2552-12-30

ปรับปรุงข้อมูลเพื่อน 24

ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อนตามที่ได้ส่งเมล์

* นาวิกโยธิน ทหารสื่อสาร
ร.ท.ปราโมทย์ เพียรชอบ ประจำ นย. โทร.0898214247

* นาวิน - สัญญาณ (ทัศนสัญญาณ)
พ.จ.อ.อมร สมรสมนตรี ที่ทำงาน โทร.024752598, ที่บ้าน โทร. 024282231, มือถือ โทร.0878142311 , email : amon_nature@hotmail.com

* พิเศษ - อิเล็กทรอนิกส์
ร.ต.ปรัชญา ขันธวิทย์
ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.38 โทร. 0894884609
ค้าขายส่วนตัว (จำหน่ายผักคะน้าฮ่องกง, ปุ๋ย และรับจัดทำคู่มือดำเนินชีวิต)


- - - - - -
เพื่อน ๆ ต้องการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อมูล แจ้งข้อมูลมาได้ที่ kai.satit@hotmail.com


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-21

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

ทร.จะประกอบพิธีประดับเครื่องหมายศเป็นการส่วนรวมให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท.ในวาระ ต.ค.52 ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค.52 เวลา 1330 ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ เป็น ว่าที่ น.อ. และ ว่าที่ น.ท. เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ มีกำหนดการดังนี้
 • 1130 - 1200 ลงทะเบียนเข้ารับการประัดับเครื่องหมายยศ
 • 1215 แถวพร้อม ณ บริเวณประกอบพิธีฯ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่
 • 1330 ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ
ผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายศ นำเครื่องหมายยศมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน โดยให้เขียนลำดับหมายเลขตามคำสั่งเลื่อนยศ และชื่อติดไว้หลังเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งนำเข็มกลัดขนาด 3 ซม.คนละ 2 อัน เพื่อใช้ติดตัวหนอนเครื่องหมายยศ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนจะไม่จัดเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ
การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีฯ และผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ เครื่องแบบหมายเลข 1 คาดกระบี่ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-16

เพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ตามคำสั่ง กห.ที่ 1036/2552 เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ลง 8 ธ.ค.52 มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ดังนี้

 • ว่าที่ น.ท.สิทธิชัย เรืองขจิตร
 • ว่าที่ น.ท.บุญยิ่ง บุญผุด
 • ว่าที่ น.ท.สุรพล ฐิตาคม
 • ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ เชียงอินทร์
 • ว่าที่ น.ท.สมเกียรติ จันทรโอภาส
 • ว่าที่ น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
 • ว่าที่ น.ต.ณรงค์ ยิ้มแย้ม
 • ว่าที่ น.ต.สมควร ชื่นเจริญ
 • ว่าที่ น.ต.พิภพ เดชชัย
 • ว่าที่ ร.อ.ประสพโชค สันตยานนท์

ขอแสดงความยินดีกับ เพื่อน ๆ นรจ.24/นย.26 ทุกท่านครับ

ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-15

ขอแสดงความยินดีนายทหารใหม่

ตามคำสั่ง กห.ที่ 1044/2552 ลง 11 ธ.ค.52 มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 เลื่อนฐานะ ดังนี้
 • ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ชื่นมนัส
 • ว่าที่ ร.ต.ศักดา เกิดทอง
 • ว่าที่ ร.ต.สมนึก ตังวศิลป์
 • ว่าที่ ร.ต.วิชัย รัตนวิชัย
 • ว่าที่ ร.ต.วีระวุฒ ยอดเถื่อน
 • ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ ทองคุ้ม
 • ว่าที่ ร.ต.กิตติ นนทะสอน
 • ว่าที่ ร.ต.ถวิล พงษ์พิทักษ์
 • ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ธรรมเนียม
 • ว่าที่ ร.ต.พยุง ตองอ่อน
 • ว่าที่ ร.ต.บุญเรือง สะสมประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-14

