2551-11-11

20 ธ.ค.51 สังสรร สื่อสาร/อิเล็ก/ไฟฟ้า 24

เพื่อน นรจ.24 เหล่าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า จัดงานเลี้ยงรุ่น โรงเรียนสื่อสาร ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ สัตหีบ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป) ขอเชิญเพื่อน เหล่าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และเพื่อน ๆ ทุกเหล่าเข้าร่วมงานเลี้ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร.ท.ณรงค์ชัย ปาชะณี ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 55132 , 081-1748283

2551-10-17

สวดพระอภิธรรมศพมารดา พ.จ.อ.วีระเดช อันรุ่งสุภาพร

ได้รับแจ้งจาก ร.อ.วิทยา สวัสดิมี ว่า มารดา พ.จ.อ.วีระเดช อันรุ่งสุภาพร เสียชีวิต กำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่าง 17 - 21 ต.ค.51 ณ วัดสุวรรณาราม อ.นครชัยศรี จว.นครปฐม เวลาประมาณ 19.30 น.

2551-09-30

เพื่อนได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ของแสดงความยินดี กับเพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตามคำสั่ง ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ 187/2551 ลง 29 ก.ย.51 คือ
เป็น นาวาโท
- น.ท.สมพาน มีทอง : สอ.รฝ.
เป็นนาวาตรี
- น.ต.วิรัช ศรีสงวน : สอ.รฝ.
- น.ต.ธีรชัย สง่าศรี : ศกล.ฐท.สส.
- น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ : สอ.รฝ.
- น.ต.สมชาย เดชรุ่ง : สอ.รฝ.
- น.ต.บุญชู วีสูงเนิน : สก.ทร.
- น.ต.เจียม มณีเจริญ : สอ.รฝ.
- น.ต.พงศ์อมร ชอนกระโทก : กร.
- น.ต.ถาวร น้อยธิ : รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
- น.ต.ปรีชา ฉ่ำเพชร : อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร.
- น.ต.ณัฐพล แสงแก้ว : รร.นร.
- น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี : กพ.ทร.
- น.ต.มานพ ไทยประยูร : ฐท.สข.
- น.ต.สังเวียน ฟุ้งพิทักษ์ : กบร.กร.
- น.ต.บัณฑิต ทัศนิยม : สลก.ทร.
- น.ต.สุเมธ แย้มสังข์ : อศ.
- น.ต.พีรดนย์ พุฒิพีรสันต์ : สบ.ทร.
- น.ต.พิษณุ ปราการรัตน์ : กพ.ทร.

2551-07-03

จ.อ.ประภาส ฯ แจ้งที่เรือ

เพื่อนสื่อสาร จ.อ.ประภาส เจริญธรรม ญร. แจ้ง email : petom_11@hotmail.com ที่อยู่ 13/6 ร้านทีวีอินเตอร์เน็ต ถ.สำราญวิ ต.กุดป่อง อ.เมือง จว.เลย 42000 โทร. 042-830037 หรือ 042-811837 หรือ 083-47577489 เพื่อนแจ้งอีกว่า ตอนนี้ อยู่ใกล้ๆ กับ ท่านปลัด เชาวิต ตอนนี้ท่านอยู่ ทศ.นาอ้อ เวปรุ่นรับทราบครับ

2551-05-12

กำหนดสวดอภิธรรม และฌาปณกิจ บิดา น.ต.ทองเจือ ช่วงโชติ

นายเจิม ช่วงโชติ บิดา น.ต.ทองเจือ ช่วงโชติ ถึงแก่กรรมเมื่อ 7 พ.ค.51 กำหนดสวดอภิธรรม ตั้งแต่ 7 - 13 พ.ค.51 เวลา 2000 ณ บ้านเลขที่ 33 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ และ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ใน วันพุธที่ 14 พ.ค.51 เวลา 1630 ณ วัดเสาธงนอก ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

2551-05-07

เพื่อนเปลี่ยนเบอร์โทร.

เพื่อน ชาว นรจ.24/นย.26 แจ้งเปลี่ยนหมาย พ.จ.ท.ดร.พิษณุ วรรณกูล (อิเล็กฯ) ปัจจุบันเป็น ผอ.ควบคุมคุณภาพ บ. fabrinet แจ้งเปลี่ยน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานใหม่ เป็น 025249600 ต่อ 2598 ส่วนมือถือเบอร์เดิม 0897488092 ครับ ขอให้เพื่อนก้าวหน้าวันก้าวหน้าคืนนะครับ

2551-03-21

ทร.จัดส่วนราชการใหม่

จากการยกเลิกพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพเรือ บก.ทหารสูงสุด กห. พ.ศ.2538 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540 ตั้งแต่ 1 ต.ค.51 นั้น ทร. กองทัพไทย กห. จะมีหน่วยขึ้นตรง
 1. สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)
 2. กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)
 3. กรมกำลังพลทหารเรือ (กพ.ทร.)
 4. กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.)
 5. กรมยุทธการทหารเรือ (ยก.ทร.)
 6. กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (กบ.ทร.)
 7. กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)
 8. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)
 9. สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.)
 10. กรมการเงินทหารเรือ (กง.ทร.)
 11. กรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.)
 12. สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.)
 13. สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.ทร.)
 14. สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.)
 15. กองเรือยุทธการ (กร.)
 16. ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)
 17. ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)
 18. ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)
 19. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)
 20. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
 21. ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)
 22. ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)
 23. กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)
 24. กรมอู่ทหารเรือ (อร.)
 25. กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)
 26. กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)
 27. กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)
 28. กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทรง)
 29. กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
 30. กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)
 31. กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)
 32. กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)
 33. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)
 34. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)
 35. โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
 36. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)
 37. หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม หรือกองพล ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ

2551-03-03

ขอเชิญสมาชิก สชร.ร่วมประชุม

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ หรือ สชร. (Naval Rating Alumni Association : NRAS) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และงานพบปะสังสรรค์ของสมาชิก สชร. ณ ห้องอเนิกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือ กรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
ในงาน 14.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 - 16.00 น. เวมีการบรรยายพิเศษ โดย ร.ท.ภิญโญ รุ่งเรือง ร.ต.ไพรัตน์ พลายงาม และ พ.จ.อ.เทพบุตร กิมจันทร์ ในหัวข้อ "ประบการณ์การไต่ยอดเขา EverestW พร้อมกับชมภาพประกอบ และชมชุดเครื่องแต่งกายไต่เขา (ของจริง) จากจั้นเวลา 16.15 - 17.45 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. งานพบปะสังสรรค์ สมาชิก สชร. ร่วมรับประทานอาหารเย็น จับฉลาก จนถึงเวลา 19.30 น. การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน หรือ ชุดสมาคม หรือ ชุดพลเรือนสุภาพ
ขอชวนเชิญศิษย์เก่านักเรียนจ่า ทุกพรรค - เหล่า ที่ประสบค์จะสมัครเป็นสมาชิก ให้มาสมัครได้ที่บริเวณงาน และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามได้ที่ "สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ" อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้นที่ 3 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 โทรศัพท์ 024755790

2551-02-17

สรุปผลจากงาน นรจ.2524 พบปะสังสรรค์ประจำปี 2550

สรุปผลจากงาน นรจ.2524 พบปะสังสรรค์ประจำปี 2550 (ยกมาจากเวปเดิม)
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ยอดรวมทั้งสิ้น 311 นาย (ไม่รวมครอบครัว)

ค่าใช้จ่าย
- มียอดรายรับทั้งสิ้น 177,420.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 143,420.00 บาท
- คงเหลือเงิน 34,000.00 บาท

รายนามคุณครูที่มาร่วมกิจกรรม
1. น.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล มาร่วมงาน
2. น.อ.โฆสิต เจียมศุภกิตต์ มาร่วมงาน และมอบสุรา Red Label จำนวน 4 ขวด
3. น.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
4. น.อ.โสภณ วัฒนมงคล มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท
5. น.อ.นฤดม แป้มเจริญ มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท
6. น.อ.ธีร์ อุปนิสากร มอบเงิน จำนวน 500 บาท
7. น.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท
8. น.อ.รัษฏางค์ ธีรเนตร มอบเงิน จำนวน 500 บาท
9. น.อ.สมชาย ณ บางช้าง มอบเิงิน จำนวน 1,000 บาท
10. น.อ.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ มอบสุรา Red Label จำนวน 2 ขวด
11. น.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ มอบเบียร์ Leo จำนวน 1 ลัง
12. พ.จ.อ.อรุณศักดิ์ ปรีชาเดช มาร่วมงาน

รายนามผู้บังคับบัญชาที่ร่วมกิจกรรม
1. พล.ร.ท.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ สนับสนุนค่าเครื่องดื่ม จำนวน 10,000 บาท ผ่าน ร.ท.ศรยุทธ เดิมบางชัน
รายนามเพื่อน ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรม
1. ร.อ.พิษณุ ปราการรัตน์ มอบสุรา Red Label จำนวน 1 ขวด
2. จ.อ.วิทยา ยาม่วง เงินทุนจัดกิจกรรม 60,000 บาท- สนับสนุนชุดกีฬา (ใช้แข่งขัน)- อุปกรณ์กีฬา (มอบให้ รร.ฯ)
3. จ.อ.บุญยฤทธิ์ สุริยวงค์ จัดซุ้มหมูชะมวง
4. พ.จ.อ.ไชยณธร แตงภู่และ จ.อ.นิพนธ์ เลิศล้ำ จัดซุ้มเครื่องดื่ม
5. เพื่อนเหล่า นย. จัดซุ้มไอสครีม
6. เพื่อน ตร.น้ำ จัดซุ้มหมูหัน
7. เพื่อนเหล่าแพทย์ จัดซุ้มทอดมันปลา
8. เพื่อนวังเดิม จัดซุ้มหมูสะเต๊ะ
9. เพื่อน อจปร. จัดซุ้มปลาเผา
10. เพื่อน อร. จัดซุ้มยำหมูยอ

สชร.กำหนดประชุมใหญ่

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ( สชร. : Naval Rating Alumni Association : NRAA) กำหนดรประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 28 มี.ค.2551 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

2551-02-02

ข้อคิดเห็นจากเพื่อน
เราอยากได้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จาก เพื่อน นรจ.24 ทุกท่าน ติ ชม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ต่อท้ายความเห็นนี้ได้เลย

