2551-01-04

พรรคนาวิน - เหล่าปืนใหญ่

 • พ.จ.อ.ชัยวัทน์ กฤษวงษ์ (ชัยยศ กฤษวงษ์)
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พรกมล โจมพรม (กำพล โจมพรม)
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.44
 • น.ท.สมพาน มีทอง
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • นิวัฒน์ เล็กน้อย
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.ต.สุนันท์ ยิ่งกว่าชาติ
  - กองร้อยป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สมคิด สุขนันท์
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต..ณรงค์ ยิ้มแย้ม (บุญชอบ ยิ้มแย้ม)
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ทออินทร์ อินทร์ทอง (จรูญ อินทร์ทอง)
  - ลาออก เมื่อ 2 เม.ย.47
 • น.ต.ดุสิต ค้างอบ
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  - E-mail : dusitkangob@hotmail.com 
 • น.ต.สุรพล ฐิตาคม
  - หน.ธก.บก.กร. 
 • ร.อ.สมพิศ จันทร
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.ต.ประเสริฐ เห็นกลาง
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.สุชาติ เขาแก้ว
  - กองร้อยนักเรียนที่ ๔ กองพันนักเรียนที่ ๔ กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • น.ต.สุรศักดิ์ แสงจันทร์
  - กองบังคับการ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.จำนงค์ คงโหมด
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.สุจินต์ พึ่งพระ
  - แผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • พ.จ.อ.ระพีพงษ์ แสนสอ
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สุทธิชัย รักษ์ชน
  - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.วินัย ม่วงกลม
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมมาศ ริมสมุทร
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.มนต์ชัย ศรีไชย
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สุวิทย์ สรรสม
  - ศูนย์ควบคุมและรายงานที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.วีระ โหระโช
  - โอน ไป กรมสรรพากร เมื่อ 1 ส.ค.40
 • น.ต.เจริญ ชาตะสิงห์
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.บุญผ่อง สัตบุศ
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ประสาน รัตนเกตุ
  - กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมชาย จันทร์ป้อม
  - ร.ล.วิทยาคม หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • น.ต.สมเกียรติ จันทรโอภาส
  - กองการปกครอง กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.อ.ฉัตรชัย ปลื้ม
  - เสียชีวิต เมื่อ 16 ก.ค.49
 • น.ต.บรรจง ก้อนชัยภูมิ
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ทองใบ ประสงค์
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.เชาว์ สีผ่องใส
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมชาย ชมวิชา
  - กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ดนัย พิพิธสิทธิกุล (ดนัย ขันธศักดิ์)
  - ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.47
 • พ.จ.อ.รอนสัน พิมสร้อย
  - ลาออก
 • ร.ท.ธนูทอง สร้อยพันมี
  - ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สัญญา ศรีจันทร์
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.ไตรภพ บรรเทิงสุข
  - ลาออก เมื่อ 2 ต.ค.39
 • พ.จ.อ.ชาลี ภัทรวรกาญจน์ (ชาลี สุขขะ)
  - ร.ล.มันกลาง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.โฉม มหันตะกาศรี
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  - โทร.087150301
 • ร.อ.วิรัช ศรีสงวน
  - ย้ายไป นายทหารส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบริการสนับสนุน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อ 30 ก.ย.51
 • ร.อ.สมนึก มั่นคง
  - ฐานทัพเรือกรุงเทพ
 • น.ท.สมพงษ์ ครุฑวัฒนา
  - กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
  - ฝ่ายงบประมาณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.มานะ แย้มทรัพย์
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.เกริกศักดิ์ ชอนกระโทก
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.เฉลิม นนทบท
  - ลาออก เมื่อ 1 ม.ค.31
 • ร.อ.อดุลย์ เหิมขุนทด
  - ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษา
 • พ.จ.อ.จำรัส เอี่ยมปา
  - กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.อดิศักดิ์ วันหมัด
  - ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • น.ต.สมชาย เดชรุ่ง
  -ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้
 • ร.อ.สุนทร พรายศรี
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้
 • อนุวัตร จันทร์แดง
 • ร.อ.เชี่ยวชาญ พันธุเดช
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ
  - สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • จ.อ.วิศิษฐ์ จันทร์เปล่ง
  - 17 เม.ย.29
 • ร.อ.ประเวทย์ อยู่นาน
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สุธี ผิรังคะเปาระ
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.วิเชียร ติ๋วโวหาร
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ปรีชา ประทุมมาศ
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง
  - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.พิทักษ์เกียรติ เสวตวิหารี
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.วันชัย เกตุแก้ว
  - 17 ม.ค.44
 • พ.จ.อ.วิรัช บัวศิริ
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.เริงศักดิ์ สุขพรหม
  - กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สงเคราะห์ โกมารศรี
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.กระแส ภูษิต
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.อสมาพงศ์ เพ็งพันธ์ (บุญทรง เพ็งพันธ์)
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.กัมพล ผลผกา
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.เฉลิม แก้วศรีสุข
  - ลาออก เมื่อ 1 ส.ค.38
 • น.ต.ทองเจือ ช่วงโชติ
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.มนตรี ศุภธรรมกิจ
  - นายธงรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
 • จ.อ.วัชรินทร์ ศุภสมภพ
  - กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.กฤษฎา รัตนศรี
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชัยชนะ นามมณี
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.มานะ พิมพ์งาม
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สุดใจ ภู่เชิด
  - 21 ธ.ค.30
 • พ.จ.อ.นักรบ มหาวีระ
  - ร.ล.ตากใบ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.อนิรุทธิ์ คงสถิตย์
  - ย้ายไป ยบ.ทหาร
 • พ.จ.อ.สุริยะ มั่งมี
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ประสาน เทียนชัย
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ งาสุวรรณ
  - แผนกวิชาข้อบังคับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์ 65330
  082-0512402
 • ร.อ.พร้อมพงษ์ เพ็ชร์ศรีงาม
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.มังกร ยศสังข์
  - ร.ล.ปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ฏฤษณ์ วุฒิโต
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ชาญ สอนดี
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.เพชรรัตน์ วงษ์แสน
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ท.อนุชา ปลั่งวัฒนะ
  - กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
 • ร.อ.ธนภาพ สมัครการ (อมรินทร์ สมัครการ)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.อนรรค แก้วน่วม
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.คณิต รัสมิภูตานนท์
  - ย้ายไป ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล. กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ 3 ก.พ.44
  - บ้าน โทร. 025721413
 • พ.จ.อ.วันชาติ ถ้ำน้อย
  - เสียชีวิต เมื่อ 23 พ.ค.49
 • พ.จ.อ.ศักดา เกิดทอง
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.สมเกียรติ์ ภูมิประหมัน
  - ลาออก ตั้งแต่ 2 ต.ค.36
  โทร.084482600
 • พ.จ.อ.เจษฎ์ กุลโนนแดง (ปิยะ กุลโนนแดง)
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.เนาวรัตน์ คล้ายวันเพ็ญ
  - แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.วิโรจน์ ยนต์พงษ์
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ท.ดุสิต คงรัตนวรรณ
  - กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.ทองหล่อ เกิดเรียน
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ระพีพัฒน์ พงษ์พิทักษ์ (สมหวัง พงษ์พิทักษ์)
  - กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สำเนียง อุตส่าห์การ
  - ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.อรุณ รุ่งสว่าง
  - กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ต.นาวี บุญพิทักษ์
  - เสียชีวิต 40 - 41
 • พ.จ.อ.มานพ สีแก่น
  - ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.รัฐพล ปุ๋ยกระโทก (ผิน ปุ๋ยกระโทก)
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ทวีวัฒน์ พินสมบูรณ์
  - ย้ายไป รร.ชท.
  - บ้าน โทร.025110618
 • พ.จ.อ.กมล ศิริสินธุ์ (อดิศักดิ์ ศิริสินธุ์)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ศุภกานต์ ทับทิม (เชิดชาย ทับทิม)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ท.จรัญ ทองเพิ่ม
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.พิสิฐ สิทธิสูงเนิน
  - เรือ ต.๙๙ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สมชาย ทิมละม่อม
  - ศูนย์ควบคุมและรายงานที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ จันทร์หอมกุล
  - ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ประดิษฐ วิลัย
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมชาย ทัศนะพงษ์
  - กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุรสีห์ ไทยานุสรณ์
  - กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารเรือ
 • พ.จ.อ.อนนท์ สาติยะ
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ต่อศักดิ์ ลายกนก
  - ตั้งแต่ 30 ก.ค.30
 • ร.อ.อุดม สังข์จุ้ย
  - กองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พรชัย ทิพยจันทร์
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธานี กองแก้ว
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนากร พรรณลาภ
  - ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณเรศ กำเลิศทอง
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.สันติ หนูรอด
  - ศรภ.
  - บ้าน โทร. 029284926 ,มือถือ โทร. 0814267733
 • พ.จ.อ.อภิรักษ์ ศรีละม้าย
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สาธิต บุญจอม
  - โอนไป กรมราชทัณฑ์ มท. เมื่อ 16 มิ.ย.36
  - โทร.0814753929 
 • พ.จ.อ.สมชาย อยู่ศิริ
  - ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.โกศล พาลี
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ทองสุข พรหมโชติ
 • พ.จ.ท.สันธุภิเศก จันทะยานี
  - เสียชีวิต เมื่อ 26 ม.ค.52
 • พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ กุลพิบูลย์ (ชาญบูรณ์ กุลพิบูลย์)
  - กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ยศศิริ นวาวัฒน์
  - เสียชีวิต เมื่อ 29 ธ.ค.50
 • พ.จ.อ.ปริญญา เล่ห์หลีกภัย
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ณเรศ หมอยา
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนิตพงษ์ ชิดเชื้อ (ชนิศ ชิดเชื้อ)
  - กองวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • จ.อ.บุญญฤทธิ์ บุญนราพิทักษ์
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.40
 • จ.อ.ไชโย พรหมสมบัติ (สายัณห์ พรหมสมบัติ)
  - 9 มิ.ย.41
 • ธวัชชัย สว่างเวียง
 • จ.อ.ภูวเดช บางข่า (สมทรง บางข่า)
  - กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • จ.อ.สมโภชน์ น้อยศรี
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 มี.ค.37 ไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  - บ้าน 1/2263 คอนโดเอื้อยอมร บางจาก พระโขนง กทม.
  - โทร. 090130221
 • ร.อ.ณัฏฐ์ ดวงจันทร์
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.วรมันต์ เกิดสุข
  - กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  - บ้าน โทร.023961156 มือถือ โทร. 0815050755
 • ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ มีศรี (ธีรวัฒน์ มีศรี)
  - หมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.
 • น.ต.เจียม มณีเจริญ
  - รอง ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.สอ.รฝ.

