2554-06-16

เพื่อน นรจ.24 เลื่อนยศสูงขึ้นคำสั่ง กห.ที่ 406/2554 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร มีเพื่อน นรจ.24/นย.26/พร.73 ได้รับการเลื่่อนยศ คือ

เป็น ว่าที่นาวาโท
- น.ท.ฐิติกร คำดำรงกุล

เป็น ว่าที่เรือเอก
- ร.ท.ปภงกร รักดีศิริสัมพันธ์
- ร.ท.โอภาส สุขสุชีพ
- ร.ท.ประภาส พูลสุข
- ร.ท.อภิวัฒน์ รัตนมณี
- ร.ท.เอกสกุล รอดช้าง

เป็น ว่าที่เรือโท
- ร.ต.ยุทธนา บุญเรือง
- ร.ต.ศุภฤกษ์ สาขา
- ร.ต.อรุณ รุ่งสว่าง
- ร.ต.ปรีชา หะมณี
- ร.ต.สมคิด อินอนันต์
- ร.ต.กิตติศักดิ์ วรรณกี้
- ร.ต.ชูชีพ ชัชวาลภัทรกุล
- ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
- ร.ต.ฤทธิ์ จันทรางกูล
- ร.ต.พนิต ผลสมหวัง
ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945

2554-06-06

สรุปค่าใช้จ่ายงานพบปะสังสรรสามทศวรรษคณะกรรมการจัดงานพบปะสังสรร "สามทศวรรษ นรจ.24 นย.26 พร.73" ขอการใช้จ่ายในการจัดงานพบปะสังสรร ครั้งนี้ ตาม เอกสารยอดรายรับ-รายจ่าย และขอขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านที่ร่วมการจัดงานนี้ให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี
ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945