เพื่อนที่ต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ กรุณาแจ้งด้วยว่า ในหัวข้อพรรคเหล่าใดครับ

หากเพื่อนไม่มี Google account ก็ให้เลือก แสดงความคิดในฐานะ : ไม่ระบุชื่อ ครับ

ผู้ดูแลเวปรุ่น 25242551-02-01

ยินดีต้อนรับสู่ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524

ตัดสินใจอยู่นานว่า จะย้ายบ้านของพวกเรามาเป็น Blog ดีหรือไม่ ในที่สุดก็อาศัย blogger.com ไว้เป็นอีกทางเลือกนึง ข้อมูลต่าง ๆ ยังคงอยู่บน http://www.navy.mi.th/pos2524 หรือ http://alumni.navy.mi.th/pos2524 ส่วนที่ใหม่ก็คือ http://pos2524.blogspot.com ครับ หวังว่า เพื่อน ๆ จะยังคงติดตามอยู่กันนะครับ

2551-01-04

พรรคนาวิน - เหล่าปืนใหญ่

 • พ.จ.อ.ชัยวัทน์ กฤษวงษ์ (ชัยยศ กฤษวงษ์)
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พรกมล โจมพรม (กำพล โจมพรม)
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.44
 • น.ท.สมพาน มีทอง
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • นิวัฒน์ เล็กน้อย
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.ต.สุนันท์ ยิ่งกว่าชาติ
  - กองร้อยป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สมคิด สุขนันท์
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต..ณรงค์ ยิ้มแย้ม (บุญชอบ ยิ้มแย้ม)
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ทออินทร์ อินทร์ทอง (จรูญ อินทร์ทอง)
  - ลาออก เมื่อ 2 เม.ย.47
 • น.ต.ดุสิต ค้างอบ
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  - E-mail : dusitkangob@hotmail.com 
 • น.ต.สุรพล ฐิตาคม
  - หน.ธก.บก.กร. 
 • ร.อ.สมพิศ จันทร
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.ต.ประเสริฐ เห็นกลาง
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.สุชาติ เขาแก้ว
  - กองร้อยนักเรียนที่ ๔ กองพันนักเรียนที่ ๔ กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • น.ต.สุรศักดิ์ แสงจันทร์
  - กองบังคับการ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.จำนงค์ คงโหมด
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.สุจินต์ พึ่งพระ
  - แผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • พ.จ.อ.ระพีพงษ์ แสนสอ
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สุทธิชัย รักษ์ชน
  - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.วินัย ม่วงกลม
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมมาศ ริมสมุทร
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.มนต์ชัย ศรีไชย
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สุวิทย์ สรรสม
  - ศูนย์ควบคุมและรายงานที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.วีระ โหระโช
  - โอน ไป กรมสรรพากร เมื่อ 1 ส.ค.40
 • น.ต.เจริญ ชาตะสิงห์
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.บุญผ่อง สัตบุศ
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ประสาน รัตนเกตุ
  - กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมชาย จันทร์ป้อม
  - ร.ล.วิทยาคม หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • น.ต.สมเกียรติ จันทรโอภาส
  - กองการปกครอง กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.อ.ฉัตรชัย ปลื้ม
  - เสียชีวิต เมื่อ 16 ก.ค.49
 • น.ต.บรรจง ก้อนชัยภูมิ
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ทองใบ ประสงค์
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.เชาว์ สีผ่องใส
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมชาย ชมวิชา
  - กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ดนัย พิพิธสิทธิกุล (ดนัย ขันธศักดิ์)
  - ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.47
 • พ.จ.อ.รอนสัน พิมสร้อย
  - ลาออก
 • ร.ท.ธนูทอง สร้อยพันมี
  - ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สัญญา ศรีจันทร์
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.ไตรภพ บรรเทิงสุข
  - ลาออก เมื่อ 2 ต.ค.39
 • พ.จ.อ.ชาลี ภัทรวรกาญจน์ (ชาลี สุขขะ)
  - ร.ล.มันกลาง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.โฉม มหันตะกาศรี
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  - โทร.087150301
 • ร.อ.วิรัช ศรีสงวน
  - ย้ายไป นายทหารส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบริการสนับสนุน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อ 30 ก.ย.51
 • ร.อ.สมนึก มั่นคง
  - ฐานทัพเรือกรุงเทพ
 • น.ท.สมพงษ์ ครุฑวัฒนา
  - กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
  - ฝ่ายงบประมาณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.มานะ แย้มทรัพย์
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.เกริกศักดิ์ ชอนกระโทก
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.เฉลิม นนทบท
  - ลาออก เมื่อ 1 ม.ค.31
 • ร.อ.อดุลย์ เหิมขุนทด
  - ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษา
 • พ.จ.อ.จำรัส เอี่ยมปา
  - กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.อดิศักดิ์ วันหมัด
  - ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • น.ต.สมชาย เดชรุ่ง
  -ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้
 • ร.อ.สุนทร พรายศรี
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้
 • อนุวัตร จันทร์แดง
 • ร.อ.เชี่ยวชาญ พันธุเดช
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ
  - สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • จ.อ.วิศิษฐ์ จันทร์เปล่ง
  - 17 เม.ย.29
 • ร.อ.ประเวทย์ อยู่นาน
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สุธี ผิรังคะเปาระ
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.วิเชียร ติ๋วโวหาร
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ปรีชา ประทุมมาศ
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง
  - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.พิทักษ์เกียรติ เสวตวิหารี
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.วันชัย เกตุแก้ว
  - 17 ม.ค.44
 • พ.จ.อ.วิรัช บัวศิริ
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.เริงศักดิ์ สุขพรหม
  - กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สงเคราะห์ โกมารศรี
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.กระแส ภูษิต
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.อสมาพงศ์ เพ็งพันธ์ (บุญทรง เพ็งพันธ์)
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.กัมพล ผลผกา
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.เฉลิม แก้วศรีสุข
  - ลาออก เมื่อ 1 ส.ค.38
 • น.ต.ทองเจือ ช่วงโชติ
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.มนตรี ศุภธรรมกิจ
  - นายธงรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
 • จ.อ.วัชรินทร์ ศุภสมภพ
  - กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.กฤษฎา รัตนศรี
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชัยชนะ นามมณี
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.มานะ พิมพ์งาม
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สุดใจ ภู่เชิด
  - 21 ธ.ค.30
 • พ.จ.อ.นักรบ มหาวีระ
  - ร.ล.ตากใบ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.อนิรุทธิ์ คงสถิตย์
  - ย้ายไป ยบ.ทหาร
 • พ.จ.อ.สุริยะ มั่งมี
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ประสาน เทียนชัย
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ งาสุวรรณ
  - แผนกวิชาข้อบังคับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์ 65330
  082-0512402
 • ร.อ.พร้อมพงษ์ เพ็ชร์ศรีงาม
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.มังกร ยศสังข์
  - ร.ล.ปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ฏฤษณ์ วุฒิโต
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ชาญ สอนดี
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.เพชรรัตน์ วงษ์แสน
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ท.อนุชา ปลั่งวัฒนะ
  - กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
 • ร.อ.ธนภาพ สมัครการ (อมรินทร์ สมัครการ)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.อนรรค แก้วน่วม
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.คณิต รัสมิภูตานนท์
  - ย้ายไป ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล. กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ 3 ก.พ.44
  - บ้าน โทร. 025721413
 • พ.จ.อ.วันชาติ ถ้ำน้อย
  - เสียชีวิต เมื่อ 23 พ.ค.49
 • พ.จ.อ.ศักดา เกิดทอง
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.สมเกียรติ์ ภูมิประหมัน
  - ลาออก ตั้งแต่ 2 ต.ค.36
  โทร.084482600
 • พ.จ.อ.เจษฎ์ กุลโนนแดง (ปิยะ กุลโนนแดง)
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.เนาวรัตน์ คล้ายวันเพ็ญ
  - แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.วิโรจน์ ยนต์พงษ์
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ท.ดุสิต คงรัตนวรรณ
  - กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.ทองหล่อ เกิดเรียน
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ระพีพัฒน์ พงษ์พิทักษ์ (สมหวัง พงษ์พิทักษ์)
  - กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สำเนียง อุตส่าห์การ
  - ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.อรุณ รุ่งสว่าง
  - กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ต.นาวี บุญพิทักษ์
  - เสียชีวิต 40 - 41
 • พ.จ.อ.มานพ สีแก่น
  - ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.รัฐพล ปุ๋ยกระโทก (ผิน ปุ๋ยกระโทก)
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ทวีวัฒน์ พินสมบูรณ์
  - ย้ายไป รร.ชท.
  - บ้าน โทร.025110618
 • พ.จ.อ.กมล ศิริสินธุ์ (อดิศักดิ์ ศิริสินธุ์)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ศุภกานต์ ทับทิม (เชิดชาย ทับทิม)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ท.จรัญ ทองเพิ่ม
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.พิสิฐ สิทธิสูงเนิน
  - เรือ ต.๙๙ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สมชาย ทิมละม่อม
  - ศูนย์ควบคุมและรายงานที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ จันทร์หอมกุล
  - ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ประดิษฐ วิลัย
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมชาย ทัศนะพงษ์
  - กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุรสีห์ ไทยานุสรณ์
  - กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารเรือ
 • พ.จ.อ.อนนท์ สาติยะ
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ต่อศักดิ์ ลายกนก
  - ตั้งแต่ 30 ก.ค.30
 • ร.อ.อุดม สังข์จุ้ย
  - กองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พรชัย ทิพยจันทร์
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธานี กองแก้ว
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนากร พรรณลาภ
  - ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณเรศ กำเลิศทอง
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.สันติ หนูรอด
  - ศรภ.
  - บ้าน โทร. 029284926 ,มือถือ โทร. 0814267733
 • พ.จ.อ.อภิรักษ์ ศรีละม้าย
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สาธิต บุญจอม
  - โอนไป กรมราชทัณฑ์ มท. เมื่อ 16 มิ.ย.36
  - โทร.0814753929 
 • พ.จ.อ.สมชาย อยู่ศิริ
  - ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.โกศล พาลี
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ทองสุข พรหมโชติ
 • พ.จ.ท.สันธุภิเศก จันทะยานี
  - เสียชีวิต เมื่อ 26 ม.ค.52
 • พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ กุลพิบูลย์ (ชาญบูรณ์ กุลพิบูลย์)
  - กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ยศศิริ นวาวัฒน์
  - เสียชีวิต เมื่อ 29 ธ.ค.50
 • พ.จ.อ.ปริญญา เล่ห์หลีกภัย
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ณเรศ หมอยา
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนิตพงษ์ ชิดเชื้อ (ชนิศ ชิดเชื้อ)
  - กองวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • จ.อ.บุญญฤทธิ์ บุญนราพิทักษ์
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.40
 • จ.อ.ไชโย พรหมสมบัติ (สายัณห์ พรหมสมบัติ)
  - 9 มิ.ย.41
 • ธวัชชัย สว่างเวียง
 • จ.อ.ภูวเดช บางข่า (สมทรง บางข่า)
  - กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • จ.อ.สมโภชน์ น้อยศรี
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 มี.ค.37 ไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  - บ้าน 1/2263 คอนโดเอื้อยอมร บางจาก พระโขนง กทม.
  - โทร. 090130221
 • ร.อ.ณัฏฐ์ ดวงจันทร์
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.วรมันต์ เกิดสุข
  - กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  - บ้าน โทร.023961156 มือถือ โทร. 0815050755
 • ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ มีศรี (ธีรวัฒน์ มีศรี)
  - หมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.
 • น.ต.เจียม มณีเจริญ
  - รอง ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.สอ.รฝ.