พรรคนาวิน - เหล่าสามัญ (การเงิน)

 • ว่าที่ ร.ท.วิโรจน์ โตสนธิ
  ลาออก ตั้งแต่ 1 เม.ย.38
 • น.ท.ชูชาติ เล็กตุ้ย
  - กองตรวจบัญชีที่ 3 สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
 • น.ต.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ
  - หัวหน้านายทหารการเงิน โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ประชา ทองหล่อ
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 ม.ค.34
  - เปิดบริษัท ทำการค้าขาย อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  - โทร. 081-9541838
 • ร.อ.ประวิทตร์ นาคขำ
  - กรมการเงินทหารเรือ
 • น.ต.โกศล นาคสุข
  - กองการเงิน กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • น.ต.ทรงชัย สายบัวทอง
  - ประจำแผนกค่าจ้าง กองเงินเดือน กรมการเงินทหาร
 • น.ท.เดชา วิทิตพันธ์ (เดชา วิพิตพันธ์)
  - และ รรก.นายทหารการเงิน กองบังคับการ กรมสารวัตรทหารเรือ
 • น.ต.ชำนาญ น้อยคงคา
  - นายทหารการเงิน กองบังคับการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.วิศาล พูลกสิศรี
  - นายทหารรับจ่ายเงิน กองบัญชาการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • น.ท.พรเลิศ กลสูงเนิน
  - หัวหน้าแผนกเบี้ยหวัดและบำนาญ กองเงินเดือน กรมการเงินทหาร
 • น.ท.นิธิศ ปรีดา (ชนิด ปรีดา)
  - รรก.นายทหารฝ่ายการเงิน กองบังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • น.ต.วันชัย งามประดับ
  - นายทหารบัญชี ฝ่ายการเงิน กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ประยูร พุกบ้านยาง
  - นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย แผนกการเงิน กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

พรรคนาวิน - เหล่าสามัญ

 • จ.อ.สนธยา ศรีสังวาลย์
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.ปรีชา นิยม
  - บก.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ร.ท.ประภาส พูลสุข
  - บก.ฐานทัพเรือสงขลา
 • น.ต.ยงยุทธ คำประสิทธิ์
  - กองเสมียนตรา กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
  - พันขนส่ง กรม สน. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.นเรศ พรภัทรนันท์
  - ชั้น 3 อาคาร 4 บก.ทร.
 • ร.ท.บุญเกิด รัตนบริบูรณ์ลาภ
  - แผนกแผนที่เดินอากาศ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
 • พ.จ.ท.สำเนียง เตียบฉายพันธุ์
  - โอนไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • จ.อ.บรรเจิด เณรเถาว์
  - ลาออก
 • น.ต.อดิศร สางชัยภูมิ
  - แผนกขนส่ง กองสนับสนุน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • น.ต.ศุภโชค เสือขำ (ปรีชา เสือขำ)
  - แผนกช่างเรือ กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ร.อ.ปรัชญพล ไชยสืบ (เปรม ไชยสืบ)
  - กองบังคับการ กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี
  - แผนกกรรมวิธีข้อมูล กนผ.กพ.ทร.
 • น.ต.ทินกร ทองแสน
  - แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.ท.วสิทธิ์ แสงคำไพ
  - Thai PBS
 • ร.อ.ธงชัย ภู่ประเสริฐ
  - กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • น.ต.ประทีป คำขวัญ
  - หัวหน้าหมวดรถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ร.ต.สุทธิชัย สินน้อย (เดือน สินน้อย)
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.เกล็ดแก้ว หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.ประจักษ์ กิติศัพย์
  - กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.อ.จริวัฒน์ มาศแก้ว (สมศักดิ์ มาศแก้ว)
  - ลาออก
  - กิจการรีอร์ท ที่เชียงคาน
 • จ.อ.สุรศักดิ์ นาคสุข
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.บุญสันต์ อนุตธโต
  - ประจำแผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ศุภลาภ ประกอบกิจ
  - ช่างเขียน แผนกประชาสัมพันธ์ กองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • ร.อ.ประสงค์ มุขอ่อน
  - ประจำแผนกบัญชีพล กองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.คมกริช เจริญแพทย์
  - แผนกพระธรรมนูญ กองกำลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ร.อ.ไพฑูรย์ วงศ์พรหม
  - ผู้บังคับการ ร.ล.ปรง หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ
  - กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • ร.อ.ศุภกิจ พรมเสนวงศ์
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชนินทร หริ่งฤกษ์
  - เสมียน กองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประกิต คงใจ
  - ประจำหมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณัฐนันท์ กำเนิดศรี
  - กองบังคับการ กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ชาตรี ทองกรณ์
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประกอบ สิงห์โตทอง
  - ข่าว กองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.ชาญณรงค์ กลิ่นมาลา
  - รรก.นายทหารประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.นิรันดร์ เหล่าทองสาร
  - พันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สายัน รอดขาว
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมประสงค์ กระจ่างใจ
  - ผู้ควบคุมเรือ ท.๔ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.สถิตร์ ดีลี
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ณัฏฐพัฒน์ วงษ์ประคอง (ประจักษ์ วงษ์ประคอง)
  - ประจำแผนกงานพิธี กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พิชิต สกุลประเสริฐ
  - ผู้ควบคุมเรือ ท.๕ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมพร โชติวิไลวรรณ
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๖ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ต.พิษณุ ปราการรัตน์
  - ประจำแผนกกำลังพลประจำการ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ
 • พ.จ.อ.เริงศักดิ์ ศรีแผ้ว
  พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชนะกิจ มณีกาศ
  - ช่างเขียน แผนกเครื่องช่วยการฝึกและบันทึกภาพ กองวิทยาการและนิรภัยการบิน กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.ไพโรจน์ สัมฤทธิ์สิทธิสุข
  - ผู้ควบคุมเรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุนที่ ๓ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.เอกพร ขลิบศรี
  - ครู หมวดตรวจการณ์ แผนกยุทธการ กองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.อำนวย วรรณวงษ์
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.ประเสริฐ ทองมี
  - ผู้ควบคุมเรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุนที่ ๓ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประวิทย์ เกศแก้วรณฤทธิ์
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.ปภงกร รักดีศิริสัมพันธ์ (สมเกียรติ รักดีศิริสัมพันธ์)
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๓ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.ชาญชัย แย้มต่วน
  - หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์
 • ร.ท.สุทัศน์ ขนิษฐ์ทอง
  - ประจำกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.สนิท สินครบุรี
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ภคดลพจน์ จุ้ยมั่น (ธีระศักดิ์ จุ้ยมั่น)
  - เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือป้องกันฝั่งเขต ๓ กองเรือป้องกันฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ วิเศษศรี
  - เสมียน แผนกข่าวอากาศ กองปฏิบัติการฐานบิน สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • น.อ.จิรเมธ เหมบุตร (ไพรัช เหมบุตร)
 • ร.ต.สุชาติ เขียวกะแล
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.รัง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ เผ่าวิจารณ์
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.วสันต์ ชื่นมนัส
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.อุทัย วิทยานุกรณ์
  - ประจำแผนกธุรการ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.วรรณชัย โหมดตั๋ว
  - ออก
 • ร.อ.สุเทพ ทองชุ่ม
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.ยงยุทธ ชูสวัสดิ์
  - ประจำแผนกแผน กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.ประพันธ์ งามทอง
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.รุ่งโรจน์ ใจบรรจง
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.นพ วงษ์วิริยะ (มานพ วงษ์วิริยะ)
  - รองผู้บังคับหมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๗ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ปรีชา ดีการ
  - ประจำกองงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 • ร.อ.วันชัย ทรงเลี่ยม
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.แมน สนธิ์น้อย
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.กิตติ มากสมบูรณ์
  - ประจำแผนกแผนและโครงการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
 • ร.อ.ขวัญชัย สกุณา
  - ประจำหมวดช่างตัวเรือ แผนกซ่อม กองช่าง กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.บรรเจิด หอมชื่น
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.วาทิต สุวาทิต
  - ประจำแผนกพัฒนาระบบงานวิจัย กองนโยบายและแผน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • พ.จ.อ.ชุมพล ศิลปชัย
  - ออก
 • พ.จ.อ.ไชยา เนียมแสง
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๔ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์
  - เสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.อนุชา ม่วงใหญ่
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ยุวนเรศ ผลมั่ง
  - ครูผู้ช่วย หมวดการเรือ แผนกสามัญ กองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • น.ท.สาธิต ดวงเนตร
  - หัวหน้าแผนกทะเบียน ศูนย์ประสานกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 • ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คีรีรัฐ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุรชัย ปฎิรัตนัง
  - โอนไปกระทรวงพาณิชย์
 • จ.อ.ชัยภูมิ มีอิ่ม
  - ลาออก
 • จ.อ.ชาติชาย โลหิตชาติ
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.วีระเดช อันรุ่งสุภาพร
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.มัจสริยะ ครไชยศรี
  - ลาออก ไป ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • พ.จ.อ.สุคนธ์ กิจประยูร
  - พันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หาญหักศัตรู หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ไพรัช ม่วงไหมทอง
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.เมธี พิชาลี
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์ สุขจิตร
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๔ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

