2556-05-28

มารดา พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร ถึงแก่กรรม

นางละออง ธรรมเพียร มารดา พ.จ.อ.สมชาย ธรรมเพียร เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 เหล่าโซนาร์ ถึงแก่กรรมเมื่อ 28 พ.ค.56 มีกำหนดการดังนี้

  • 28  พ.ค. - 1 มิ.ย.56 เวลา 2000 สวดพระอภิธรรม ณ วัดกระโจมทอง อ.มหาราช จ.อยุธยา 
  • 2 มิ.ย.56 กำหนดฌาปนกิจ ณ วัดกระโจมทอง อ.มหาราช จ.อยุธยา 
จึงขอแจ้งให้เพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 รับทราบโดยทั่วกัน