พรรคนาวิน - เหล่าสามัญ (การเงิน)

 • ว่าที่ ร.ท.วิโรจน์ โตสนธิ
  ลาออก ตั้งแต่ 1 เม.ย.38
 • น.ท.ชูชาติ เล็กตุ้ย
  - กองตรวจบัญชีที่ 3 สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
 • น.ต.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ
  - หัวหน้านายทหารการเงิน โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ประชา ทองหล่อ
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 ม.ค.34
  - เปิดบริษัท ทำการค้าขาย อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  - โทร. 081-9541838
 • ร.อ.ประวิทตร์ นาคขำ
  - กรมการเงินทหารเรือ
 • น.ต.โกศล นาคสุข
  - กองการเงิน กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • น.ต.ทรงชัย สายบัวทอง
  - ประจำแผนกค่าจ้าง กองเงินเดือน กรมการเงินทหาร
 • น.ท.เดชา วิทิตพันธ์ (เดชา วิพิตพันธ์)
  - และ รรก.นายทหารการเงิน กองบังคับการ กรมสารวัตรทหารเรือ
 • น.ต.ชำนาญ น้อยคงคา
  - นายทหารการเงิน กองบังคับการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.วิศาล พูลกสิศรี
  - นายทหารรับจ่ายเงิน กองบัญชาการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • น.ท.พรเลิศ กลสูงเนิน
  - หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ กองเงินเดือน กรมการเงินทหาร
 • น.ท.นิธิศ ปรีดา (ชนิด ปรีดา)
  - รรก.นายทหารฝ่ายการเงิน กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • น.ต.วันชัย งามประดับ
  - นายทหารบัญชี ฝ่ายการเงิน กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ประยูร พุกบ้านยาง
  - นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

พรรคนาวิน - เหล่าสามัญ

 • จ.อ.สนธยา ศรีสังวาลย์
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.ปรีชา นิยม
  - บก.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ร.ท.ประภาส พูลสุข
  - บก.ฐานทัพเรือสงขลา
 • น.ต.ยงยุทธ คำประสิทธิ์
  - กองเสมียนตรา กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
  - พันขนส่ง กรม สน. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.นเรศ พรภัทรนันท์
  - ชั้น 3 อาคาร 4 บก.ทร.
 • ร.ท.บุญเกิด รัตนบริบูรณ์ลาภ
  - แผนกแผนที่เดินอากาศ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
 • พ.จ.ท.สำเนียง เตียบฉายพันธุ์
  - โอนไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • จ.อ.บรรเจิด เณรเถาว์
  - ลาออก
 • น.ต.อดิศร สางชัยภูมิ
  - แผนกขนส่ง กองสนับสนุน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • น.ต.ศุภโชค เสือขำ (ปรีชา เสือขำ)
  - แผนกช่างเรือ กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ร.อ.ปรัชญพล ไชยสืบ (เปรม ไชยสืบ)
  - กองบังคับการ กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี
  - แผนกกรรมวิธีข้อมูล กนผ.กพ.ทร.
 • น.ต.ทินกร ทองแสน
  - แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.ท.วสิทธิ์ แสงคำไพ
  - Thai PBS
 • ร.อ.ธงชัย ภู่ประเสริฐ
  - กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • น.ต.ประทีป คำขวัญ
  - หัวหน้าหมวดรถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ร.ต.สุทธิชัย สินน้อย (เดือน สินน้อย)
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.เกล็ดแก้ว หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.ประจักษ์ กิติศัพย์
  - กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.อ.จริวัฒน์ มาศแก้ว (สมศักดิ์ มาศแก้ว)
  - ลาออก
  - กิจการรีอร์ท ที่เชียงคาน
 • จ.อ.สุรศักดิ์ นาคสุข
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.บุญสันต์ อนุตธโต
  - ประจำแผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ศุภลาภ ประกอบกิจ
  - ช่างเขียน แผนกประชาสัมพันธ์ กองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • ร.อ.ประสงค์ มุขอ่อน
  - ประจำแผนกบัญชีพล กองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.คมกริช เจริญแพทย์
  - แผนกพระธรรมนูญ กองกำลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ร.อ.ไพฑูรย์ วงศ์พรหม
  - ผู้บังคับการ ร.ล.ปรง หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ
  - กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • ร.อ.ศุภกิจ พรมเสนวงศ์
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชนินทร หริ่งฤกษ์
  - เสมียน กองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประกิต คงใจ
  - ประจำหมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณัฐนันท์ กำเนิดศรี
  - กองบังคับการ กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ชาตรี ทองกรณ์
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประกอบ สิงห์โตทอง
  - ข่าว กองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.ชาญณรงค์ กลิ่นมาลา
  - รรก.นายทหารประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.นิรันดร์ เหล่าทองสาร
  - พันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สายัน รอดขาว
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมประสงค์ กระจ่างใจ
  - ผู้ควบคุมเรือ ท.๔ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.สถิตร์ ดีลี
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ณัฏฐพัฒน์ วงษ์ประคอง (ประจักษ์ วงษ์ประคอง)
  - ประจำแผนกงานพิธี กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พิชิต สกุลประเสริฐ
  - ผู้ควบคุมเรือ ท.๕ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมพร โชติวิไลวรรณ
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๖ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ต.พิษณุ ปราการรัตน์
  - ประจำแผนกกำลังพลประจำการ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ
 • พ.จ.อ.เริงศักดิ์ ศรีแผ้ว
  พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชนะกิจ มณีกาศ
  - ช่างเขียน แผนกเครื่องช่วยการฝึกและบันทึกภาพ กองวิทยาการและนิรภัยการบิน กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.ไพโรจน์ สัมฤทธิ์สิทธิสุข
  - ผู้ควบคุมเรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุนที่ ๓ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.เอกพร ขลิบศรี
  - ครู หมวดตรวจการณ์ แผนกยุทธการ กองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.อำนวย วรรณวงษ์
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.ประเสริฐ ทองมี
  - ผู้ควบคุมเรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุนที่ ๓ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประวิทย์ เกศแก้วรณฤทธิ์
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.ปภงกร รักดีศิริสัมพันธ์ (สมเกียรติ รักดีศิริสัมพันธ์)
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๓ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.ชาญชัย แย้มต่วน
  - หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์
 • ร.ท.สุทัศน์ ขนิษฐ์ทอง
  - ประจำกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.สนิท สินครบุรี
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ภคดลพจน์ จุ้ยมั่น (ธีระศักดิ์ จุ้ยมั่น)
  - เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือป้องกันฝั่งเขต ๓ กองเรือป้องกันฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ วิเศษศรี
  - เสมียน แผนกข่าวอากาศ กองปฏิบัติการฐานบิน สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • น.อ.จิรเมธ เหมบุตร (ไพรัช เหมบุตร)
 • ร.ต.สุชาติ เขียวกะแล
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.รัง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ เผ่าวิจารณ์
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.วสันต์ ชื่นมนัส
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.อุทัย วิทยานุกรณ์
  - ประจำแผนกธุรการ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.วรรณชัย โหมดตั๋ว
  - ออก
 • ร.อ.สุเทพ ทองชุ่ม
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.ยงยุทธ ชูสวัสดิ์
  - ประจำแผนกแผน กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.ประพันธ์ งามทอง
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.รุ่งโรจน์ ใจบรรจง
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.นพ วงษ์วิริยะ (มานพ วงษ์วิริยะ)
  - รองผู้บังคับหมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๗ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ปรีชา ดีการ
  - ประจำกองงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 • ร.อ.วันชัย ทรงเลี่ยม
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.แมน สนธิ์น้อย
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.กิตติ มากสมบูรณ์
  - ประจำแผนกแผนและโครงการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
 • ร.อ.ขวัญชัย สกุณา
  - ประจำหมวดช่างตัวเรือ แผนกซ่อม กองช่าง กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.บรรเจิด หอมชื่น
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.วาทิต สุวาทิต
  - ประจำแผนกพัฒนาระบบงานวิจัย กองนโยบายและแผน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • พ.จ.อ.ชุมพล ศิลปชัย
  - ออก
 • พ.จ.อ.ไชยา เนียมแสง
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๔ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์
  - เสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.อนุชา ม่วงใหญ่
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ยุวนเรศ ผลมั่ง
  - ครูผู้ช่วย หมวดการเรือ แผนกสามัญ กองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • น.ท.สาธิต ดวงเนตร
  - หัวหน้าแผนกทะเบียน ศูนย์ประสานกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 • ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คีรีรัฐ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุรชัย ปฎิรัตนัง
  - โอนไปกระทรวงพาณิชย์
 • จ.อ.ชัยภูมิ มีอิ่ม
  - ลาออก
 • จ.อ.ชาติชาย โลหิตชาติ
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.วีระเดช อันรุ่งสุภาพร
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.มัจสริยะ ครไชยศรี
  - ลาออก ไป ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • พ.จ.อ.สุคนธ์ กิจประยูร
  - พันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หาญหักศัตรู หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ไพรัช ม่วงไหมทอง
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.เมธี พิชาลี
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์ สุขจิตร
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๔ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