2551-01-01

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า)

 • นิพนธ์ มูลสิน
 • จารึก คุ้มครอง
 • สัมพันธ์ เพ็ชรรอด
 • ศิริชัย บุญรอด
 • เศกสรร สงวนพันธุ์
 • สมหมาย โฉมศรี
 • มานะ ศรีปาน
 • สังเวียน จัดพล
 • สินเธาว์ สว่างฉาย
 • พยุง ศิริเลิศ
  - โทร 78436
 • สุรชัย วรวิชญ์
 • สุทธาฤทธิ์ชาติ ทุมมานนท์
 • ไพศาล ศรีรักษา
 • ธานินทร์ วงค์กลม
 • บุญชอบ วรรณวงศ์
 • วิชัย รัตนวิชัย
 • สุรินทร์ เข่งพิมล
 • บุญเสริม บุญประเสริฐ
 • วินัย ปานพวงแก้ว
 • สกล ศรีเกิด

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) - ตำรวจน้ำ

 • สมบัติ หงษ์ทอง
 • ศักดิ์ชัย วงษ์สุธี
  - เสียชีวิต

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์)

 • วิทยา บุญเพ็ง
 • ภาสกร โพธิชาติ
 • ประสิทธิ์ ทองอ่วม
 • วิรัช ขุนทรง
 • ไพโรจน์ โกษีย์
 • สมศักดิ์ ทองโชติฉัตร
 • วีรพล นุชพันธุ์
 • วิโรจน์ จันทร์กระจ่างแจ้ง
 • ประพันธ์ ลือนาม
 • ประเสริฐ เอื่ยมฉิม
 • มงคล พงศ์พันธุ์พัณฑิต
 • วิเวก เอี่ยมแย้ม
 • สายัณห์ ผ่องผล
 • วิชัย แซ่อึ้ง
 • ประยงค์ แก่นจันทร์
 • ถาวร แสนสิบ
 • วันชัย สง่าแสง
 • ทองสุข กลิ่นสาโรจน์
 • ระวาง สายบัว
 • สนิท เชื่อมสุข
 • ทศพล แหนวันดี
 • เชาวลิต เอี่ยมประชา
 • สุภาส บุษพรรณ์
 • สุทธิเดช โพธิ์หอม
 • จำนงค์ แสงกระจ่าง
 • นิพนธ์ หัตลภี
 • ยุทธนา บุญเรือง
 • วันชัย วีสูงเนิน
 • อดุลเดช เครือหงษ์
 • สถาพร คำอุ่น
 • ไกรณรงค์ นาระดล
 • ประสาน ดุจินพรหม
 • สนธิ รัตนมณี
 • ประเวช สิงหทราเมศน์
 • พงษ์เดช ตองอ่อน
 • เฉลิม โกพุฒห้อย
 • ทศพร สุขสัจจี
 • ไพรวัลย์ โพธิ์อ่ำ
 • อัครพล คลังวิจิตร (มานพ รัตนะกูล)
  - ลาออก
  โทร. 0813080952
  บ้านพักแถวบางใหญ่ นนทบุรี ใกล้วัดลาดปลาดุก
 • พรชัย กลิ่นเกษร
 • วสันต์ อนิทร์พันธุ์
 • ยงยุทธ ยืนยง
 • วินัย ขาวนวลศรี
 • บรรพต ศิริพงษ์อาภรณ์
 • ใบบุญ ล่ำฮวด
 • พินิจ ต้นวาตะ
 • สำเนา นุ่มแนบ
 • สมชาย อินทรพรหม
 • สุพจน์ บุยเนตร์
 • เสน่ห์ ผ่องแผ้ว
 • ประสิทธิ์ แสวงทรัพย์
 • มนตรี พุ่มสงวน
 • เจริญ ศุภสมภพ
 • ประภาส มั่นทรัพย์
 • วิฑูรย์ ศรีพิสัตย์
 • บุญรุ้ง คุณทวี
 • ร.ท.เฉลียว ชื่นตระกูล
  - โทร.78440,78441
  - โทร.0860038894 
 • ไกรสร สุนทรดุล
 • ร.ต.ปรัชญา ขันธวิทย์
  - ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.38
  - โทร. 0894884609
  - ค้าขายส่วนตัว (จำหน่ายผักคะน้าฮ่องกง, ปุ๋ย และรับจัดทำคู่มือดำเนินชีวิต)
 • สาโรจน์ นพภาลัย
 • สุรัตน์ กลั่นประเสริฐ
 • นิสิต สุขประเสริฐ
 • จีระพงษ์ อยู่สุก
 • ศราวุธ นามวงศ์
 • วิเชียร เอกบาง
 • นรินทร์ ศรีแผ้ว
 • ร.อ.สันติ ยางเอน
  สถานที่ทำงาน มว.ช่างไฟฟ้า นรข.นครพนม
  โรศัพท์ที่ทำงาน 31266
  มือถือ 0830848638
 • นิมิตร ยกชุน
 • สำราญ คำม่วง
 • สามารถ เทิ้งกิ่ม
 • มานพ นิยมไทย
 • วัฒนพงษ์ ภาษาไทย
 • ประเสริฐ วันดี
 • สมชัย อาทอง
 • มนตรี สิทธิเขตร
 • พรศักดิ์ ศรีพุ่ม
 • สุนัย ชาญกล้า
 • กิติพัฒน์ สุดสอาด
 • นิวัติ เตชะภาณุรักษ์
 • ประโยชน์ พวงชื่น
 • สำราญ เขียวพุ่มพวง
 • วีระชัย โฉมวิจิตร
 • พิษณุ วรรณกูล
 • ธนปกรณ์ บัวยันต์
 • ประภาส สุริยะวงค์
 • วรกานต์ ศิลปศร
 • สุเทพ สุนสุข
 • จิตติศักดิ์ คงเมือง
 • เดชศักดิ์ แสงเงิน
 • ศิริชัย จงไกรจักร
 • สมควร ประสมทรัพย์
 • สมชาย พริ้งมงคล
 • สุชาติ บุญดี
 • เกชา คงปลื้ม
  - E-mail : seahero_4@hotmail.com
 • ทองดี วงษ์พิทักษ์
 • ชาตรี จำปาเจียม
  โทร 086-9199429 ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พิเศษ - พลาธิการ