มารดาของ น.ต.สุรพล ฐิตาคม ถึงแก่กรรม

นางส้มเกลี้ยง ฐิตาคม มารดา น.ต.สุรพล ฐิตาคม หน.ธก.บก.กร.
 • ถึงแก่กรรม เมื่อ 12 ธ.ค.52
 • กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ธ.ค.52 เวลา 2000 ณ วัดดาวเรือง ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • กำหนดฌาปนกิจศพ ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.52 เวลา 1530 ณ วัดดาวเรือง ฯ
 • ร.อ.มนตรี ศุภธรรมกิจ นายทหารโปรแกรม แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.ฐท.สส. (โทร.71006) ผู้แจ้ง
นรจ.24/นย.26 ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-12-04

เพื่อน นรจ.24/นย.26 รับตำแหน่งใหม่

ของแสดงความยินดี กับ น.ท.คมกริช เจริญแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น หน.นธน.ฝ่าย ธน.นย. อัตรา นาวาเอกประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-11-27

งาน คืนสู่เหย้าสื่อสาร+อิเล็ก+ไฟฟ้า รุ่น'24

ขอเชิญ นรจ.สื่อสาร+อิเล็ก+ไฟฟ้า รุ่น 24 และเพื่อน นรจ.24/นย.26 ทุกท่าน ร่วมงาน คืนสู่เหย้าสื่อสาร+อิเล็ก+ไฟฟ้า รุ่น'24 ใน วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.52 ณ รร.สื่อสารทหารเรือ โดยมีกำหนดการดังนี้
 • 0900 พิธีสงฆ์ ณ วัดสาขา
 • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน ณ สโมสรกองเรือทุ่นระเบิด กร.
 • 1300 แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเหล่า
 • ตั้งแต่ 1800 งานเลี้ยงสังสรร
รายละเอียดติดต่อ
- น.อ.ดร.วิชาญ สีดา โทร.081-376-5453
- ร.อ.ณรงค์ชัย ปาชะณี โทร. 081-174-8283

2552-10-01

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน นรจ.24/นย.26 ที่สอบเลื่อนฐานะเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2552 ดังนี้

อัตรานาวาโท
 • หน.แผนกสนับสนุน ศฝ.สอ.รฝ. ได้แก่ น.ต.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
 • หน.ธุรการ บก.กร. ได้แก่ น.ต.สุรพล ฐิตาคม
 • หน.โรงงาน กงน.พธ.ทร. ได้แก่ น.ต.บุญยิ่ง บุญผุด
 • รอง หน.กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. ได้แก่ น.ต.สิทธิชัย เรืองขจิตร
อัตรานาวาตรี
 • ผอ.ร้อย.ป้องกัน พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. ได้แก่ ร.อ.ณรงค์ ยิ้มแย้ม
 • ประจำแผนกโต้ตอบ กสบ.สบ.ทร. ได้แก่ ร.อ.พิภพ เดชชัย
 • นายทหารธุรการ กฝร. ได้แก่ ร.อ.ประสงค์ มุขอ่อนประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-09-30

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

ตามคำสั่ง กห.ที่ 679/2552 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวง กลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2553 มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 เข้าร่วมโครงการ คือ

* น.ต.ชูชาติ คนโต
* เรือเอก สมพงษ์ การัณยศิลป์
* เรือเอก ถวัลย์ แนวอินทร์
* ว่าที่เรือโท ไพโรจน์ สัมฤทธิ์สิทธิสุ


ตามคำสั่ง ทร.ที่ 109/2552 เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ 2553 นั้น มีเพื่อน นรจ.24/นย.26 เข้าร่วมโครงการ คือ

* จ่าเอก วิรัตน์ เทียมมณี
* พันจ่าเอก เนรมิต รอดพลัด

2552-08-27

ร.อ.ณัฐพลศ์ ปรีดารัตน์ (นย.) แจ้งที่เรือ

ร.อ.ณัฐพงศ์ หรือ กองพันธ์ ปรีดารัตน์ แจ้งฝากข่าวเพื่อน ๆ ว่า ปัจจุบัน ไปราชการทหารพราน ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เบอร์โทรเพื่อน 087-0131495 เพื่อนบอกฝาก เวปเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงาน มาที่ http://www.tp-marines.net/control105.htmประกาศโดย สมาชิก สชร.945