2551-01-01

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า)

 • นิพนธ์ มูลสิน
 • จารึก คุ้มครอง
 • สัมพันธ์ เพ็ชรรอด
 • ศิริชัย บุญรอด
 • เศกสรร สงวนพันธุ์
 • สมหมาย โฉมศรี
 • มานะ ศรีปาน
 • สังเวียน จัดพล
 • สินเธาว์ สว่างฉาย
 • พยุง ศิริเลิศ
  - โทร 78436
 • สุรชัย วรวิชญ์
 • สุทธาฤทธิ์ชาติ ทุมมานนท์
 • ไพศาล ศรีรักษา
 • ธานินทร์ วงค์กลม
 • บุญชอบ วรรณวงศ์
 • วิชัย รัตนวิชัย
 • สุรินทร์ เข่งพิมล
 • บุญเสริม บุญประเสริฐ
 • วินัย ปานพวงแก้ว
 • สกล ศรีเกิด

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) - ตำรวจน้ำ

 • สมบัติ หงษ์ทอง
 • ศักดิ์ชัย วงษ์สุธี
  - เสียชีวิต

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์)

 • วิทยา บุญเพ็ง
 • ภาสกร โพธิชาติ
 • ประสิทธิ์ ทองอ่วม
 • วิรัช ขุนทรง
 • ไพโรจน์ โกษีย์
 • สมศักดิ์ ทองโชติฉัตร
 • วีรพล นุชพันธุ์
 • วิโรจน์ จันทร์กระจ่างแจ้ง
 • ประพันธ์ ลือนาม
 • ประเสริฐ เอื่ยมฉิม
 • มงคล พงศ์พันธุ์พัณฑิต
 • วิเวก เอี่ยมแย้ม
 • สายัณห์ ผ่องผล
 • วิชัย แซ่อึ้ง
 • ประยงค์ แก่นจันทร์
 • ถาวร แสนสิบ
 • วันชัย สง่าแสง
 • ทองสุข กลิ่นสาโรจน์
 • ระวาง สายบัว
 • สนิท เชื่อมสุข
 • ทศพล แหนวันดี
 • เชาวลิต เอี่ยมประชา
 • สุภาส บุษพรรณ์
 • สุทธิเดช โพธิ์หอม
 • จำนงค์ แสงกระจ่าง
 • นิพนธ์ หัตลภี
 • ยุทธนา บุญเรือง
 • วันชัย วีสูงเนิน
 • อดุลเดช เครือหงษ์
 • สถาพร คำอุ่น
 • ไกรณรงค์ นาระดล
 • ประสาน ดุจินพรหม
 • สนธิ รัตนมณี
 • ประเวช สิงหทราเมศน์
 • พงษ์เดช ตองอ่อน
 • เฉลิม โกพุฒห้อย
 • ทศพร สุขสัจจี
 • ไพรวัลย์ โพธิ์อ่ำ
 • อัครพล คลังวิจิตร (มานพ รัตนะกูล)
  - ลาออก
  โทร. 0813080952
  บ้านพักแถวบางใหญ่ นนทบุรี ใกล้วัดลาดปลาดุก
 • พรชัย กลิ่นเกษร
 • วสันต์ อนิทร์พันธุ์
 • ยงยุทธ ยืนยง
 • วินัย ขาวนวลศรี
 • บรรพต ศิริพงษ์อาภรณ์
 • ใบบุญ ล่ำฮวด
 • พินิจ ต้นวาตะ
 • สำเนา นุ่มแนบ
 • สมชาย อินทรพรหม
 • สุพจน์ บุยเนตร์
 • เสน่ห์ ผ่องแผ้ว
 • ประสิทธิ์ แสวงทรัพย์
 • มนตรี พุ่มสงวน
 • เจริญ ศุภสมภพ
 • ประภาส มั่นทรัพย์
 • วิฑูรย์ ศรีพิสัตย์
 • บุญรุ้ง คุณทวี
 • ร.ท.เฉลียว ชื่นตระกูล
  - โทร.78440,78441
  - โทร.0860038894 
 • ไกรสร สุนทรดุล
 • ร.ต.ปรัชญา ขันธวิทย์
  - ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.38
  - โทร. 0894884609
  - ค้าขายส่วนตัว (จำหน่ายผักคะน้าฮ่องกง, ปุ๋ย และรับจัดทำคู่มือดำเนินชีวิต)
 • สาโรจน์ นพภาลัย
 • สุรัตน์ กลั่นประเสริฐ
 • นิสิต สุขประเสริฐ
 • จีระพงษ์ อยู่สุก
 • ศราวุธ นามวงศ์
 • วิเชียร เอกบาง
 • นรินทร์ ศรีแผ้ว
 • ร.อ.สันติ ยางเอน
  สถานที่ทำงาน มว.ช่างไฟฟ้า นรข.นครพนม
  โรศัพท์ที่ทำงาน 31266
  มือถือ 0830848638
 • นิมิตร ยกชุน
 • สำราญ คำม่วง
 • สามารถ เทิ้งกิ่ม
 • มานพ นิยมไทย
 • วัฒนพงษ์ ภาษาไทย
 • ประเสริฐ วันดี
 • สมชัย อาทอง
 • มนตรี สิทธิเขตร
 • พรศักดิ์ ศรีพุ่ม
 • สุนัย ชาญกล้า
 • กิติพัฒน์ สุดสอาด
 • นิวัติ เตชะภาณุรักษ์
 • ประโยชน์ พวงชื่น
 • สำราญ เขียวพุ่มพวง
 • วีระชัย โฉมวิจิตร
 • พิษณุ วรรณกูล
 • ธนปกรณ์ บัวยันต์
 • ประภาส สุริยะวงค์
 • วรกานต์ ศิลปศร
 • สุเทพ สุนสุข
 • จิตติศักดิ์ คงเมือง
 • เดชศักดิ์ แสงเงิน
 • ศิริชัย จงไกรจักร
 • สมควร ประสมทรัพย์
 • สมชาย พริ้งมงคล
 • สุชาติ บุญดี
 • เกชา คงปลื้ม
  - E-mail : seahero_4@hotmail.com
 • ทองดี วงษ์พิทักษ์
 • ชาตรี จำปาเจียม
  โทร 086-9199429 ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พิเศษ - พลาธิการ

 • พ.จ.อ.ดุลพินิจ ภู่อยู่
  ลาออก เป็น ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • วิลาส สินสว่าง
 • บุญญเกียรติ เชื้อโนนแดง
 • สมร คลุกกระโทก
 • สุชิน สังข์เศรษฐ
 • อรทัย หอมหวล
 • เสวก เมฆา
 • อรรถ เขียวมาก
 • วัลลภ รัตโนภาส
 • พิพัฒน์ บุรีทอง
 • สามารถ เศษจันทร์
 • ณรงค์ สลีอ่อน
 • ร.ท.สุวัฐ แก้วเมฆ
  - โอน เป็น ผอ.รร.บ้านวังแดง สพท.สระแก้ว เขต 1
  email : Vitayatat_gurunavin@hotmail.com
 • สมชาย หมีไข่
 • สมพงษ์ เจริญบำรุง
 • ธานินทร์ สิกขชาติ
 • ยุทธพงศ์ หวังเจริญ
 • นิสิต บุษวณากุล
 • พันศักดิ์ กุสสลานุภาพ
 • มิ่ง บุญผุด
 • ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาว์นนท์ (ถนอม ศรีทา)
 • วิชัย ภักดีเตล็บ
 • ชูชาติ คลังสุวรรณ
 • บุญเชิด ขันชาติ
 • สาโรช เกิดทรัพย์
 • สุวิทย์ ปัจฉิมกุล
 • ประเมิน ดวงตา
 • ธัมรงค์ พงษ์สำราญ
 • สุเทพ ประสงค์
 • เลิศชัย วัชรโชติ
 • โชคชัย สินปรีดี
 • ทองใบ สง่าศรี
 • สมหมาย พัดพันธ์
 • บุญเลิศ เชิดบารมี
 • เบญจะ เสาทอน
 • วัชระ ปาลา
 • พรรทม โลหิตไทย
 • ผจญ จันทร์ทาทอง
 • ฤทธิ์ จันทรางกูล
 • พินิจ อุบลทิพย์
 • เอกชัย คำเจริญ
 • ประเทือง กลั่นเทศ
 • สมนึก ดังวศิลป์
 • นิเวศ เรืองงาม
 • เชาวฤทธิ์ บุษปฤกษ์
 • พิมล บุญครอบ
 • วรชาติ หมื่นจำนงค์
 • อดุลย์ นิจจักร์