 • พ.จ.อ.ดุลพินิจ ภู่อยู่
  ลาออก เป็น ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • วิลาส สินสว่าง
 • บุญญเกียรติ เชื้อโนนแดง
 • สมร คลุกกระโทก
 • สุชิน สังข์เศรษฐ
 • อรทัย หอมหวล
 • เสวก เมฆา
 • อรรถ เขียวมาก
 • วัลลภ รัตโนภาส
 • พิพัฒน์ บุรีทอง
 • สามารถ เศษจันทร์
 • ณรงค์ สลีอ่อน
 • ร.ท.สุวัฐ แก้วเมฆ
  - โอน เป็น ผอ.รร.บ้านวังแดง สพท.สระแก้ว เขต 1
  email : Vitayatat_gurunavin@hotmail.com
 • สมชาย หมีไข่
 • สมพงษ์ เจริญบำรุง
 • ธานินทร์ สิกขชาติ
 • ยุทธพงศ์ หวังเจริญ
 • นิสิต บุษวณากุล
 • พันศักดิ์ กุสสลานุภาพ
 • มิ่ง บุญผุด
 • ร.ท.พงษ์ธเนศ อัครเชาว์นนท์ (ถนอม ศรีทา)
 • วิชัย ภักดีเตล็บ
 • ชูชาติ คลังสุวรรณ
 • บุญเชิด ขันชาติ
 • สาโรช เกิดทรัพย์
 • สุวิทย์ ปัจฉิมกุล
 • ประเมิน ดวงตา
 • ธัมรงค์ พงษ์สำราญ
 • สุเทพ ประสงค์
 • เลิศชัย วัชรโชติ
 • โชคชัย สินปรีดี
 • ทองใบ สง่าศรี
 • สมหมาย พัดพันธ์
 • บุญเลิศ เชิดบารมี
 • เบญจะ เสาทอน
 • วัชระ ปาลา
 • พรรทม โลหิตไทย
 • ผจญ จันทร์ทาทอง
 • ฤทธิ์ จันทรางกูล
 • พินิจ อุบลทิพย์
 • เอกชัย คำเจริญ
 • ประเทือง กลั่นเทศ
 • สมนึก ดังวศิลป์
 • นิเวศ เรืองงาม
 • เชาวฤทธิ์ บุษปฤกษ์
 • พิมล บุญครอบ
 • วรชาติ หมื่นจำนงค์
 • อดุลย์ นิจจักร์

นาวิกโยธิน - ทหารสื่อสาร

 • ธวัชชัย รัตนอาภากรณ์
 • สายชล กระจ่างสุวรรณ
 • วีรศักดิ์ แสงมาลา
 • วิโรจน์ อุดมสุข
 • ธงชัย นวลดอกรักษ์
 • กมลพันธ์ หิรัญ
 • เสรี คนแรง
 • สังเีวียน ทูลเศียร
 • วิรัตน์ ใหญ่ชุก
 • เพลิน ทัพเณร
 • จิตทนง เปลวทอง
 • สุรเชษฏ์ คงเจริญ
 • สุทธิ แสงโชติ
 • กิจจา กิจสำเร็จ
 • สันติ จำเนียรสวัสดิ์
 • สามารถ เหมือนช้าง
 • ชูช่อ เวหะชาติ
 • วันชัย ปัญโญ
 • ศุภฤกษ์ สาขา
 • เสรีย์ โพธิ์รัง
 • นิวัติ ศุภมณี
 • วีรทัศน์ นงนุช
 • ชัยโรจน์ หงษา
 • เจษฏา พร้อมมูล
 • ร.ท.ปราโมทย์ เพียรชอบ
  - ราชการ ศปชด.กปช.จต.
  - โทร. 0898214247
  - email : pramote.pen@gmail.com
  - ที่อยุ่ 79/1 ม.3 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 2300
 • ประเสริฐ แก้วมีศรี
 • อาคมน์ ปานปู
  - โทร.0894558343
 • ยอดพงษ์ ม่วงแก้ว
 • ธีรเดช ภักวาปี
 • ประสานศักดิ์ นิพันธ์ประศาสน์
 • สันติ กูบกระบี่
 • อวยพร กล้ารบ
 • นิพนธ์ มารุ่งเรือง
 • เกรียงไกร นุ่มสงวน
 • นพพร จันทร์กระจ่าง
 • สุนันท์ ทองเภา
 • สุชล สุนทรศร
 • สนั่น ขุนทุม
 • ศรายุทธ วิสุทธิ
 • อนุสัญญา พัสตรานนท์
 • พิมาน เขียววิจิตร์
 • อรรถวิทย์ ไตรรัตน์
 • วชิราวุฒิ คำฤาเดช
 • สรพงศ์ ทองโสภา
 • สุทโธ มาลา
 • มาโนช คำมีสันติ ราศรีกฤษณ์
 • วันชัย สุขเกษม
 • วิเชียร ภาคภูมิ
 • สมเดช หาญวิลัย
 • ชัยชนะ ชื่นชมภู
 • สมโภช บุญดอก
 • วิวรรธน์ ทิพยวรรธนะ
 • วัชรชัย สัมฤทธิ์ผล
 • สุรพงษ์ โหลสกุล
 • สัญญา ปัญจาคะ
 • กัมปนาท ทองคำ
 • ประโลม วาจาทะศิลป์
 • จักรกฤช พูลผล
 • วิสูตร สินชัย กิจ
 • อภิชาติ วรรณวัฒนะ
 • จรงเดช ก้อนจินดา
 • ศรันย์ ชื่นมฤมิตร
 • นิวัติ แสงศรีจันทร์รัตน์
 • สุวัฒน์ พรคุณา
 • ยุทธนาวิน บุตราษฏร์
 • นพฤทธิ์ ป้องความดี
 • จุมพล จูมพระบุตร

นาวิกโยธิน - ทหารช่าง

 • สุพล ปิ่นสุวรรณ
 • กิตติศักดิ์ วรรณกี้
 • สัมพันธ์ จันทร์รักษ์
 • บัณฑิตย์ แพรญาติ
 • สันติ พัฒนวิบูลย์
 • วันชัย บุญพยุง
 • เนตร กุมภาว์
 • บรรเจิด ชาวน้ำวน
 • อนุสรณ์ ทองพานิช
 • ประดิษฐ์ ต่ายสูงเนิน
 • สุวรรณ ซุ่มแ่อ่น
 • ชาตรี เทียนทอง
 • โสฎณ กองแก้ว
 • บุญชู วีสูงเนิน
 • สุรพล ลิขิตวงศ์วัฒนา
 • กัมพล ต้อยเหมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

นาวิกโยธิน - ทหารขนส่ง

 • สมชาย จันทร์พรามห์
 • กองพันธ์ ปรีดารัตน์
 • นิมิตร์ สมัครพงษ์
 • บุญชัย นุกูลวรรณ
 • ถวิล พงษ์พิทักษ์
 • สมยศ แก้วนาง
 • ณรงค์ ถาวรวงษ์
 • ประเสริฐ ภูธนะกูล
 • ร.ท.ประวัติ ขุนสวัสดิ์
  กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ/2 สงขลา 90000 โทร.0831681644
  email : suprawat.k@navy.mi.th
 • สมชาย ศรีสุข
 • ขวัญชัย ใจก่ำแหง
 • ประวิตร์ อบอุ่น
 • ประสพโชค สันตยานนท์
 • จะเด็ด มั่นดี
 • สมพงษ์ พุทธพงษ์
 • แก้ว คำนวน
 • ทองดี อาริยวัฒน์
 • กำแหง บุญเสี่ยง
 • บำรุง ภู่ระหงษ์
 • มนัส ทัศนิตย์
 • สุทัศน์ อ่ำโต
 • สายชล อุษาทิวากาล (สายชล กังแขก)
  - โทร. 081-2722725 ประจำอยู่ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส
 • น้อย เกิดอยู่
 • กิตติ มีป้อม
 • ดำรัส คำหวน
 • สายทอง จันทร์กระจ่าง
 • ธำรงค์ ทับทิม
 • ธนารักษ์ พิมพ์ดี
 • สมจิตร์ เกียรตินันท์
 • พรชัย ด้วงมาก
 • ดิเรก เจาะปาด
 • อมร ะงริ้ว
 • ชัยวัฒน์ ชูโชติ
 • วรพจน์ สอโส
 • สันติ ดวงแก้ว
 • ธเนศ สุกผล
 • ธนวน ประสิทธิเกตุ
 • บุญชัย บุญรักษา
 • พงเทพ ปิวรบุตร
 • โกมินทร์ คล้ายแจ้ง
 • โกมุท มหาศร
 • นะที บุญรักษา
 • อนันต์ เจริญกิจ
 • ทรงศักดิ์ สุมนาวดี
 • อนุชา หม้อนนทา
 • อำนาจ ดำรงค์
 • เพิ่มยศ สงพูล
 • พ.จ.อ.จรัญ คำกังวาฬ
  พัน.ปบค.1 กรม.ป.พล.นย.
  โทรศัพท์ที่ทำงาน 62530,62500
  มือถือ 0861521849,0806321331
 • เชษฐา หัสดี
 • สมพร ชุณทเพสย์
 • มนัส กันภัย
 • วุฒิชัย สุทธิมานัส
 • สุทัศน์ เอ็นดูราษฎร์
 • วินัย โล่เพ็ชร
 • สมชาติ บำรุงรส

