2551-01-01

พิเศษ - ทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์)

 • วิทยา บุญเพ็ง
 • ภาสกร โพธิชาติ
 • ประสิทธิ์ ทองอ่วม
 • วิรัช ขุนทรง
 • ไพโรจน์ โกษีย์
 • สมศักดิ์ ทองโชติฉัตร
 • วีรพล นุชพันธุ์
 • วิโรจน์ จันทร์กระจ่างแจ้ง
 • ประพันธ์ ลือนาม
 • ประเสริฐ เอื่ยมฉิม
 • มงคล พงศ์พันธุ์พัณฑิต
 • วิเวก เอี่ยมแย้ม
 • สายัณห์ ผ่องผล
 • วิชัย แซ่อึ้ง
 • ประยงค์ แก่นจันทร์
 • ถาวร แสนสิบ
 • วันชัย สง่าแสง
 • ทองสุข กลิ่นสาโรจน์
 • ระวาง สายบัว
 • สนิท เชื่อมสุข
 • ทศพล แหนวันดี
 • เชาวลิต เอี่ยมประชา
 • สุภาส บุษพรรณ์
 • สุทธิเดช โพธิ์หอม
 • จำนงค์ แสงกระจ่าง
 • นิพนธ์ หัตลภี
 • ยุทธนา บุญเรือง
 • วันชัย วีสูงเนิน
 • อดุลเดช เครือหงษ์
 • สถาพร คำอุ่น
 • ไกรณรงค์ นาระดล
 • ประสาน ดุจินพรหม
 • สนธิ รัตนมณี
 • ประเวช สิงหทราเมศน์
 • พงษ์เดช ตองอ่อน
 • เฉลิม โกพุฒห้อย
 • ทศพร สุขสัจจี
 • ไพรวัลย์ โพธิ์อ่ำ
 • อัครพล คลังวิจิตร (มานพ รัตนะกูล)
  - ลาออก
  โทร. 0813080952
  บ้านพักแถวบางใหญ่ นนทบุรี ใกล้วัดลาดปลาดุก
 • พรชัย กลิ่นเกษร
 • วสันต์ อนิทร์พันธุ์
 • ยงยุทธ ยืนยง
 • วินัย ขาวนวลศรี
 • บรรพต ศิริพงษ์อาภรณ์
 • ใบบุญ ล่ำฮวด
 • พินิจ ต้นวาตะ
 • สำเนา นุ่มแนบ
 • สมชาย อินทรพรหม
 • สุพจน์ บุยเนตร์
 • เสน่ห์ ผ่องแผ้ว
 • ประสิทธิ์ แสวงทรัพย์
 • มนตรี พุ่มสงวน
 • เจริญ ศุภสมภพ
 • ประภาส มั่นทรัพย์
 • วิฑูรย์ ศรีพิสัตย์
 • บุญรุ้ง คุณทวี
 • ร.ท.เฉลียว ชื่นตระกูล
  - โทร.78440,78441
  - โทร.0860038894 
 • ไกรสร สุนทรดุล
 • ร.ต.ปรัชญา ขันธวิทย์
  - ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.38
  - โทร. 0894884609
  - ค้าขายส่วนตัว (จำหน่ายผักคะน้าฮ่องกง, ปุ๋ย และรับจัดทำคู่มือดำเนินชีวิต)
 • สาโรจน์ นพภาลัย
 • สุรัตน์ กลั่นประเสริฐ
 • นิสิต สุขประเสริฐ
 • จีระพงษ์ อยู่สุก
 • ศราวุธ นามวงศ์
 • วิเชียร เอกบาง
 • นรินทร์ ศรีแผ้ว
 • ร.อ.สันติ ยางเอน
  สถานที่ทำงาน มว.ช่างไฟฟ้า นรข.นครพนม
  โรศัพท์ที่ทำงาน 31266
  มือถือ 0830848638
 • นิมิตร ยกชุน
 • สำราญ คำม่วง
 • สามารถ เทิ้งกิ่ม
 • มานพ นิยมไทย
 • วัฒนพงษ์ ภาษาไทย
 • ประเสริฐ วันดี
 • สมชัย อาทอง
 • มนตรี สิทธิเขตร
 • พรศักดิ์ ศรีพุ่ม
 • สุนัย ชาญกล้า
 • กิติพัฒน์ สุดสอาด
 • นิวัติ เตชะภาณุรักษ์
 • ประโยชน์ พวงชื่น
 • สำราญ เขียวพุ่มพวง
 • วีระชัย โฉมวิจิตร
 • พิษณุ วรรณกูล
 • ธนปกรณ์ บัวยันต์
 • ประภาส สุริยะวงค์
 • วรกานต์ ศิลปศร
 • สุเทพ สุนสุข
 • จิตติศักดิ์ คงเมือง
 • เดชศักดิ์ แสงเงิน
 • ศิริชัย จงไกรจักร
 • สมควร ประสมทรัพย์
 • สมชาย พริ้งมงคล
 • สุชาติ บุญดี
 • เกชา คงปลื้ม
  - E-mail : seahero_4@hotmail.com
 • ทองดี วงษ์พิทักษ์
 • ชาตรี จำปาเจียม
  โทร 086-9199429 ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19/4/57 23:55

  ต้องการติดต่อ ... คุณนิสิต สุขประเสริฐ ครับ

  ลือศักดิ์ 0813756294

  ตอบลบ