นาวิกโยธิน - ทหารสื่อสาร

 • ธวัชชัย รัตนอาภากรณ์
 • สายชล กระจ่างสุวรรณ
 • วีรศักดิ์ แสงมาลา
 • วิโรจน์ อุดมสุข
 • ธงชัย นวลดอกรักษ์
 • กมลพันธ์ หิรัญ
 • เสรี คนแรง
 • สังเีวียน ทูลเศียร
 • วิรัตน์ ใหญ่ชุก
 • เพลิน ทัพเณร
 • จิตทนง เปลวทอง
 • สุรเชษฏ์ คงเจริญ
 • สุทธิ แสงโชติ
 • กิจจา กิจสำเร็จ
 • สันติ จำเนียรสวัสดิ์
 • สามารถ เหมือนช้าง
 • ชูช่อ เวหะชาติ
 • วันชัย ปัญโญ
 • ศุภฤกษ์ สาขา
 • เสรีย์ โพธิ์รัง
 • นิวัติ ศุภมณี
 • วีรทัศน์ นงนุช
 • ชัยโรจน์ หงษา
 • เจษฏา พร้อมมูล
 • ร.ท.ปราโมทย์ เพียรชอบ
  - ราชการ ศปชด.กปช.จต.
  - โทร. 0898214247
  - email : pramote.pen@gmail.com
  - ที่อยุ่ 79/1 ม.3 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 2300
 • ประเสริฐ แก้วมีศรี
 • อาคมน์ ปานปู
  - โทร.0894558343
 • ยอดพงษ์ ม่วงแก้ว
 • ธีรเดช ภักวาปี
 • ประสานศักดิ์ นิพันธ์ประศาสน์
 • สันติ กูบกระบี่
 • อวยพร กล้ารบ
 • นิพนธ์ มารุ่งเรือง
 • เกรียงไกร นุ่มสงวน
 • นพพร จันทร์กระจ่าง
 • สุนันท์ ทองเภา
 • สุชล สุนทรศร
 • สนั่น ขุนทุม
 • ศรายุทธ วิสุทธิ
 • อนุสัญญา พัสตรานนท์
 • พิมาน เขียววิจิตร์
 • อรรถวิทย์ ไตรรัตน์
 • วชิราวุฒิ คำฤาเดช
 • สรพงศ์ ทองโสภา
 • สุทโธ มาลา
 • มาโนช คำมีสันติ ราศรีกฤษณ์
 • วันชัย สุขเกษม
 • วิเชียร ภาคภูมิ
 • สมเดช หาญวิลัย
 • ชัยชนะ ชื่นชมภู
 • สมโภช บุญดอก
 • วิวรรธน์ ทิพยวรรธนะ
 • วัชรชัย สัมฤทธิ์ผล
 • สุรพงษ์ โหลสกุล
 • สัญญา ปัญจาคะ
 • กัมปนาท ทองคำ
 • ประโลม วาจาทะศิลป์
 • จักรกฤช พูลผล
 • วิสูตร สินชัย กิจ
 • อภิชาติ วรรณวัฒนะ
 • จรงเดช ก้อนจินดา
 • ศรันย์ ชื่นมฤมิตร
 • นิวัติ แสงศรีจันทร์รัตน์
 • สุวัฒน์ พรคุณา
 • ยุทธนาวิน บุตราษฏร์
 • นพฤทธิ์ ป้องความดี
 • จุมพล จูมพระบุตร

นาวิกโยธิน - ทหารช่าง

 • สุพล ปิ่นสุวรรณ
 • กิตติศักดิ์ วรรณกี้
 • สัมพันธ์ จันทร์รักษ์
 • บัณฑิตย์ แพรญาติ
 • สันติ พัฒนวิบูลย์
 • วันชัย บุญพยุง
 • เนตร กุมภาว์
 • บรรเจิด ชาวน้ำวน
 • อนุสรณ์ ทองพานิช
 • ประดิษฐ์ ต่ายสูงเนิน
 • สุวรรณ ซุ่มแ่อ่น
 • ชาตรี เทียนทอง
 • โสฎณ กองแก้ว
 • บุญชู วีสูงเนิน
 • สุรพล ลิขิตวงศ์วัฒนา
 • กัมพล ต้อยเหมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

นาวิกโยธิน - ทหารขนส่ง

 • สมชาย จันทร์พรามห์
 • กองพันธ์ ปรีดารัตน์
 • นิมิตร์ สมัครพงษ์
 • บุญชัย นุกูลวรรณ
 • ถวิล พงษ์พิทักษ์
 • สมยศ แก้วนาง
 • ณรงค์ ถาวรวงษ์
 • ประเสริฐ ภูธนะกูล
 • ร.ท.ประวัติ ขุนสวัสดิ์
  กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ/2 สงขลา 90000 โทร.0831681644
  email : suprawat.k@navy.mi.th
 • สมชาย ศรีสุข
 • ขวัญชัย ใจก่ำแหง
 • ประวิตร์ อบอุ่น
 • ประสพโชค สันตยานนท์
 • จะเด็ด มั่นดี
 • สมพงษ์ พุทธพงษ์
 • แก้ว คำนวน
 • ทองดี อาริยวัฒน์
 • กำแหง บุญเสี่ยง
 • บำรุง ภู่ระหงษ์
 • มนัส ทัศนิตย์
 • สุทัศน์ อ่ำโต
 • สายชล อุษาทิวากาล (สายชล กังแขก)
  - โทร. 081-2722725 ประจำอยู่ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
 • น้อย เกิดอยู่
 • กิตติ มีป้อม
 • ดำรัส คำหวน
 • สายทอง จันทร์กระจ่าง
 • ธำรงค์ ทับทิม
 • ธนารักษ์ พิมพ์ดี
 • สมจิตร์ เกียรตินันท์
 • พรชัย ด้วงมาก
 • ดิเรก เจาะปาด
 • อมร ะงริ้ว
 • ชัยวัฒน์ ชูโชติ
 • วรพจน์ สอโส
 • สันติ ดวงแก้ว
 • ธเนศ สุกผล
 • ธนวน ประสิทธิเกตุ
 • บุญชัย บุญรักษา
 • พงเทพ ปิวรบุตร
 • โกมินทร์ คล้ายแจ้ง
 • โกมุท มหาศร
 • นะที บุญรักษา
 • อนันต์ เจริญกิจ
 • ทรงศักดิ์ สุมนาวดี
 • อนุชา หม้อนนทา
 • อำนาจ ดำรงค์
 • เพิ่มยศ สงพูล
 • พ.จ.อ.จรัญ คำกังวาฬ
  พัน.ปบค.1 กรม.ป.พล.นย.
  โทรศัพท์ที่ทำงาน 62530,62500
  มือถือ 0861521849,0806321331
 • เชษฐา หัสดี
 • สมพร ชุณทเพสย์
 • มนัส กันภัย
 • วุฒิชัย สุทธิมานัส
 • สุทัศน์ เอ็นดูราษฎร์
 • วินัย โล่เพ็ชร
 • สมชาติ บำรุงรส

นาวิกโยธิน - ทหารปืนใหญ่

 • ณรงค์ศักดิ์ กระแส
 • มานิต พิกุลทอง
 • พ.จ.อ.สรศักดิ์ บัวผัน
  ปลัดเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.084-8965665
 • มานะ ภานุมาส
 • สมชาย พัฒนศิริพงศ์
 • ทิพย์ น้ำจันทร์
 • ปรีชา แร่เย็น
 • พิศณุ สิทธิชาติ
 • สมชาย พับนาค
 • วิรัตน์ การะเกตุ
  - รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.3 (กรม ป.พล.นย.)
  - โทร.0860854755 
 • ประทีป สุริยันต์
 • ทรงกรด เปรมเดช
 • รังสรรค์ เรไร
 • พังงา ทรงเดช
 • สมคิด ล้วนรอด
 • รักเกียรติ จันทรักษา
 • ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย
 • ประโยชน์ ประสมพงษ์
 • สมพงษ์ ตะเคียนงาม
 • วิชา อยู่วัฒนา
 • ทวี พิลาทอง
 • เทพ ขันทอง
 • อนุพันธ์ แก้วสอาด
 • ธเนศ อยู่แสง
 • เทพปัญญา คล่องเชิงสาร
 • ไพฑูรย์ ทรัพย์เฉลิม
 • ปราโมทย์ เหมพรม
 • สุวิท ชวิตรานุรักษ์
 • มาเนตร บุญรอด
 • ประพันธ์ หานอุดม
 • พลศักดิ์ ถามูลแสน
 • พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย
  พัน.ปบค.1 กรม ป.พล.นย. สัตหีบ
  โทร. 0892939727
  E-mail : vkomkay_ab@hotmail.com
 • ธีระพล ทิพนาค
 • กิตติศักดิ์ เอี่ยมอาษา
 • ประภาส เมธสาร
 • นพดล บำรงศักดิ์
 • ร.อ.สุวัฒน์ เชิดแาย
  - พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.
  - E-mail : S.CHERDCHAY-2507@HOTMAIL.COM
  - โทร.086-8303951 
 • พิษณุ นาคนุช
 • เฉลิมเกียรติ คนแรง
 • ร.ท.ชัช ศรีสุวรรณ (ชัย ศรีสุวรรณ)
  โทร.0852827165 Mail. chud_05@hotmail.com
 • จรัญ เนื่องอ้น
  (เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ.2539)
 • นกุล สาลี่
 • กำจร เดชรุ่ง
 • ผดล จะแจ้ง
 • อนุศักดิ์ กระแจะเจิม
 • พิทัย ลาลุน
 • ปานเทพ หล่ายศรี
 • จำลอง ธารทิพย์จิตเกษม
 • จรูญศิลป์ นาคมี
 • ถวัลย์ แนวอินทร์
 • ศรชัย เซี่ยมอวยไชย
 • บรรเทิง ภาษี
 • อภิรักษ์ คงปรีชา
 • เนาวรัตน์ เผื่อนทอง
 • ไกรเลิศ สว่างเมฆ
 • พลีชีพ สุขเปรมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