นาวิกโยธิน - ทหารปืนใหญ่

 • ณรงค์ศักดิ์ กระแส
 • มานิต พิกุลทอง
 • พ.จ.อ.สรศักดิ์ บัวผัน
  ปลัดเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.084-8965665
 • มานะ ภานุมาส
 • สมชาย พัฒนศิริพงศ์
 • ทิพย์ น้ำจันทร์
 • ปรีชา แร่เย็น
 • พิศณุ สิทธิชาติ
 • สมชาย พับนาค
 • วิรัตน์ การะเกตุ
  - รร.วิวัฒน์พลเมือง ทร.3 (กรม ป.พล.นย.)
  - โทร.0860854755 
 • ประทีป สุริยันต์
 • ทรงกรด เปรมเดช
 • รังสรรค์ เรไร
 • พังงา ทรงเดช
 • สมคิด ล้วนรอด
 • รักเกียรติ จันทรักษา
 • ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย
 • ประโยชน์ ประสมพงษ์
 • สมพงษ์ ตะเคียนงาม
 • วิชา อยู่วัฒนา
 • ทวี พิลาทอง
 • เทพ ขันทอง
 • อนุพันธ์ แก้วสอาด
 • ธเนศ อยู่แสง
 • เทพปัญญา คล่องเชิงสาร
 • ไพฑูรย์ ทรัพย์เฉลิม
 • ปราโมทย์ เหมพรม
 • สุวิท ชวิตรานุรักษ์
 • มาเนตร บุญรอด
 • ประพันธ์ หานอุดม
 • พลศักดิ์ ถามูลแสน
 • พ.จ.อ.วิสูตร คมคาย
  พัน.ปบค.1 กรม ป.พล.นย. สัตหีบ
  โทร. 0892939727
  E-mail : vkomkay_ab@hotmail.com
 • ธีระพล ทิพนาค
 • กิตติศักดิ์ เอี่ยมอาษา
 • ประภาส เมธสาร
 • นพดล บำรงศักดิ์
 • ร.อ.สุวัฒน์ เชิดแาย
  - พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย.
  - E-mail : S.CHERDCHAY-2507@HOTMAIL.COM
  - โทร.086-8303951 
 • พิษณุ นาคนุช
 • เฉลิมเกียรติ คนแรง
 • ร.ท.ชัช ศรีสุวรรณ (ชัย ศรีสุวรรณ)
  โทร.0852827165 Mail. chud_05@hotmail.com
 • จรัญ เนื่องอ้น
  (เสียชีวิต เมื่อ พ.ศ.2539)
 • นกุล สาลี่
 • กำจร เดชรุ่ง
 • ผดล จะแจ้ง
 • อนุศักดิ์ กระแจะเจิม
 • พิทัย ลาลุน
 • ปานเทพ หล่ายศรี
 • จำลอง ธารทิพย์จิตเกษม
 • จรูญศิลป์ นาคมี
 • ถวัลย์ แนวอินทร์
 • ศรชัย เซี่ยมอวยไชย
 • บรรเทิง ภาษี
 • อภิรักษ์ คงปรีชา
 • เนาวรัตน์ เผื่อนทอง
 • ไกรเลิศ สว่างเมฆ
 • พลีชีพ สุขเปรมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

นาวิกโยธิน - ทหารราบ

 • พิภพ เดชชัย
 • ณรงค์ แสงแตง
 • พ.จ.อ.จักรเพชร พานแก้ว
  ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • อำนวย วงศ์ป้อง
 • อภิศักดิ์ บัวทอง
 • บุญส่ง กำลังชาญ
 • ทนงศักดิ์ ทราเจริญ
 • ร.ท.ดุสิต โพธิพันธุ์
  - วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  - 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  - โทรศัพท์ 0-3835-2606-7,089-9679600
  - Email : mail.dusit03@yahoo.co.th
 • บุญทรง ศรีสุขเอม
 • บุญเทียม จันทร์จู
 • ชาตรี รุ่งเรือง
 • วิชัย ป้อมนาก
 • ชัชวาลย์ ทองเกลี้ยง
 • ประเมิน เกตุวิลัย
 • ขวัญชัย โอชารส
 • สมบูรณ์ แสงสุวรรณ์
 • มานพ ไทยประยูร
 • สุทิน เกิดสิน
 • ธนูชัย แพเขียว
 • วิเศษ ศรีธรรมา
  - โทร.086370872 E-mail : RPGstrom@hotmail.com
  - ศฝท.ยศ.ทร.
  - งานพิเศษ : ติดตั้งเครือข่าย 
 • จิระชัย เจ้งวัฒนพงศ์
 • บุญเลิศ คุ้มครอง
 • ปรีชา ทะมณี
 • เสน่ห์ สุขประเสริฐ
 • มณเฑียร จิตโตลิการ
 • เก่งกล้า บุญมั่น
 • พูลสวัสดิ์ ทองเกิด
 • วิเชียร พุทธา
 • ปรีชา ออกใบ
 • วินิตย์ สีเผือก
 • จำรัส พงศ์ศาสตร์
 • อุบล ใจหนักแน่น
 • เกษม แก้วกระจ่าง
 • จักรกฤษณ์ ทองคุ้ม
 • สุระชัย ขันคำ
 • ชะลอ เกตุแก้ว
 • ประสพศักดิ์ นาคนิยม
 • ประจักษ์ พรหมมา
 • สุรเดช สุขแก้ว
 • ไพศาล ใคร่ครวญ
 • ฉลาด มีใส
 • สุริยัน จันทร์แสน
 • จรัญ สร้อยทอง
 • พ.จ.อ.วิสูตร ธวัชวงค์
  ร้อย.บก.และบริการ
  กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์
  กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน
  ค่ายจุฬาภรณ์ ต.บ้านทอน อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
  โทร.075565081 ต่อ 23250
  มือถือ 0835376471
 • อนันท์ เต็มเปี่ยม
 • พยุง ตองอ่อน
 • อนนท์ เกตณรายณ์
 • อนันต์ คงภักดี
 • วสันต์ ประทุมมา
 • สินสมุทร์ แสนสุข
 • สุเทพ สลาวร
 • ทองหล่อ บุญมา
 • สำเร็จ เกล้าสมุทร
 • ทวีป ชอบคอน
 • ยุทธศาสตร์ แสงแก้ว
 • บุญเหลือ ธีณาวัฒ
 • สมชาย ศรีสารากร
 • ชำนาญ มณีเพชร
 • ร.ต.สมคิด อินอนันต์ (สมคิด สินอนันต์)
  - โทร.0813770274
 • ไพศาล วุ่นกลัด
 • ประพันธ์ พันธุ์สวัสดิ์
 • ร.ท.สุวิทย์ อัครวัฒนวิทยา (สุวิทย์ ฉุ้ยโฉ)
  - โทร.0818654726
 • พายัพ วงษ์ศิลป์
 • สุคนธ์ จรรยา
 • สมพงษ์ อ่อนท่าลาด
 • กัมปนาท บัวเนียม
 • ศิลปะ อ้วนสิงห์
 • สมเกียรติ เผือดผ่อง
 • บุญเรือง สะสม
 • ศรยุทธ เดิมบางชัน
 • อดุลย์ คำแก้ว
 • จัดสัญ พูลทัศน์
 • สิทธิชัย จีนเจือ
 • รักเกียรติ ทิพย์มณี
 • ธีรเดช สากูล
 • สุทธิ ชาลีชาติ
 • ศักดิ์นรา ใจสุวรรณ
 • เสวก พรานเจริญ
 • ถาวร สถานเสรี
 • รุ่ง ช่วงแพร
 • สุรสิทธิ์ ซองรัมย์
 • ศรีปราชญ์ โกยหา
 • มานิจ หลำพิม
 • สุวิทย์ เชิงฉลาด
 • ไวพจน์ ธิราบุตร
 • วีระ มีตาล
 • ดารเดช ไมตรี
 • ชูชีพ ยิ้มเยาะ
 • สมยศ ทรสัตย์
 • ประวิทย์ นิยมพงษ์
 • ก้องเกียรติ หงษ์ทองมี
 • ชัยปิยะ ณ นคร
 • ก้าน ดุมใหม่
 • สมศักดิ์ ธรรมเนียม
 • ชัยยันต์ สุขปรีดา
 • ถาวร พวงบุญมี
 • ประสพโชค จากประเสริฐ
 • เพิ่มศักดิ์ จั่นเพิ้ง
 • คณิต นวยุทธิ์
 • พิสิฐ รวยสวัสดิ์
 • อาคม อุตปิน
 • โกวิทย์ ชำนิปั้น
 • มงคล ท้องฟ้า
 • ชาตรี ลิ่มสกุล
 • สุพจน์ จิตประกอบสุข
 • บุญรอด สวนการุณ
 • ปัญญา ศรีสวัสดิ์
 • มานะ เจริญรัศมี
 • พีระ พิริเลิศ
 • ชรินทรื เข็มทอง
 • สมเกียรติ คณะดี
 • วิวัฒน์ ทองพันธุ์
 • จรัญ แดงกระจ่าง
 • ขวัญชัย กระจายศรี
 • อรรณพ จริยาภรณ์
 • วินัย บังเกิดไทย
 • บรรชา สู่สวัสดิ์
 • อิศรา เจียรผัน
 • ศักดิ์ชัย เกตนันท์
 • ศักดิ์พันธุ์ พุ่มพวง
 • นนทะกานต์ บุษบา
 • สมนึก ปรอดโปร่ง
 • จุลพงษ์ จันทร์ยิ้ม
 • ชัยเพ็ชร ดิษฐ์เจริญ
 • ชัยยศ ผลสมหวัง
 • อภิวัฒน์ อ่อนอุทัย
 • ธนวิทย์ ศรีทองเอี่ยม
 • สมยศ พันธุ์นิล
 • อำนาจ พิมประสาร

