2553-09-16

นรจ.24/นย.26 ร่วมคารวะและยินดีกับคุณครู

น.ท.ประสาร เวชพันธ์ เป็นตัวแทนฯ แสดงความยินดีกับ คุณครู น.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ

ตัวแทน นรจ.24/นย.26 เข้าแสดงความยินดีกับคุณครูที่เป็นนายทหารฝึก รร.ชุมพลฯ และ รร.สื่อสาร ฯ พ.ศ.2524 และ พ.ศ.2525 ขณะที่ นรจ.24/นย.26 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เนื่องจากได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดังนี้
 • น.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ เป็น ผทค.ทร.
 • น.อ.ดุษฎี สังขปรีชา เป็น ผบ.กตอ.กร.
 • น.อ.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ เป็น ผบ.กยฝ.กร.
 • น.อ.สุชีพ หวังไมตรี เป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร.
 • น.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เป็น ผทค.ทร.
 • น.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล เป็น เสธ.ทรภ.3
 • น.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น ผบ.กทบ.กร.
 • น.อ.โสภณ วัฒนมงคล เป็น จก.กบ.ทร.
 • น.อ.ธานี ผุดผาด เป็น ผบ.กลน.กร.
 • น.อ.ไพโรจน์ อุ่นใจ เป็น จก.กพ.ทร.
 • น.อ.ปิติ วัลยะเพ็ชร์ เป็น ผทค.ทร.
 • น.อ.นวพล ดำรงพงศ์ เป็น ผช.หน.ฝสธ.ประจำ ผบ.ทร.
 • น.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ เป็น ลก.ทร.


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2553-09-02

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ต.ค.53


เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26 ทุกท่านครับ พระบรมราชโองการฯ ครั้งนี้ มีคุณครูที่ท่านเป็นนายทหารฝึกของพวกเราหลายท่าน ทั้งรุ่น 17 และ รุ่น 18 ครับ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945