2551-09-30

เพื่อนได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

ของแสดงความยินดี กับเพื่อน นรจ.24/นย.26 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตามคำสั่ง ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ 187/2551 ลง 29 ก.ย.51 คือ
เป็น นาวาโท
- น.ท.สมพาน มีทอง : สอ.รฝ.
เป็นนาวาตรี
- น.ต.วิรัช ศรีสงวน : สอ.รฝ.
- น.ต.ธีรชัย สง่าศรี : ศกล.ฐท.สส.
- น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ : สอ.รฝ.
- น.ต.สมชาย เดชรุ่ง : สอ.รฝ.
- น.ต.บุญชู วีสูงเนิน : สก.ทร.
- น.ต.เจียม มณีเจริญ : สอ.รฝ.
- น.ต.พงศ์อมร ชอนกระโทก : กร.
- น.ต.ถาวร น้อยธิ : รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
- น.ต.ปรีชา ฉ่ำเพชร : อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อร.
- น.ต.ณัฐพล แสงแก้ว : รร.นร.
- น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี : กพ.ทร.
- น.ต.มานพ ไทยประยูร : ฐท.สข.
- น.ต.สังเวียน ฟุ้งพิทักษ์ : กบร.กร.
- น.ต.บัณฑิต ทัศนิยม : สลก.ทร.
- น.ต.สุเมธ แย้มสังข์ : อศ.
- น.ต.พีรดนย์ พุฒิพีรสันต์ : สบ.ทร.
- น.ต.พิษณุ ปราการรัตน์ : กพ.ทร.