2551-02-17

สรุปผลจากงาน นรจ.2524 พบปะสังสรรค์ประจำปี 2550

สรุปผลจากงาน นรจ.2524 พบปะสังสรรค์ประจำปี 2550 (ยกมาจากเวปเดิม)
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ยอดรวมทั้งสิ้น 311 นาย (ไม่รวมครอบครัว)

ค่าใช้จ่าย
- มียอดรายรับทั้งสิ้น 177,420.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 143,420.00 บาท
- คงเหลือเงิน 34,000.00 บาท

รายนามคุณครูที่มาร่วมกิจกรรม
1. น.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล มาร่วมงาน
2. น.อ.โฆสิต เจียมศุภกิตต์ มาร่วมงาน และมอบสุรา Red Label จำนวน 4 ขวด
3. น.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท
4. น.อ.โสภณ วัฒนมงคล มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท
5. น.อ.นฤดม แป้มเจริญ มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท
6. น.อ.ธีร์ อุปนิสากร มอบเงิน จำนวน 500 บาท
7. น.อ.เจริญศักดิ์ มารัตนะ มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท
8. น.อ.รัษฏางค์ ธีรเนตร มอบเงิน จำนวน 500 บาท
9. น.อ.สมชาย ณ บางช้าง มอบเิงิน จำนวน 1,000 บาท
10. น.อ.สายันต์ ประสงค์สำเร็จ มอบสุรา Red Label จำนวน 2 ขวด
11. น.อ.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ มอบเบียร์ Leo จำนวน 1 ลัง
12. พ.จ.อ.อรุณศักดิ์ ปรีชาเดช มาร่วมงาน

รายนามผู้บังคับบัญชาที่ร่วมกิจกรรม
1. พล.ร.ท.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ สนับสนุนค่าเครื่องดื่ม จำนวน 10,000 บาท ผ่าน ร.ท.ศรยุทธ เดิมบางชัน
รายนามเพื่อน ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรม
1. ร.อ.พิษณุ ปราการรัตน์ มอบสุรา Red Label จำนวน 1 ขวด
2. จ.อ.วิทยา ยาม่วง เงินทุนจัดกิจกรรม 60,000 บาท- สนับสนุนชุดกีฬา (ใช้แข่งขัน)- อุปกรณ์กีฬา (มอบให้ รร.ฯ)
3. จ.อ.บุญยฤทธิ์ สุริยวงค์ จัดซุ้มหมูชะมวง
4. พ.จ.อ.ไชยณธร แตงภู่และ จ.อ.นิพนธ์ เลิศล้ำ จัดซุ้มเครื่องดื่ม
5. เพื่อนเหล่า นย. จัดซุ้มไอสครีม
6. เพื่อน ตร.น้ำ จัดซุ้มหมูหัน
7. เพื่อนเหล่าแพทย์ จัดซุ้มทอดมันปลา
8. เพื่อนวังเดิม จัดซุ้มหมูสะเต๊ะ
9. เพื่อน อจปร. จัดซุ้มปลาเผา
10. เพื่อน อร. จัดซุ้มยำหมูยอ

สชร.กำหนดประชุมใหญ่

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ ( สชร. : Naval Rating Alumni Association : NRAA) กำหนดรประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 28 มี.ค.2551 ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

2551-02-02

ข้อคิดเห็นจากเพื่อน
เราอยากได้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จาก เพื่อน นรจ.24 ทุกท่าน ติ ชม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ต่อท้ายความเห็นนี้ได้เลย

เพื่อนที่ต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ กรุณาแจ้งด้วยว่า ในหัวข้อพรรคเหล่าใดครับ

หากเพื่อนไม่มี Google account ก็ให้เลือก แสดงความคิดในฐานะ : ไม่ระบุชื่อ ครับ

ผู้ดูแลเวปรุ่น 25242551-02-01

ยินดีต้อนรับสู่ นักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น พ.ศ.2524

ตัดสินใจอยู่นานว่า จะย้ายบ้านของพวกเรามาเป็น Blog ดีหรือไม่ ในที่สุดก็อาศัย blogger.com ไว้เป็นอีกทางเลือกนึง ข้อมูลต่าง ๆ ยังคงอยู่บน http://www.navy.mi.th/pos2524 หรือ http://alumni.navy.mi.th/pos2524 ส่วนที่ใหม่ก็คือ http://pos2524.blogspot.com ครับ หวังว่า เพื่อน ๆ จะยังคงติดตามอยู่กันนะครับ