2553-07-14

แสดงความยินดี เพื่อน นรจ.24/นย.26 เลื่อนยศ

ขอแสดงความเพื่อน นรจ.24/นย.26 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตามคำสั่ง กห.ที่ 411/2553 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร คือ

- เป็นว่าที่นาวาโท
21 น.ต.วิลาส อินสว่าง ร.น.

- เป็นว่าที่นาวาตรี
42. ร.อ.สมภาพ พันธุ์บุญปลูก ร.น.
46. ร.อ.ณัฐสันต์ วงศ์ภูมิ ร.น.

- เป็นว่าที่เรือเอก
136. ร.ท.ปราโมทย์ แหลมพรม ร.น.
144. ร.ท.พรศักดิ์ ศรีพุ่ม ร.น.
151. ร.ท.ดิเรก พงษ์แย้ม ร.น.
152. ร.ท.ธนู จีรนันทพร ร.น.
188. ร.ท.ชานน เวชกามา ร.น.

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-07-13

กลุ่มออมทรัพย์ 24 กรุงเทพ จ่ายปันผล และเลี้ยงสังสรรค์

เมื่อ 12 ก.ค.53 เวลา 1130 กลุ่มออมทรัพย์ 24 กรุงเทพ ได้นัดจ่ายปันผล และเลี้ยงสังสรรค์กลุ่ม ณ ห้องอาหาร กรีนลีฟ ถ.อรุณอมรินทร์ กรุงเทพ ตามมติของกลุ่มในการจ่ายเงินปันผลครั้งก่อน (ม.ค.53) จาก ข้อเสนอของ น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน
กลุ่มออมทรัพย์ 24 ฯ จัดขึ้นมาจากเพื่อน นรจ.24 เหล่าขนส่ง ได้เห็นปัญหาทางเศรษฐกิจของเพื่อนในพื้นที่กรุงเทพ จึงจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์อาศัยเงินเพียงเล็กน้อยของเพื่อนๆ เป็นทุนกองกลาง ช่วยเหลือเพื่อนโดยคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
ในเดือน ม.ค.ของทุกปี ประธานกลุ่ม น.ต.ศุภโชค เสือขำ (ปรีชา เสือขำ) จะเรียกประชุมสมาชิกรับเงินปันผล พร้อมกับเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้มีโอกาสพบปะเพื่อน นรจ.24 ครั้นต่อมา น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน ได้เห็นว่า การมาประชุมกันปีละ 1 ครั้งน้อยเกินไป จึงมีมติให้รับเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง
ปัจจุบัน ถึงแม้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของเพื่อน นรจ.24 ในพื้นที่ กรุงเทพ จะบรรเทาเบาบางลง แต่กลุ่มออมทรัพย์ 24 ก็ยังคงมีบทบาทในการยึดเหนี่ยวสถานะความสัมพันธ์ของเพื่อน นรจ.24 ในพื้นที่กรุงเทพไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเพื่อน ๆ ในกลุ่มก็ยังแสวงหาเพื่อน ๆ นรจ.24 เข้ามาร่วมในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง หากเพื่อน นรจ.24/นย.26 ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเิพิ่มเติมได้ที่ น.ต.ศุภโชค เสื้อขำ โทร.54674 , 089-2155948

- รายนามสมาชิก
 1. น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน
 2. น.ต.ศุภโชค เสือขำ
 3. น.ต.ศรายุทธ์ ตรีรมณ์
 4. น.ท.สาธิต ดวงเนตร
 5. น.ท.สมเกียรติ จันทรโอภาส
 6. น.ต.วิชัย ภักดีเตล็บ
 7. น.ต.สำรวย ระวังเกียรติพงษ์
 8. น.ต.ทินกร ทองแสน
 9. น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี
 10. ร.อ.ไพฑูรย์ ทรัพย์เฉลิม
 11. ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
 12. พ.จ.อ.จรัญ แดงกระจ่าง
 13. ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน
 14. น.ต.สมศักดิ์ ปฤษณารุณ
รายงานสถานะการเงิน ออมทรัพย์ 24 (กรุงเทพ) เมื่อ 7 ก.ค.53
- จำนวนสมาชิก 14 นาย เงินหุ้น จำนวน 68,200.- บาท
- เงินในบัญชี จำนวน 50,262.89 บาท เงินกู้รอชำระ 19,500.-บาท
- เงินปันผลสมาชิกครึ่งปี ม.ค.-ก.ค.53 จำนวนเงินปันผลสูงสุด 114.50 บาท ต่ำสุด 68.70 บาท
ประกาศโดย สมาชิก สชร.945