นาวิกโยธิน - ทหารราบ

 • พิภพ เดชชัย
 • ณรงค์ แสงแตง
 • พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว
  ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • อำนวย วงศ์ป้อง
 • อภิศักดิ์ บัวทอง
 • บุญส่ง กำลังชาญ
 • ทนงศักดิ์ ทราเจริญ
 • ร.ท.ดุสิต โพธิพันธุ์
  - วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  - 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  - โทรศัพท์ 0-3835-2606-7,089-9679600
  - Email : mail.dusit03@yahoo.co.th
 • บุญทรง ศรีสุขเอม
 • บุญเทียม จันทร์จู
 • ชาตรี รุ่งเรือง
 • วิชัย ป้อมนาก
 • ชัชวาลย์ ทองเกลี้ยง
 • ประเมิน เกตุวิลัย
 • ขวัญชัย โอชารส
 • สมบูรณ์ แสงสุวรรณ์
 • มานพ ไทยประยูร
 • สุทิน เกิดสิน
 • ธนูชัย แพเขียว
 • วิเศษ ศรีธรรมา
  - โทร.086370872 E-mail : RPGstrom@hotmail.com
  - ศฝท.ยศ.ทร.
  - งานพิเศษ : ติดตั้งเครือข่าย 
 • จิระชัย เจ้งวัฒนพงศ์
 • บุญเลิศ คุ้มครอง
 • ปรีชา ทะมณี
 • เสน่ห์ สุขประเสริฐ
 • มณเฑียร จิตโตลิการ
 • เก่งกล้า บุญมั่น
 • พูลสวัสดิ์ ทองเกิด
 • วิเชียร พุทธา
 • ปรีชา ออกใบ
 • วินิตย์ สีเผือก
 • จำรัส พงศ์ศาสตร์
 • อุบล ใจหนักแน่น
 • เกษม แก้วกระจ่าง
 • จักรกฤษณ์ ทองคุ้ม
 • สุระชัย ขันคำ
 • ชะลอ เกตุแก้ว
 • ประสพศักดิ์ นาคนิยม
 • ประจักษ์ พรหมมา
 • สุรเดช สุขแก้ว
 • ไพศาล ใคร่ครวญ
 • ฉลาด มีใส
 • สุริยัน จันทร์แสน
 • จรัญ สร้อยทอง
 • พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์
  ร้อย.บก.และบริการ
  กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์
  กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน
  ค่ายจุฬาภรณ์ ต.บ้านทอน อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
  โทร.075565081 ต่อ 23250
  มือถือ 0835376471
 • อนันท์ เต็มเปี่ยม
 • พยุง ตองอ่อน
 • อนนท์ เกตณรายณ์
 • อนันต์ คงภักดี
 • วสันต์ ประทุมมา
 • สินสมุทร์ แสนสุข
 • สุเทพ สลาวร
 • ทองหล่อ บุญมา
 • สำเร็จ เกล้าสมุทร
 • ทวีป ชอบคอน
 • ยุทธศาสตร์ แสงแก้ว
 • บุญเหลือ ธีณาวัฒ
 • สมชาย ศรีสารากร
 • ชำนาญ มณีเพชร
 • ร.ต.สมคิด อินอนันต์ (สมคิด สินอนันต์)
  - โทร.0813770274
 • ไพศาล วุ่นกลัด
 • ประพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์
 • ร.ท.สุวิทย์ อัครวัฒนวิทยา (สุวิทย์ ฉุ้ยโฉ)
  - โทร.0818654726
 • พายัพ วงษ์ศิลป์
 • สุคนธ์ จรรยา
 • สมพงษ์ อ่อนท่าลาด
 • กัมปนาท บัวเนียม
 • ศิลปะ อ้วนสิงห์
 • สมเกียรติ เผือดผ่อง
 • บุญเรือง สะสม
 • ศรยุทธ เดิมบางชัน
 • อดุลย์ คำแก้ว
 • จัดสัญ พูลทัศน์
 • สิทธิชัย จีนเจือ
 • รักเกียรติ ทิพย์มณี
 • ธีรเดช สากูล
 • สุทธิ ชาลีชาติ
 • ศักดิ์นรา ใจสุวรรณ
 • เสวก พรานเจริญ
 • ถาวร สถานเสรี
 • รุ่ง ช่วงแพร
 • สุรสิทธิ์ ซองรัมย์
 • ศรีปราชญ์ โกยหา
 • มานิจ หลำพิม
 • สุวิทย์ เชิงฉลาด
 • ไวพจน์ ธิราบุตร
 • วีระ มีตาล
 • ดารเดช ไมตรี
 • ชูชีพ ยิ้มเยาะ
 • สมยศ ทรสัตย์
 • ประวิทย์ นิยมพงษ์
 • ก้องเกียรติ หงษ์ทองมี
 • ชัยปิยะ ณ นคร
 • ก้าน ดุมใหม่
 • สมศักดิ์ ธรรมเนียม
 • ชัยยันต์ สุขปรีดา
 • ถาวร พวงบุญมี
 • ประสพโชค จากประเสริฐ
 • เพิ่มศักดิ์ จั่นเพิ้ง
 • คณิต นวยุทธิ์
 • พิสิฐ รวยสวัสดิ์
 • อาคม อุตปิน
 • โกวิทย์ ชำนิปั้น
 • มงคล ท้องฟ้า
 • ชาตรี ลิ่มสกุล
 • สุพจน์ จิตประกอบสุข
 • บุญรอด สวนการุณ
 • ปัญญา ศรีสวัสดิ์
 • มานะ เจริญรัศมี
 • พีระ พิริเลิศ
 • ชรินทรื เข็มทอง
 • สมเกียรติ คณะดี
 • วิวัฒน์ ทองพันธุ์
 • จรัญ แดงกระจ่าง
 • ขวัญชัย กระจายศรี
 • อรรณพ จริยาภรณ์
 • วินัย บังเกิดไทย
 • บรรชา สู่สวัสดิ์
 • อิศรา เจียรผัน
 • ศักดิ์ชัย เกตนันท์
 • ศักดิ์พันธุ์ พุ่มพวง
 • นนทะกานต์ บุษบา
 • สมนึก ปรอดโปร่ง
 • จุลพงษ์ จันทร์ยิ้ม
 • ชัยเพ็ชร ดิษฐ์เจริญ
 • ชัยยศ ผลสมหวัง
 • อภิวัฒน์ อ่อนอุทัย
 • ธนวิทย์ ศรีทองเอี่ยม
 • สมยศ พันธุ์นิล
 • อำนาจ พิมประสาร

พรรคกลิน - ตำรวจน้ำ

 • สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม
 • ชัฏ บรรทัดเที่ยง
 • เสรี ผดุงโกเศตร์
 • วิหาร บุญลาภ
 • ไพโรจน์ นิกรประเสริฐ
 • ไพโรจน์ เกตพันธ์

กลิน

 • น.ท.ประสาร เวชพันธ์
  - หน.กรรมวิธีข้อมูล กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารเรือ
 • สาโรจน์ จิตต์ศิริ
 • วันชัย พ่วงพูล
 • วิเชียร์ พ่วงพูล
 • วุฒิชัย ศรีทอง
 • ฉลาด รุ่งเจริญ
 • ทองเปลว แย้มสังข์
 • ทองคำ สาขันธ์โคตร
 • ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย
 • สมส่วน ตรีสุข
 • ศรายุทธ์ ตรีรมณ์
 • ณรงค์ สนใจ
 • ไพโรจน์ เจริญศึกษา
 • สัมพันธ์ อุดมสุข
 • เอนก อิ่มโสภณ
 • สุชาติ บุญแนะ
 • ไพศาล รุ่งเสมอ
 • ประดับ หอมกระจุย
 • คำนวน หัตถกรรม
 • สำราญ สว่างแสง
 • มงคล เขียวเกษม
 • สมคิด สุขใจ
 • มงคล วิศวกรสกาว
 • ชาญชัญ แย้มสุวรรณ
 • สนอง เวชกามา
 • เฉลิม กลิ่นหอม
 • สมทรง พุ่มจันทร์
 • สมชาย แจ่มจำรัส
 • บุญธรรม สีลา
 • สุวิทย์ พลเดช
 • ประมวล สุขขาว
 • อดุลย์ ชาติภูธร
 • เสรี สงแพง
 • ไพรัตน์ สอนทอง
 • สุรเชษฐ์ เสมอเชื้อ
 • พิน พฤกธารา
 • สุรพงษ์ นาแหยม
 • เอื้อ มีใย
 • ไพศาล จุ้ยประเสริฐ
 • สมศักดิ์ จันทา
 • กล้า โสภา
 • อาทร มุสิกรัตน์
 • สมนึก ประสิทธิเวช
 • วีระวุฒ ยอดเถื่อน
 • อำพล หอมเหมือน
 • สมพิศ จันทร์พราหมณ์
 • ไพบูลย์ อุปรีดี
 • พิษณุ พรภัทรนันท์
 • สหาย ปุญญวา
 • อุบล เรียงผา
 • สมชาย ปิ่นทอง
 • สมพร สิงหพันธ์
 • สำราญ สุขกาย
 • สมพงษ์ สมบุญ
 • สมศักดิ์ โค้วปรีชา
 • กิตติ ศรีจันทร์
 • ปัญญา ฉมังหัตถพงศ์
 • พัชรินทร์ โชติช่วง
 • เสรี เกษมเทวินทร์
 • กรีฑา รอดช้าง
 • วีรพงษ์ หนูแกล้ว
 • พยุง ไวยพาลี
 • อนุพงษ์ ชินอนันต์สกุล
 • วินัย ประสมทรัพย์
 • ประศาสตร์ แสงกุล
 • ประยูร บุญเกิด
 • เดือน รอดพลัด
 • วิฑูรย์ ศาสตร์ศิริ
 • อดิศักดิ์ อนทรประดิษฐ์
 • วีระ กมลพัฒนานันท์
 • เดชา พรไทย
 • สุพล นนท์มุค
 • สำรวย ระวังผิด
 • บุญสืบ แสงแก้ว
 • ไชยณรงค์ ก้อนทอง
 • สมศักดิ์ สุวรรณวร
 • ประกิต เจี้ยมดี
 • สุเคลื่อน ภารมาตย์
 • กิตติพงษ์ เหลืองภุมรัตน
 • สุพจน์ พูลสวัสดิ์
 • ปัญญา จิตรธิรา
 • สถาพร สุขอนันต์
 • เสน่ห์ แดงบุตรชุมพร ปานพรม
 • นรินทร์ ศิลากร
 • สมเกียรติ มากรอด
 • จำนงค์ บุตรสา
 • สังเวียน ฟุ้งพิทักษ์
 • อนันต์ กาเล็ก
 • พรประสิทธิ์ กิจเกษตรกุล
 • ธนู จีรนันทพร
 • เกชา หลบลี้ภัย
 • โกเมศ เกิดทอง
 • ชาตรี สำราญพันธ์
 • ปัญญา แก้วศรีศุภวงศ์
 • วิทยา ตวงทอง
 • สาคร พุทธชาติ
 • บัณฑิต ทัศนิยม
 • สุนทร คงมณี
 • สายชลย์ ธีระวัฒน์
 • ธงชัย บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา
 • วิโรจน์ บำรุงพงษ์
 • นนทื ผ่องแผ้ว
 • ถวิล ซุงประเสริฐ
 • ทักษิณ ศรีแผ้ว
 • เกียรติศักดิ์ บาลพิทักษ์
 • ทนง วงษ์สูง
 • ประกิต ทองสุพรรณ์
 • วสัน โตรื่น
 • วรชาติ ประทีปะผลิน
 • สมนึก ประจง
 • ปรีชา ฉ่ำเพชร
 • ชูชาติ คนโต
 • ดิษพันธ์ จันทร์เจริญ
 • สุรินทร์ วีระวานิช
 • สุขุม บุญสมบูรณ์
 • สมเจตน์ สอนศิริ
 • กุญชร พลมาตย์
 • บรรเทิง พุ่มเจริญ
 • สัญชัย เจริญมายุ
  - กฟก.1 กร.
  - โทร.0865003748
 • สาธิต เทศกิจ
 • วีรวัฒน์ ศรีเชียง
 • สายันต์ นาคทอง
 • นริศ นิลทคช
 • ชูศักดิ์ สุดดี
 • ดิเรก พงษ์แย้ม
 • ถิราวุฒิ วัฒนาภรณ์
 • สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์
 • สุริยา ปิ่นประดับ
 • สุชาติ โชาติแสงศรี
 • อนันต์ จีวรพรหม
 • เกรียงศักดิ์ คงสุวรรณ
 • ถาวร หนองโยธา
 • อดิศักดิ์ เสือดี
 • วริน หงษ์ศรี
 • ปรีชา แสงสว่าง
 • ไพรวัลย์ กฤษณา
 • เชิดชัย สาระธรรม
 • สุรัส คชรินทร์
 • บำรุง แสงคุ้ม
 • ฉลอง บั้งทอง
 • ทรงเกียรติ คิดประเสริฐ

นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ) ตำรวจน้ำ

 • วันชัย พุทธานุ
 • ฉัตรชัย มณฑาศวิน


นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ)

 • น.ท.วชรพล โอปัน (สุรพล โอปัน)
  - รร.นร.
 • พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ
  - โอน ไปยัง กรมการปกครอง กระทรวง มท. เมื่อ 2 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.พาลี ธรรมวงษ์
  - กองวิทยุกระจายเสียง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 • พ.จ.อ.สุทิน ทองแม้น (สุพิน ทองแม้น)
  - กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนดล มั่นคง (สังวร มั่นคง)
  - สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
 • พ.จ.อ.พลภัทร ศรียอด (สุพล ศรียอด)
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.วิเชียร ปานทอง
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหาร
 • พ.จ.อ.ปรีชา สิงห์คำ
  - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิก
 • ร.ต.ภวดล รักทวี (ภูวดล รักทวี)
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.51
  - อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล 
 • น.ต.สมชาย ศิลาหม่อม
  - แผนกการเงิน กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมชาย กิตติอัครโยธิน (สมชาย นวลละออง)
  - กองร้อยทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนา
 • พ.จ.อ.บุญเลิศ ด้วงนคร (บุญเลิศ ด้วงเนตร)
  - ศูนย์โทรคมนาคม กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 • พ.จ.อ.ภาณุพงศ์ ระดมเล็ก (สายันต์ ระดมเล็ก)
  - ลาออก เมื่อ 1 ก.พ.50
 • พ.จ.อ.เฉลิม สำเนากลาง
  - โอน ไป อบต.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 17 พ.ค.50
 • พ.จ.อ.ธนกร แสงทอง (มนตรี แสงทอง)
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.เสน่ห์ โชไชย
  - เสียชีวิต เิืมื่อ
 • พ.จ.อ.บพิธ หนองตระไกร
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • สมพงษ์ อ่อนลี
  -
 • พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี
  - โทร.024752598, ที่บ้าน โทร. 024282231, มือถือ โทร.0878142311 ,
  - email : amon_nature@hotmail.com
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุวรส
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
 • พ.จ.อ.อนุกูล ดวงแข
  - แผนกการกีฬา กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือ
 • พ.จ.อ.นิพจน์ ถนอมรอด
  - กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 • จ.อ.ธนวัฒน์ มาสุทธิ (ธรรมบท มาสุทธิ)
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ปราโมทย์ เอื่ยมสะอาด
  - กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ประเดิมชัย แย้มบุบผา (ประเดิมชัย แย้มบุปผา)
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.35
 • พ.จ.อ.ทวีศักดิ์ เสริมพล
  - กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.สุริยะ ธิเบศร์ณรงค์
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.พรชัย ต้อยเหม
  - แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • พ.จ.อ.อาวุธ รัตนกุล
  - เสียชีวิต เมื่อ 23 พ.ค.53
 • อนุสรณ์ ยุทธา
  -

นาวิน - สัญญาณ (โซนาร์)

 • โกเมธ พลมณี
  -
 • พ.จ.ต.วิสูตร จำพานิชย์
  - โอน ไป สำนักงบประมาณ เมื่อ 16 ส.ค.36
 • พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร
  - ประจำ สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.นิกร ยิ้มกำภู
  - ศปก.ทร.
 • จ.อ.ลิขิต ชนะภัย
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.36
 • ว่าที่ ร.ต.สายยันต์ กงแก้ว
  - กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.
  - โทร.0898065086 
 • จ.อ.สุรัตน์ โถนิมิตร์
  - นายหมวดเอกสุรัตน์ โถนิมิตร์ s.rat@windowslive.com
 • นัยเนตร นอบเผือก
  -
 • พ.จ.อ.อนันต์ กลิ่นนิ่มนวล
  - สสท.ทร.
 • วิรุจน์ แม้ันเทวฤทธิ์
  -
 • ร.ท.มานิต จงโยธา
  - หมวดระบบตรวจจับใต้น้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.พีรพงธ์ หินแก้ว (สังวร หินแก้ว)
  - ลาออก เมื่อ 1 ก.ค.35
 • พ.จ.อ.อนุสรณ์ สังข์ผาด
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.เดชา สีบุญเรือง
  - ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.นริศ สวัสดิกูล
  - แผนกสื่อสาร กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ท.นิพนธ์ เลิศล้ำ
  - โอน ไป กรมธนารักษ์ 15 ม.ค.39
 • ร.ต.กิตติ นนทะสอน
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.บรรเจตน์ รอบคอบ
  - กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง
  - โอน ไป อบต.วัดธาตุ จังหวัดหนองคาย เมื่อ 1 พ.ย.48
 • พ.จ.อ.สุชาติ ห้วยธาร
  - เสียชีวิต
 • นพพร เกิดมงคล
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

นาวิน - สัญญาณ (เรดาร์)

 • ร.ท.โอภาส สุขสุชีพ
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.สมเกียรติ ไพรศรี
  - กรมการขนส่งทางน้ำ 1 ก.พ.46
 • จ.อ.ประภาส เกลื่อนเพชร
  - ลาออก 1 ก.พ.37
 • จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์
  - ลาออก 1 มี.ค.31
 • พ.จ.อ.ณธร แตงภู่ (ไชณธร แตงภู่)
  - ขว.ทร.
 • ว่าที่ ร.ท.ชลปกรณ์ อดินันท์ (วิชิต อดินันท์)
  - กร.
 • จ.อ.วิชา คชวิเชียร
  - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 30 ส.ค.39
 • จ.อ.สำรวย นิลกล่ำ
  - ลาออก 1 ม.ค.33
 • จ.อ.ทวีป ทองชั้น
  - ลาออก
 • จ.อ.นคร พงศักดิ์ (นคร เจริญนาค)
  - กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย 16 มิ.ย.36
 • พ.จ.อ.คีตะศักดิ์ ชุมภู (จีระศักดิ์ ชุมภู)
  - กลน.กร.
 • จ.อ.วิทยา ยาม่วง
  - ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งทางนำที่ 5 (ภูเก็ต) กรมเจ้าท่า
 • จ.อ.สมหมาย น้อยวิเศษ
  - ลาออก 1 เม.ย.35
 • พ.จ.อ.มนัส มางาม
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.วิชาญ ยิ้มเยื้อน
  - โอน กระทรวงมหาดไทย 16 ม.ค.40
 • จ.อ.ทองปลิว นุ่มแนบ
  - ลาออก 1 ธ.ค.34
 • พ.จ.อ.สุรพงษ์ ผาสุข
  - เสียชีิวิต 27 ก.ย.50
 • จ.อ.ชานนท์ อารมย์สว่าง
  - ลาออก 1 ก.พ.32
 • พ.จ.อ.นิพนธ์ ตัญกาญจน์
  - ฐท.สข. ทรภ.2
 • พ.จ.อ.ฐณิตร์ แก้วมณี
  - สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.พินิจ งามขำ (ภักดี งามขำ)
  - ลาออก 5 ต.ค.28
 • พ.จ.อ.ไสว เหล่าสิม
  - สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.อรุณ แก้วไวยุทธิ์
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.บุญส่ง ทองศรีโชติ
  - สอ.รฝ.
 • จ.อ.ดิศพงษ์ กองอังกาพ
  - ลาออก 1 มี.ค.35
 • พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.สุชาติ เทียนขาว
  - ลาออก 1 ก.ค.34
 • พ.จ.อ.โชคชัย สิงห์เรือง
  - สอ.รฝ.
 • ร.ต.วีรพล เสน่ห์
  - กร.
 • พรชัย ตาใส
 • พ.จ.อ.วรพงศ์ วนะรุจิ
  พันจ่าสื่อสาร กองบังคับการ กองร้อยสารวัตรที่ 2
  กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 กรมสารวัตรทหารเรือ
  โทร.55278,55288 มือถือ 0891425045
 • จ.อ.นิกุล เลียวเลิศวิทยา
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.34
 • พ.จ.อ.ประภาส เจริญธรรม
  - ลาออก เมื่อ 1 มิ.ย.37
  - อ.เมือง จ.เลย
  - โทร.0819644098,0834577489 
 • พ.จ.อ.วิรัตน์ เอื่ยมกำเหนิด
  - พัน รฝ.13 สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.ชาติชาย อินทรกุล
  - กองงานโยธา ชย.ทร.
  http://youtu.be/QkY5my9wTCY
 • ร.ท.ฐปนนท์ ทีปะนาวิน (วุฒินันท์ ทีปะนาวิน)
  - โรงงานต่อเรือเหล็ก อรม.อร.
 • จ.อ.ศักดา เชิดชูนิวาส
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.32
 • จ.อ.บุญเกิด แก้วบ้านแพ้ว
  - ลาออก เมื่อ 4 ต.ค.36
 • จ.อ.นเรศ ศรีมงคล
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.34
 • นิรัดร์ ทองชื่น
  -

นาวิน - สัญญาณ (วิทยุ) ตำรวจน้ำ

 • ธวัช แขกยงค์
  -
 • วันชาติ หลอดทอง
  -


นาวิน - สัญญาณ (วิทยุ)