2552-02-25

สชร.เปลี่ยนบัตรสมาชิกใหม่

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัตรประจำตัวของสมาชิกใหม่ให้ทันสมัยกว่าเดิม จึงขอให้สมาชิกทุกท่านติดต่อทำบัตรใหม่ ณ ที่ทำการสมาคม ฯ ชั้นที่ 3 อาคารนันทอุทยานสโมสร ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ที่ โทรง 0-24115855 หรือ 0-24755790

* สมาชิก 945 ผู้ประกาศ

สชร.ประชุมใหญ่ประจำปี 2551

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (สชร.) ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และเลือกตั้งนายกสมาคม เนื่องจากครบวาระ พร้อมทั้งร่วมพบปะสังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1300 - 1400 ลงทะเบียน
1400 - 1500 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1500 - 1600 เลือกตั้งนายกสมาคม
1630 - 1900 สังสรรค์ประจำปี

งานสังสรรค์ของ สชร.นอกจากบริการอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรีแล้ว ยังมีของขวัญของรางวัลมากมาย จึงขอเชิญชวนสมาชิกช่วยเผยแพร่ข่าวสารเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกให้มาสมัครได้ในงาน โดยเสียค่าสมัครเพียง 100 บาทเท่านั้น

* สมาชิก 945 ผู้ประกาศ

2552-01-27

ข่าวการเสียชีวิตของ พ.จ.ท.สินธุภิเศก จันทะญานี


พ.ต.ท.วิฑูร มาศเกษม สว.เวร สภ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งเหตุมีรถตู้เสียหลักตกร่องกลางถนนเพชรเกษม และลื่นตกลงไป ในคลองชลประทาน บริเวณ ใกล้ปั๊ม ปตท.กุยบุรี ขาล่องใต้ บริเวณหลัก กม.ที่ 291-292 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ

พบรถตู้ ยี่ห้อนิสสัน สีขาวหมายเลขทะเบียน ฮก 6926 กทม.อยู่ในคลองชลประทาน สภาพรถพังยับเยิน ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย มูลนิธิหลวงพ่อในกุฎิวัดกุยบุรี ได้นำส่ง รพ.กุยบุรี และทราบว่าทาง รพ.กุยบุรีได้นำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งต่อไปทำการรักษาที่รพ.สมเด็จพระ ปิ่นเกล้า (ทหารเรือ) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ พ.จ.ท.สินธุภิเศก จันทะญานี อายุ 45 ปี ผลการตรวจชันสูตร เบื้องต้นพบว่ากระโหลกศรีษะแตกเสียชีวิตคาที่ เนื่องจากกระเด็นออกมานอกรถ
ส่วนผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.น.อ.จักรวัฒน์ นกจันทร์ 2.น.ต.ณัฐพงศ์ กำเลิศทอง 3.ร.ท.พัชร ไม้หอม 4.พ.จ.อ.กรันต์ ลามาลี 5.จ.ต.อนันท์ ปิ่นทอง เป็นผู้ขับขี่
สอบสวนทราบว่า รถตู้คันดังกล่าวได้บรรทุกทหาร เรือจำนวน 6 นาย ออกเดินทางจาก จ.นครปฐม พร้อมด้วยรถบัสของทหารเรือ อีกจำนวน 5 คัน เพื่อจะเดินทางไปราชการอบรมสัมมนาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ รถตู้คันดังกล่าวเกิดเสียหลัก ตกลงไปในร่องกลาง และลื่นไถลตกลงไปในคลอง จนทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ข่าวจาก http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?lang=th&newsid=360603

***กำหนดสวดพระอภิธรรม พ.จ.ท.สินธุภิเศก จันทะญานี
ระหว่าง 27 - 31 ม.ค. เวลา 2000 ณ วัดโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จว.ราชบุรี
***กำหนดฌาปนกิจศพ
ใน วันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.52 เวลา 1600 ณ เมรุวัดโคกหม้อ ฯ