พรรคกลิน - ตำรวจน้ำ

 • สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม
 • ชัฏ บรรทัดเที่ยง
 • เสรี ผดุงโกเศตร์
 • วิหาร บุญลาภ
 • ไพโรจน์ นิกรประเสริฐ
 • ไพโรจน์ เกตพันธ์

กลิน

 • น.ท.ประสาร เวชพันธ์
  - หน.กรรมวิธีข้อมูล กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารเรือ
 • สาโรจน์ จิตต์ศิริ
 • วันชัย พ่วงพูล
 • วิเชียร์ พ่วงพูล
 • วุฒิชัย ศรีทอง
 • ฉลาด รุ่งเจริญ
 • ทองเปลว แย้มสังข์
 • ทองคำ สาขันธ์โคตร
 • ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย
 • สมส่วน ตรีสุข
 • ศรายุทธ์ ตรีรมณ์
 • ณรงค์ สนใจ
 • ไพโรจน์ เจริญศึกษา
 • สัมพันธ์ อุดมสุข
 • เอนก อิ่มโสภณ
 • สุชาติ บุญแนะ
 • ไพศาล รุ่งเสมอ
 • ประดับ หอมกระจุย
 • คำนวน หัตถกรรม
 • สำราญ สว่างแสง
 • มงคล เขียวเกษม
 • สมคิด สุขใจ
 • มงคล วิศวกรสกาว
 • ชาญชัญ แย้มสุวรรณ
 • สนอง เวชกามา
 • เฉลิม กลิ่นหอม
 • สมทรง พุ่มจันทร์
 • สมชาย แจ่มจำรัส
 • บุญธรรม สีลา
 • สุวิทย์ พลเดช
 • ประมวล สุขขาว
 • อดุลย์ ชาติภูธร
 • เสรี สงแพง
 • ไพรัตน์ สอนทอง
 • สุรเชษฐ์ เสมอเชื้อ
 • พิน พฤกธารา
 • สุรพงษ์ นาแหยม
 • เอื้อ มีใย
 • ไพศาล จุ้ยประเสริฐ
 • สมศักดิ์ จันทา
 • กล้า โสภา
 • อาทร มุสิกรัตน์
 • สมนึก ประสิทธิเวช
 • วีระวุฒ ยอดเถื่อน
 • อำพล หอมเหมือน
 • สมพิศ จันทร์พราหมณ์
 • ไพบูลย์ อุปรีดี
 • พิษณุ พรภัทรนันท์
 • สหาย ปุญญวา
 • อุบล เรียงผา
 • สมชาย ปิ่นทอง
 • สมพร สิงหพันธ์
 • สำราญ สุขกาย
 • สมพงษ์ สมบุญ
 • สมศักดิ์ โค้วปรีชา
 • กิตติ ศรีจันทร์
 • ปัญญา ฉมังหัตถพงศ์
 • พัชรินทร์ โชติช่วง
 • เสรี เกษมเทวินทร์
 • กรีฑา รอดช้าง
 • วีรพงษ์ หนูแกล้ว
 • พยุง ไวยพาลี
 • อนุพงษ์ ชินอนันต์สกุล
 • วินัย ประสมทรัพย์
 • ประศาสตร์ แสงกุล
 • ประยูร บุญเกิด
 • เดือน รอดพลัด
 • วิฑูรย์ ศาสตร์ศิริ
 • อดิศักดิ์ อนทรประดิษฐ์
 • วีระ กมลพัฒนานันท์
 • เดชา พรไทย
 • สุพล นนท์มุค
 • สำรวย ระวังผิด
 • บุญสืบ แสงแก้ว
 • ไชยณรงค์ ก้อนทอง
 • สมศักดิ์ สุวรรณวร
 • ประกิต เจี้ยมดี
 • สุเคลื่อน ภารมาตย์
 • กิตติพงษ์ เหลืองภุมรัตน
 • สุพจน์ พูลสวัสดิ์
 • ปัญญา จิตรธิรา
 • สถาพร สุขอนันต์
 • เสน่ห์ แดงบุตรชุมพร ปานพรม
 • นรินทร์ ศิลากร
 • สมเกียรติ มากรอด
 • จำนงค์ บุตรสา
 • สังเวียน ฟุ้งพิทักษ์
 • อนันต์ กาเล็ก
 • พรประสิทธิ์ กิจเกษตรกุล
 • ธนู จีรนันทพร
 • เกชา หลบลี้ภัย
 • โกเมศ เกิดทอง
 • ชาตรี สำราญพันธ์
 • ปัญญา แก้วศรีศุภวงศ์
 • วิทยา ตวงทอง
 • สาคร พุทธชาติ
 • บัณฑิต ทัศนิยม
 • สุนทร คงมณี
 • สายชลย์ ธีระวัฒน์
 • ธงชัย บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา
 • วิโรจน์ บำรุงพงษ์
 • นนทื ผ่องแผ้ว
 • ถวิล ซุงประเสริฐ
 • ทักษิณ ศรีแผ้ว
 • เกียรติศักดิ์ บาลพิทักษ์
 • ทนง วงษ์สูง
 • ประกิต ทองสุพรรณ์
 • วสัน โตรื่น
 • วรชาติ ประทีปะผลิน
 • สมนึก ประจง
 • ปรีชา ฉ่ำเพชร
 • ชูชาติ คนโต
 • ดิษพันธ์ จันทร์เจริญ
 • สุรินทร์ วีระวานิช
 • สุขุม บุญสมบูรณ์
 • สมเจตน์ สอนศิริ
 • กุญชร พลมาตย์
 • บรรเทิง พุ่มเจริญ
 • สัญชัย เจริญมายุ
  - กฟก.1 กร.
  - โทร.0865003748
 • สาธิต เทศกิจ
 • วีรวัฒน์ ศรีเชียง
 • สายันต์ นาคทอง
 • นริศ นิลทคช
 • ชูศักดิ์ สุดดี
 • ดิเรก พงษ์แย้ม
 • ถิราวุฒิ วัฒนาภรณ์
 • สุรศักดิ์ สุขุมเสาวลักษณ์
 • สุริยา ปิ่นประดับ
 • สุชาติ โชาติแสงศรี
 • อนันต์ จีวรพรหม
 • เกรียงศักดิ์ คงสุวรรณ
 • ถาวร หนองโยธา
 • อดิศักดิ์ เสือดี
 • วริน หงษ์ศรี
 • ปรีชา แสงสว่าง
 • ไพรวัลย์ กฤษณา
 • เชิดชัย สาระธรรม
 • สุรัส คชรินทร์
 • บำรุง แสงคุ้ม
 • ฉลอง บั้งทอง
 • ทรงเกียรติ คิดประเสริฐ

นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ) ตำรวจน้ำ

 • วันชัย พุทธานุ
 • ฉัตรชัย มณฑาศวิน


นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ)

 • น.ท.วชรพล โอปัน (สุรพล โอปัน)
  - รร.นร.
 • พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ
  - โอน ไปยัง กรมการปกครอง กระทรวง มท. เมื่อ 2 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.พาลี ธรรมวงษ์
  - กองวิทยุกระจายเสียง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 • พ.จ.อ.สุทิน ทองแม้น (สุพิน ทองแม้น)
  - กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนดล มั่นคง (สังวร มั่นคง)
  - สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
 • พ.จ.อ.พลภัทร ศรียอด (สุพล ศรียอด)
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.วิเชียร ปานทอง
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหาร
 • พ.จ.อ.ปรีชา สิงห์คำ
  - โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิก
 • ร.ต.ภวดล รักทวี (ภูวดล รักทวี)
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.51
  - อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล 
 • น.ต.สมชาย ศิลาหม่อม
  - แผนกการเงิน กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมชาย กิตติอัครโยธิน (สมชาย นวลละออง)
  - กองร้อยทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนา
 • พ.จ.อ.บุญเลิศ ด้วงนคร (บุญเลิศ ด้วงเนตร)
  - ศูนย์โทรคมนาคม กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 • พ.จ.อ.ภาณุพงศ์ ระดมเล็ก (สายันต์ ระดมเล็ก)
  - ลาออก เมื่อ 1 ก.พ.50
 • พ.จ.อ.เฉลิม สำเนากลาง
  - โอน ไป อบต.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 17 พ.ค.50
 • พ.จ.อ.ธนกร แสงทอง (มนตรี แสงทอง)
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.เสน่ห์ โชไชย
  - เสียชีวิต เิืมื่อ
 • พ.จ.อ.บพิธ หนองตระไกร
  - กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • สมพงษ์ อ่อนลี
  -
 • พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี
  - โทร.024752598, ที่บ้าน โทร. 024282231, มือถือ โทร.0878142311 ,
  - email : amon_nature@hotmail.com
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ สุวรส
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
 • พ.จ.อ.อนุกูล ดวงแข
  - แผนกการกีฬา กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือ
 • พ.จ.อ.นิพจน์ ถนอมรอด
  - กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
 • จ.อ.ธนวัฒน์ มาสุทธิ (ธรรมบท มาสุทธิ)
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ปราโมทย์ เอื่ยมสะอาด
  - กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ประเดิมชัย แย้มบุบผา (ประเดิมชัย แย้มบุปผา)
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.35
 • พ.จ.อ.ทวีศักดิ์ เสริมพล
  - กองแผนและประมาณการช่าง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.สุริยะ ธิเบศร์ณรงค์
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.พรชัย ต้อยเหม
  - แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • พ.จ.อ.อาวุธ รัตนกุล
  - เสียชีวิต เมื่อ 23 พ.ค.53
 • อนุสรณ์ ยุทธา
  -

