2556-09-29

พ.จ.อ.เจตน์ (ปิยะ) กุลโนนแดง ถึงแก่กรรม

พ.จ.อ.เจตน์ (ปิยะ) กุลโนนแดง เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73  ถึงแก่กรรม เมื่อ 27 ก.ย.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 28 ก.ย. - 4 ต.ค.56 กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ บ้านเลขทื่ ๑๙๒ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 
  • ใน วันเสาร์ที่ 5 ต.ค.56 เวลา 1500 กำหนดฌาปนกิจศพ วัดกลางโนนแดง บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ (ห่างจากบ้าน ประมาณ 1 กม.)

จึงเรียนมาเพื่อนโปรดทราบ

2556-09-27

มารดา พ.จ.อ.พงษ์เดช. แตงอ่อน ถึงแก่กรรม


นางบำเพ็ญ แตงอ่อน มารดา พ.จ.อ.พงษ์เดช. แตงอ่อน เพื่อน นรจ.24 อล.( นอกราชการ) ถึงแก่กรรม วันที่ 26 ก.ย.56 มีกำหนดการ ดังนี้

  • 26 - 28 ก.ย.56 เวลา 1900 สวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางเสาธงนอก ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
  • อาทิตย์ ที่ 29 ก.ย. 56 เวลา 1700 น. ฌาปนกิจ  ณ วัดบางเสาธงนอก ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ย. นรจ.24 และนรจ.ฟฟ.อล.24 ร่วม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ..
จึงแจ้งมาให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2556-09-25

มนตรี ขันธารักษ์ ลงสมัครนายก อบต.วังเมือง

ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 นี้ มนตรี ขันธารักษ์ ผู้สมัครเป็นนายกฯ อบต.วังเมือง เบอร์ 1 ด้วยแนวคิด ว่า เพื่อบ้านเกิด ไม่ทิ้งท้องถิ่น ดูแลทุกหมู่บ้าน พัฒนาตำบล ส่งเสริมชุมชน กว้างไกลอินเตอร์

เครื่องหมาย สหัทยานาวี
"สหัทยานาวี" มีความหมายว่าอย่างไร? 

      กรมกิจการพลเรือนทหารเรือมีแนวความคิดที่จะจัดทำเครื่องหมายของกองทัพเรือ เพื่อมอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือ และผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศ ชาติร่วมกับกองทัพเรือ และต่างเหล่าทัพ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวพันกับกองทัพเรือได้อย่างเหมาะ สม และดีที่สุด กรมกิจการกองทัพเรือ จึงขอความกรุณาให้ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งชื่อเครื่องหมาย ซึ่งก็ได้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี โดย มอบหมายให้ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ กาญจนา นาคสกุล ดำเนินการ และท่านได้ให้ชื่อเครื่อง หมายนี้ว่า "สหัทยานาวี" ซึ่งมีความหมายว่า "กองทัพเรือขอบคุณ ที่ได้รับความร่วมมือ"
รูปร่างลักษณะเครื่องหมายสหัทยานาวี
      เครื่องหมายสหัทยานาวี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๙ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของเครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปอาร์ม ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร พื้นลง ยาสีน้ำเงิน ภายในรูปอาร์มมีรูปธงราชนาวีและคำว่า "รู้รัก สามัคคี" สีเหลือง ด้านล่างใต้รูป อาร์มมีแถบสะบัดขึ้นทั้งสองข้างกลางแถบมีคำว่า "กองทัพเรือ" สีน้ำเงิน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายสหัทยานาวี
      ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมาย สหัทยานาวี จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
      ๑. เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควร
      ๒. เป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์แก่กองทัพเรือประชาชน ชาติ และประเทศร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเสียสละ และได้รับอนุสัติจาก กองทัพเรือ
      สำหรับการประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปก กระเป๋าเสื้อด้านใกล้กับดุมกลางลำตัวเสื้อถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ ปกเสื้อด้านซ้ายอยู่แล้วให้ประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีถัดไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่อง หมายพิเศษนั้นๆ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีปกกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายนี้บริเวณ อกเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับประเป๋าบนถ้าประดับเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีแกมเขียว หรือเครื่องแบบเฉพาะกาลสีกากีพรางของกองทัพเรือ หรือเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม ของเหล่าทัพอื่น ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมตามสีของเครื่องหมายแทนโลหะเมื่อประดับ เครื่องหมายเหล่านี้กับเสื้อแบบสากลนิยมให้ประดับที่ปกเสื้อด้านซ้าย
      การมอบเครื่องหมายและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย กรมกิจการพลเรือนทหาร เรือในฐานะหน่วยเจ้าของเครื่องหมายจะเป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพเรือ เพื่อขอความเห็น ชอบ และผู้บัญชาการทหารเรือจะเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร
พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี
     การมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตร กำกับเครื่องหมายจะปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือได้กำหนดไว้ในการมอบเครื่องหมายความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ รายละเอียดตามบันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๒๐๗๐ ลง ๑๑ ก.พ.๔๒ ซึ่ง กล่าวโดยสรุปคือ
      - หน่วยเจ้าของเครื่องหมายเสนอกองทัพเรือเพื่อขออรุมัติประกอบพิธีประดับเครื่อง หมายในโอกาสวันสถาปนาหน่วยหรือวันสำคัญอื่นๆ ที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
      - กรณีเป็นบุคคลสำคัญให้ประกอบพิธีฯ ณ สถานที่ที่กองทัพเรือกำหนด ในวันอาภากร (๑๙ พฤศจิกายน) หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันกองทัพเรือ (๒๐พฤศจิกายน) โดยกรมกำลังพล ทหารเรือ อำนวยการประกอบพิธี
      - กรณีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชนให้ประกอบพิธีในโอกาสที่ไปทัศนศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย เจ้าของเครื่องหมาย หรือพื้นที่ใกล้เคียง

2556-09-24

ภรรยา พ.จ.อ.ศรันย์ ชื่นนฤมิตร ถึงแก่กรรม

นางสมหวัง ชื่นนฤมิตร ภรรยา พ.จ.อ ศรันย์ ชื่นนฤมิตร นรจ.24/นย.26/ทร.24 ถึงแก่กรรม เมื่อกลางคืนวันจันทร์ที่ 23 ก.ย.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 23 - 25 ก.ย.56 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโคกเคียน วัดโคกเคียน ม. 1 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 
  • 26 ก.ย.56 กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดโคกเคียน วัดโคกเคียน ม. 1 ต.โคกเคียน อ.เมือง นราธิวาส 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


2556-09-23

มารดา น.ต.สมคิด สุขนันท์ ถึงแก่กรรม

นางสมจิต สุขนันท์ มารดา น.ต.สมคิด สุขนันท์ สังกัด สอ.รฝ. เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ถึงแก่กรรม ในเช้าวันจันทร์ที่ 23 ก.ย.56 เจ้าภาพมีกำหนดการดังนี้

  • 23 ก.ย.56 เวลา 1600 รดน้ำศพ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
  • 23 - 25 ก.ย.56 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
  • วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ.56 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ในวันพุธที่ 25 ก.พ.56 นรจ.24/นย.26/พร.73 จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จึงขอแจ้งเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ทราบ