2552-09-30

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ตามคำสั่ง กห.ที่ 679/2552 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวง กลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2553 มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 เข้าร่วมโครงการ คือ

* น.ต.ชูชาติ คนโต
* เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์
* เรือเอก ถวัลย์ แนวอินทร์
* ว่าที่เรือโท ไพโรจน์ สัมฤทธิ์สิทธิสุ


ตามคำสั่ง ทร.ที่ 109/2552 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ 2553 นั้น มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 เข้าร่วมโครงการ คือ

* จ่าเอก วิรัตน์ เทียมมณี
* พันจ่าเอก เนรมิต รอดพลัด