นาวิน - สัญญาณ (โซนาร์)

 • โกเมธ พลมณี
  -
 • พ.จ.ต.วิสูตร จำพานิชย์
  - โอน ไป สำนักงบประมาณ เมื่อ 16 ส.ค.36
 • พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร
  - ประจำ สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.นิกร ยิ้มกำภู
  - ศปก.ทร.
 • จ.อ.ลิขิต ชนะภัย
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.36
 • ว่าที่ ร.ต.สายยันต์ กงแก้ว
  - กองโทรคมนาคม ศทค.สสท.ทร.
  - โทร.0898065086 
 • จ.อ.สุรัตน์ โถนิมิตร์
  - นายหมวดเอกสุรัตน์ โถนิมิตร์ s.rat@windowslive.com
 • นัยเนตร นอบเผือก
  -
 • พ.จ.อ.อนันต์ กลิ่นนิ่มนวล
  - สสท.ทร.
 • วิรุจน์ แม้ันเทวฤทธิ์
  -
 • ร.ท.มานิต จงโยธา
  - หมวดระบบตรวจจับใต้น้ำ แผนกการปราบเรือดำน้ำ กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.พีรพงธ์ หินแก้ว (สังวร หินแก้ว)
  - ลาออก เมื่อ 1 ก.ค.35
 • พ.จ.อ.อนุสรณ์ สังข์ผาด
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.เดชา สีบุญเรือง
  - ร.ล.สายบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.นริศ สวัสดิกูล
  - แผนกสื่อสาร กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ท.นิพนธ์ เลิศล้ำ
  - โอน ไป กรมธนารักษ์ 15 ม.ค.39
 • ร.ต.กิตติ นนทะสอน
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.บรรเจตน์ รอบคอบ
  - กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์ รุ่งสว่าง
  - โอน ไป อบต.วัดธาตุ จังหวัดหนองคาย เมื่อ 1 พ.ย.48
 • พ.จ.อ.สุชาติ ห้วยธาร
  - เสียชีวิต
 • นพพร เกิดมงคล
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

นาวิน - สัญญาณ (เรดาร์)

 • ร.ท.โอภาส สุขสุชีพ
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.สมเกียรติ ไพรศรี
  - กรมการขนส่งทางน้ำ 1 ก.พ.46
 • จ.อ.ประภาส เกลื่อนเพชร
  - ลาออก 1 ก.พ.37
 • จ.อ.สุเทพ นุ่มสันต์
  - ลาออก 1 มี.ค.31
 • พ.จ.อ.ณธร แตงภู่ (ไชณธร แตงภู่)
  - ขว.ทร.
 • ว่าที่ ร.ท.ชลปกรณ์ อดินันท์ (วิชิต อดินันท์)
  - กร.
 • จ.อ.วิชา คชวิเชียร
  - กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 30 ส.ค.39
 • จ.อ.สำรวย นิลกล่ำ
  - ลาออก 1 ม.ค.33
 • จ.อ.ทวีป ทองชั้น
  - ลาออก
 • จ.อ.นคร พงศักดิ์ (นคร เจริญนาค)
  - กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย 16 มิ.ย.36
 • พ.จ.อ.คีตะศักดิ์ ชุมภู (จีระศักดิ์ ชุมภู)
  - กลน.กร.
 • จ.อ.วิทยา ยาม่วง
  - ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่งทางนำที่ 5 (ภูเก็ต) กรมเจ้าท่า
 • จ.อ.สมหมาย น้อยวิเศษ
  - ลาออก 1 เม.ย.35
 • พ.จ.อ.มนัส มางาม
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.วิชาญ ยิ้มเยื้อน
  - โอน กระทรวงมหาดไทย 16 ม.ค.40
 • จ.อ.ทองปลิว นุ่มแนบ
  - ลาออก 1 ธ.ค.34
 • พ.จ.อ.สุรพงษ์ ผาสุข
  - เสียชีิวิต 27 ก.ย.50
 • จ.อ.ชานนท์ อารมย์สว่าง
  - ลาออก 1 ก.พ.32
 • พ.จ.อ.นิพนธ์ ตัญกาญจน์
  - ฐท.สข. ทรภ.2
 • พ.จ.อ.ฐณิตร์ แก้วมณี
  - สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.พินิจ งามขำ (ภักดี งามขำ)
  - ลาออก 5 ต.ค.28
 • พ.จ.อ.ไสว เหล่าสิม
  - สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.อรุณ แก้วไวยุทธิ์
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.บุญส่ง ทองศรีโชติ
  - สอ.รฝ.
 • จ.อ.ดิศพงษ์ กองอังกาพ
  - ลาออก 1 มี.ค.35
 • พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น้อยกมล
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.สุชาติ เทียนขาว
  - ลาออก 1 ก.ค.34
 • พ.จ.อ.โชคชัย สิงห์เรือง
  - สอ.รฝ.
 • ร.ต.วีรพล เสน่ห์
  - กร.
 • พรชัย ตาใส
 • พ.จ.อ.วรพงศ์ วนะรุจิ
  พันจ่าสื่อสาร กองบังคับการ กองร้อยสารวัตรที่ 2
  กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 กรมสารวัตรทหารเรือ
  โทร.55278,55288 มือถือ 0891425045
 • จ.อ.นิกุล เลียวเลิศวิทยา
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.34
 • พ.จ.อ.ประภาส เจริญธรรม
  - ลาออก เมื่อ 1 มิ.ย.37
  - อ.เมือง จ.เลย
  - โทร.0819644098,0834577489 
 • พ.จ.อ.วิรัตน์ เอื่ยมกำเหนิด
  - พัน รฝ.13 สอ.รฝ.
 • พ.จ.อ.ชาติชาย อินทรกุล
  - กองงานโยธา ชย.ทร.
  http://youtu.be/QkY5my9wTCY
 • ร.ท.ฐปนนท์ ทีปะนาวิน (วุฒินันท์ ทีปะนาวิน)
  - โรงงานต่อเรือเหล็ก อรม.อร.
 • จ.อ.ศักดา เชิดชูนิวาส
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ค.32
 • จ.อ.บุญเกิด แก้วบ้านแพ้ว
  - ลาออก เมื่อ 4 ต.ค.36
 • จ.อ.นเรศ ศรีมงคล
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.34
 • นิรัดร์ ทองชื่น
  -

นาวิน - สัญญาณ (วิทยุ) ตำรวจน้ำ

 • ธวัช แขกยงค์
  -
 • วันชาติ หลอดทอง
  -


นาวิน - สัญญาณ (วิทยุ)

