2555-03-19

บิดา ร.อ.พรชัย กลิ่นเกษร ถึงแก่กรรมน.อ.ณรงค์  กลิ่นเกษร บิดา ร.อ.พรชัย  กลิ่นเกษร ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
- 19 - 23 มี.ค.55  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางเสร่พงษ์คาราม(วัดบางเสร่ใน) ต.บางเสร่   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 1930 น.
- 24 มี.ค.55 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ เวลา 1600 น.

- ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.55 นรจ.24/นย.26/พร.73 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ร.อ.พรชัย กลิ่นเกษร โทรฯ 0818257005

2555-03-15

ประชุมใหญ่ประจำปี 2554 ศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ


น.อ.สันชัย ประชุมพันธ์ เลขานุการ นายกสมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ (ศชร.) ขอเชิญสมาชิกฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 1230 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 1200 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
     - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ปรชุมทราบ
     -  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
      - ระเบียบวาระที่ 3 แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา, แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา, เลือกตั้งผู้สอบบัญชี, สมาชิกซักถามปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ
      - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสมาชิก สชร.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมงานพบปะสังสรรค์ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สมาคมฯ ใครขอให้สมาชิก สชร.ได้ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่านักเรียนจ่าทุกพรรค-เหล่า ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก สชร.สามารถสมัครได้ที่บริเวณงาน และร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

*** ฝ่ายเลขานุการ ศชร.โทร.024755790, 024754796

ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945