 • ชาตรี สุขเรื่อย
  -
 • ธรรมนูญ พันรังกา
  -
 • จ.อ.จรูญ เทียมเหรียญทอง
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 ธ.ค.32
 • จ.อ.ประสงค์ ภูมิจันทร์
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 มิ.ย.32
 • น.ต.มานะ พิกุล
  - กองเรือภาค 1 กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สุพัฒน์ รัตนพิมพ์ภาภรณ์
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ ศรีสวน
  - สส.ทร.
 • พ.จ.ท.สาคร ปีกอง
  - ลาออก 1 พ.ย.33
 • จ.อ.ธีรพันธ์ ศรีระษา (สมคิด ศรีระษา)
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ปฐมศร ชวนชื่น (ชาญชัย ชวนชื่น)
  - ลาออก 1 ม.ค.35
 • จ.อ.อุทัย พลาศรี
  - ลาออก 1 พ.ค.35
 • พ.จ.อ.เดชฤทธิ์ เซ็นหลวง
  - สส.ทร.
 • พ.จ.อ.สมชาย เสือดง
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ต.ประสิทธิ์ พุฒกลาง
  - โอนไป สขช. เมื่อ 1 เม.ย.38
 • พ.จ.อ.ณรงค์ คำพิลานนท์
  - โอนไป กระทรวงมหาดไทย เมื่อ 16 ม.ค.40
 • พ.จ.อ.เฉลิม คำสอน
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.สมบัติ คงนมนาน
  - ร.ล.คำรณสินธุ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ นาคบุตร
  - สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • พ.จ.อ.มนู พักรกรึก
  - กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ประชากร คำดำ
 • ร.อ.ชัยวัฒน์ ทองสิมา
  - กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ประสพ เขียวแก้ว
  - สส.ทร.
 • บุญยฤทธิ์ สุริยวงศ์
 • พ.จ.อ.ชวลิต ชื่นสมบัติ
  - สส.ทร.
 • พ.จ.อ.สายชล นกโพธิ์
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.ผจญ บุญมาก
  - ลาออก 15 เม.ย.34
 • พ.จ.อ.ขันติ ระถะยาน
  - ลาออก 2 มิ.ย.43
 • พ.จ.อ.สมควร ขุนจำเริญ
  - รร.ชุมพล ฯ
 • จ.อ.สำราญ ศุภสมภพ
  - ลาออก 1 มี.ค.37
 • อภิรักษ์ หะนามศรี
 • พ.จ.อ.อำนวย อัตถสุภผล
  - กลน.กร.
 • สุทัศน์ บุญชู
 • พ.จ.อ.สายชล เพิ่มทวี
  - กทบ.กร.
 • ร.อ.พงษ์ศักดิ์ พ่วงแพ
  - กร.
 • พ.จ.อ.แดง อุตส่าห์การ
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.อภิชาติ ญาณยุทธ
  - เสียชีวิต
 • จ.อ.นิพนธ์ เรืองประชา
  - ลาออก 1 ก.พ.38
 • ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี
  - สบ.ทร.
 • จ.อ.ประสงค์ นกแย้ม
  - ลาออก 1 พ.ย.34
 • พ.จ.ต.ชวลิต จบดี
  - ?
  - รองปลัดเทศบาลเมืองลย 
 • จ.อ.ปรีชา แสงเสถียร
  - ลาออก 1 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.ธวัชชัย น้อยฉิน
  - ทรภ.3
 • พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง
  - สห.ทร.
 • พ.จ.อ.สุริยา เรียนแจ้ง
  - สอ.รฝ.
 • จ.อ.ชานนท์ เข็มรัมย์
  - ลาออก 1 ส.ค.36
 • จ.อ.ยศยง สืบอ้าย
  - ลาออก 3 ต.ค.38
 • พ.จ.อ.ณัฐพนธ์ เจนวิชา (วีระชัย เจนวิชา)
  - พัน สห.ทร.2 สห.ทร.
 • พ.จ.อ.คมน์ พงษ์ประภาส
  - สสท.ทร.
 • ไชยา คำสิน
  - ?
 • พ.จ.อ.เทพวิฑูรย์ กระแสเสน
  - กร.
 • พ.จ.อ.สำเริง เชิญอุ่น
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.วิรัตน์ เทียมมณี
  - ลาออก 1 ต.ค.52
 • พ.จ.อ.สมทบ ธรรมรังศรี
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.สัมฤทธิ์ โพนงาม
  - เสียชีวิต พ.ศ.2546/7
 • สมคิด ทิพย์พักดิ์
  ???
 • พ.จ.อ.บรรเจิด เครืออ้น
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.สมพิศ มาลัยทอง
  - ลาออก 1 มิ.ย.34
 • สมนึก ภู่ระหงษ์
  - 22 มี.ค.29

นาวิน - ปืนใหญ่ (ตำรวจน้ำ)

 • สมยศ นวมนาคะ
 • ขจัด เบ้าวันดี
 • โสพล นาคจรุง
 • อนันต์ อินทร์หอม
 • วิเชียร เหมือนสุวรรณ์
 • สอาด วงษ์เวียงจันทร์
 • ชาญ อู่ทอง
 • โชติ กวนหอย

พิเศษ - ทหารแพทย์

 • นิพนธ์ บุญช่วยเหลือ
 • บรม วงษ์จันทเจริญ
 • สุขุม จิณะแสน
 • เจน ลิ้มฉาย
 • ถวัลย์ สังวรณ์
 • กรุงทอง ชาวบ้านเกาะ
 • ประกอบ ยิ้มแย้ม
 • อาคม ลัดดามณีโรจน์
 • พงษ์เทพ แจ้งธรรมมา
 • วิเชียร พิพัฒน์
 • เฉลิม รุ่งโรจน์
 • วสันต์ แสงรุจี
 • เชาว์ ตู้เสงี่ยม
 • ภูมิชาติ พรมมา
 • ทวีรัตน์ เหล็กไหล
 • วิเชียร สกุลพราหมณ์
 • อดุลย์ แก่นจันทร์
 • โยธิน หอมหวล
 • เชิดชัย ไสยอรรถ
 • วิชัย ภิญโญยิ่ง
 • บุญชิต ถีระพันธ์
 • ชวลิต เฉลยจิตร์
 • สิทธิ อดิรัตนา
 • วันชัย บูรณพัฒนพงษ์
 • นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง
 • ประเสริญ โมกแก้ว
 • สมชัย เห็มสมัคร
 • ทรงพล จันทร์หล้า
 • อุดม ห้าวหาญ
 • อนัน พงษ์เอี่ยม
 • ทัศนะ พันธุลาภ
 • สมชาย สุวรรณเพชร
 • ณรงศักดิ์ ถาวรสินธ์
 • สมยศ จั่นเรือง
 • สำเภา อยู่สบาย
 • วิเชียร ปานขำ
 • บันเทิง ม่วงศรี
 • สมศักดิ์ ลาภา
 • ไพโรจน์ แก้วประดับ
 • สิทธิ ศรีทอง
 • ทวีศกดิ์ ทองแชม
 • ร.อ.สุมิตร ยะโสวงษ์
  - หน.แผนกรังสี รพ.ทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)
  - โทร.0899869434
 • วินิช รอดพิพัฒน์
 • วีระชัย สมพรชัยกิจ
 • สุพรรณ เลื่อมใส
 • นุไชย ศรสุรินทร์
 • สายชล สายสร้อย
 • สายเหนือ นิลสง่า
 • นันทศักิ์ ปิยะไพร
 • สถาพร เดชบุญ
 • วิโรจน์ โรจนวิภาต
 • วินัย เพ็ยพิมาย
 • สมยศ นามูลน้อย
 • สมภาพ พันธุ์บุญปลูก
 • สมพร สวัสดี
 • ยงยุทธ ผุยไธสง
 • ธนู วงษ์เตปา
 • ประกิจ พันบรรจง
 • ไกรเลิศ พาสนาโสภณ
 • ลิขิต ภาวะภูตานนท์
 • ชาญณรงค์ แก้วมุกดา
 • สุพัฒน์ นัยวัฒน์
 • เสียง เจาะจัง
 • สุรศักดิ์ เอื้อมเก็บ
 • ทวีป ชีเจ็ดริ้ว
 • พยอม เกษมพิณ
 • นพดล พะมาตร์
 • บุญชอบ เหลืองขมิ้น
 • อดุลย์ รักแผน
 • สุนทร เสือช้าง
 • กิตติ โควินท์
 • วรสิทธิ์ เครือเขื่อนเพ็ชร์
 • สมาน ปาจาร้า
 • พงษ์ศักดิ์ ตาสื่อ
 • ณรงค์กร อนุพันธ์พงษ์สุข
 • นพคุณ เกตุแก้ว
 • ธนศักดิ์ โปตระนันท์
 • เทวิน ปั้นโต
 • สมชาย แสงมา
 • วิโรจน์ ทรงมิตร
 • บัวลอง บุญพรม
 • นเรศ คำดีบุญ
 • ร.อ.บวรนันท์ คลังวิจิตร (นิพนธ์ คลังวิจิตร)
  ทำงานห้องผ่าตัดรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 52762-64 มือถือ0818142017
 • ชัยนคร ไตรภูมิ
 • สำรวย ดิษฐี
 • สินชัย สุระสินธุ์
 • สมมาต ทองตัน
 • วีระ มโนหาญ
 • สมควร พรหมอ่อน
 • อาทิตย์ พูลโภค
 • เรวัตร สีพลดา
 • สถาพร ศรนารา
 • มนูญ นาทาสุข
 • ทวีศักดิ์ พุฒสินทร์
 • มณฑล หอมจันทร์
 • สมโภชน์ สุขสวัสดิ์
 • สมชัย ศรีสด
 • รัชพล วงศ์ภูมิ
 • สมปอง จึงรัศมีพานิช
 • อำพล สุขุมาลย์
 • มนตรี พิมพะลา
 • สมพงษ์ กันกูล
 • ประดิษฐ์ ลืมศักดิ์
 • ณรงค์ หลวงแสง
 • สิทธิเวช จวบฤกษ์เยิน
 • มนตรี สิบฤกษ์
 • พนมพร ต่ายธานี
 • สมชาย ไทยเดิม
 • ชาญณรงค์ สีหปัญญา
 • สุรชัย แสงวิรุณ
 • บุญเริ่ม ภู่พวง
 • สมทรง ทองอิ่ม
 • สุรชัย สิทธิกุล
 • อรัญ จีนขี