 • ชาตรี สุขเรื่อย
  -
 • ธรรมนูญ พันรังกา
  -
 • จ.อ.จรูญ เทียมเหรียญทอง
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 ธ.ค.32
 • จ.อ.ประสงค์ ภูมิจันทร์
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 มิ.ย.32
 • น.ต.มานะ พิกุล
  - กองเรือภาค 1 กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สุพัฒน์ รัตนพิมพ์ภาภรณ์
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ ศรีสวน
  - สส.ทร.
 • พ.จ.ท.สาคร ปีกอง
  - ลาออก 1 พ.ย.33
 • จ.อ.ธีรพันธ์ ศรีระษา (สมคิด ศรีระษา)
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ปฐมศร ชวนชื่น (ชาญชัย ชวนชื่น)
  - ลาออก 1 ม.ค.35
 • จ.อ.อุทัย พลาศรี
  - ลาออก 1 พ.ค.35
 • พ.จ.อ.เดชฤทธิ์ เซ็นหลวง
  - สส.ทร.
 • พ.จ.อ.สมชาย เสือดง
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ต.ประสิทธิ์ พุฒกลาง
  - โอนไป สขช. เมื่อ 1 เม.ย.38
 • พ.จ.อ.ณรงค์ คำพิลานนท์
  - โอนไป กระทรวงมหาดไทย เมื่อ 16 ม.ค.40
 • พ.จ.อ.เฉลิม คำสอน
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.สมบัติ คงนมนาน
  - ร.ล.คำรณสินธุ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ นาคบุตร
  - สถานีสื่อสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • พ.จ.อ.มนู พักรกรึก
  - กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ประชากร คำดำ
 • ร.อ.ชัยวัฒน์ ทองสิมา
  - กองบิน 1 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ประสพ เขียวแก้ว
  - สส.ทร.
 • บุญยฤทธิ์ สุริยวงศ์
 • พ.จ.อ.ชวลิต ชื่นสมบัติ
  - สส.ทร.
 • พ.จ.อ.สายชล นกโพธิ์
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.ผจญ บุญมาก
  - ลาออก 15 เม.ย.34
 • พ.จ.อ.ขันติ ระถะยาน
  - ลาออก 2 มิ.ย.43
 • พ.จ.อ.สมควร ขุนจำเริญ
  - รร.ชุมพล ฯ
 • จ.อ.สำราญ ศุภสมภพ
  - ลาออก 1 มี.ค.37
 • อภิรักษ์ หะนามศรี
 • พ.จ.อ.อำนวย อัตถสุภผล
  - กลน.กร.
 • สุทัศน์ บุญชู
 • พ.จ.อ.สายชล เพิ่มทวี
  - กทบ.กร.
 • ร.อ.พงษ์ศักดิ์ พ่วงแพ
  - กร.
 • พ.จ.อ.แดง อุตส่าห์การ
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.อภิชาติ ญาณยุทธ
  - เสียชีวิต
 • จ.อ.นิพนธ์ เรืองประชา
  - ลาออก 1 ก.พ.38
 • ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี
  - สบ.ทร.
 • จ.อ.ประสงค์ นกแย้ม
  - ลาออก 1 พ.ย.34
 • พ.จ.ต.ชวลิต จบดี
  - ?
  - รองปลัดเทศบาลเมืองลย 
 • จ.อ.ปรีชา แสงเสถียร
  - ลาออก 1 พ.ย.35
 • พ.จ.อ.ธวัชชัย น้อยฉิน
  - ทรภ.3
 • พ.จ.อ.ดำรงค์ ผิวผ่อง
  - สห.ทร.
 • พ.จ.อ.สุริยา เรียนแจ้ง
  - สอ.รฝ.
 • จ.อ.ชานนท์ เข็มรัมย์
  - ลาออก 1 ส.ค.36
 • จ.อ.ยศยง สืบอ้าย
  - ลาออก 3 ต.ค.38
 • พ.จ.อ.ณัฐพนธ์ เจนวิชา (วีระชัย เจนวิชา)
  - พัน สห.ทร.2 สห.ทร.
 • พ.จ.อ.คมน์ พงษ์ประภาส
  - สสท.ทร.
 • ไชยา คำสิน
  - ?
 • พ.จ.อ.เทพวิฑูรย์ กระแสเสน
  - กร.
 • พ.จ.อ.สำเริง เชิญอุ่น
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.วิรัตน์ เทียมมณี
  - ลาออก 1 ต.ค.52
 • พ.จ.อ.สมทบ ธรรมรังศรี
  - สสท.ทร.
 • พ.จ.อ.สัมฤทธิ์ โพนงาม
  - เสียชีวิต พ.ศ.2546/7
 • สมคิด ทิพย์พักดิ์
  ???
 • พ.จ.อ.บรรเจิด เครืออ้น
  - สสท.ทร.
 • จ.อ.สมพิศ มาลัยทอง
  - ลาออก 1 มิ.ย.34
 • สมนึก ภู่ระหงษ์
  - 22 มี.ค.29

นาวิน - ปืนใหญ่ (ตำรวจน้ำ)

 • สมยศ นวมนาคะ
 • ขจัด เบ้าวันดี
 • โสพล นาคจรุง
 • อนันต์ อินทร์หอม
 • วิเชียร เหมือนสุวรรณ์
 • สอาด วงษ์เวียงจันทร์
 • ชาญ อู่ทอง
 • โชติ กวนหอย

พิเศษ - ทหารแพทย์

 • นิพนธ์ บุญช่วยเหลือ
 • บรม วงษ์จันทเจริญ
 • สุขุม จิณะแสน
 • เจน ลิ้มฉาย
 • ถวัลย์ สังวรณ์
 • กรุงทอง ชาวบ้านเกาะ
 • ประกอบ ยิ้มแย้ม
 • อาคม ลัดดามณีโรจน์
 • พงษ์เทพ แจ้งธรรมมา
 • วิเชียร พิพัฒน์
 • เฉลิม รุ่งโรจน์
 • วสันต์ แสงรุจี
 • เชาว์ ตู้เสงี่ยม
 • ภูมิชาติ พรมมา
 • ทวีรัตน์ เหล็กไหล
 • วิเชียร สกุลพราหมณ์
 • อดุลย์ แก่นจันทร์
 • โยธิน หอมหวล
 • เชิดชัย ไสยอรรถ
 • วิชัย ภิญโญยิ่ง
 • บุญชิต ถีระพันธ์
 • ชวลิต เฉลยจิตร์
 • สิทธิ อดิรัตนา
 • วันชัย บูรณพัฒนพงษ์
 • นิโรธ คล้ายโพธิ์ทอง
 • ประเสริญ โมกแก้ว
 • สมชัย เห็มสมัคร
 • ทรงพล จันทร์หล้า
 • อุดม ห้าวหาญ
 • อนัน พงษ์เอี่ยม
 • ทัศนะ พันธุลาภ
 • สมชาย สุวรรณเพชร
 • ณรงศักดิ์ ถาวรสินธ์
 • สมยศ จั่นเรือง
 • สำเภา อยู่สบาย
 • วิเชียร ปานขำ
 • บันเทิง ม่วงศรี
 • สมศักดิ์ ลาภา
 • ไพโรจน์ แก้วประดับ
 • สิทธิ ศรีทอง
 • ทวีศกดิ์ ทองแชม
 • ร.อ.สุมิตร ยะโสวงษ์
  - หน.แผนกรังสี รพ.ทหารเรือกรุงเทพ (บางนา)
  - โทร.0899869434
 • วินิช รอดพิพัฒน์
 • วีระชัย สมพรชัยกิจ
 • สุพรรณ เลื่อมใส
 • นุไชย ศรสุรินทร์
 • สายชล สายสร้อย
 • สายเหนือ นิลสง่า
 • นันทศักิ์ ปิยะไพร
 • สถาพร เดชบุญ
 • วิโรจน์ โรจนวิภาต
 • วินัย เพ็ยพิมาย
 • สมยศ นามูลน้อย
 • สมภาพ พันธุ์บุญปลูก
 • สมพร สวัสดี
 • ยงยุทธ ผุยไธสง
 • ธนู วงษ์เตปา
 • ประกิจ พันบรรจง
 • ไกรเลิศ พาสนาโสภณ
 • ลิขิต ภาวะภูตานนท์
 • ชาญณรงค์ แก้วมุกดา
 • สุพัฒน์ นัยวัฒน์
 • เสียง เจาะจัง
 • สุรศักดิ์ เอื้อมเก็บ
 • ทวีป ชีเจ็ดริ้ว
 • พยอม เกษมพิณ
 • นพดล พะมาตร์
 • บุญชอบ เหลืองขมิ้น
 • อดุลย์ รักแผน
 • สุนทร เสือช้าง
 • กิตติ โควินท์
 • วรสิทธิ์ เครือเขื่อนเพ็ชร์
 • สมาน ปาจาร้า
 • พงษ์ศักดิ์ ตาสื่อ
 • ณรงค์กร อนุพันธ์พงษ์สุข
 • นพคุณ เกตุแก้ว
 • ธนศักดิ์ โปตระนันท์
 • เทวิน ปั้นโต
 • สมชาย แสงมา
 • วิโรจน์ ทรงมิตร
 • บัวลอง บุญพรม
 • นเรศ คำดีบุญ
 • ร.อ.บวรนันท์ คลังวิจิตร (นิพนธ์ คลังวิจิตร)
  ทำงานห้องผ่าตัดรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 52762-64 มือถือ0818142017
 • ชัยนคร ไตรภูมิ
 • สำรวย ดิษฐี
 • สินชัย สุระสินธุ์
 • สมมาต ทองตัน
 • วีระ มโนหาญ
 • สมควร พรหมอ่อน
 • อาทิตย์ พูลโภค
 • เรวัตร สีพลดา
 • สถาพร ศรนารา
 • มนูญ นาทาสุข
 • ทวีศักดิ์ พุฒสินทร์
 • มณฑล หอมจันทร์
 • สมโภชน์ สุขสวัสดิ์
 • สมชัย ศรีสด
 • รัชพล วงศ์ภูมิ
 • สมปอง จึงรัศมีพานิช
 • อำพล สุขุมาลย์
 • มนตรี พิมพะลา
 • สมพงษ์ กันกูล
 • ประดิษฐ์ ลืมศักดิ์
 • ณรงค์ หลวงแสง
 • สิทธิเวช จวบฤกษ์เยิน
 • มนตรี สิบฤกษ์
 • พนมพร ต่ายธานี
 • สมชาย ไทยเดิม
 • ชาญณรงค์ สีหปัญญา
 • สุรชัย แสงวิรุณ
 • บุญเริ่ม ภู่พวง
 • สมทรง ทองอิ่ม
 • สุรชัย สิทธิกุล
 • อรัญ จีนขี