2551-03-21

ทร.จัดส่วนราชการใหม่

จากการยกเลิกพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพเรือ บก.ทหารสูงสุด กห. พ.ศ.2538 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540 ตั้งแต่ 1 ต.ค.51 นั้น ทร. กองทัพไทย กห. จะมีหน่วยขึ้นตรง
 1. สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)
 2. กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)
 3. กรมกำลังพลทหารเรือ (กพ.ทร.)
 4. กรมข่าวทหารเรือ (ขว.ทร.)
 5. กรมยุทธการทหารเรือ (ยก.ทร.)
 6. กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ (กบ.ทร.)
 7. กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)
 8. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)
 9. สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.)
 10. กรมการเงินทหารเรือ (กง.ทร.)
 11. กรมจเรทหารเรือ (จร.ทร.)
 12. สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ (สตน.ทร.)
 13. สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.ทร.)
 14. สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.)
 15. กองเรือยุทธการ (กร.)
 16. ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)
 17. ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)
 18. ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)
 19. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)
 20. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
 21. ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)
 22. ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)
 23. กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)
 24. กรมอู่ทหารเรือ (อร.)
 25. กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)
 26. กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)
 27. กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)
 28. กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทรง)
 29. กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
 30. กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)
 31. กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)
 32. กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)
 33. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)
 34. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)
 35. โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)
 36. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)
 37. หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม หรือกองพล ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ

2551-03-03

ขอเชิญสมาชิก สชร.ร่วมประชุม

สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ หรือ สชร. (Naval Rating Alumni Association : NRAS) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 และงานพบปะสังสรรค์ของสมาชิก สชร. ณ ห้องอเนิกประสงค์ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือ กรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
ในงาน 14.00 น. เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 - 16.00 น. เวมีการบรรยายพิเศษ โดย ร.ท.ภิญโญ รุ่งเรือง ร.ต.ไพรัตน์ พลายงาม และ พ.จ.อ.เทพบุตร กิมจันทร์ ในหัวข้อ "ประบการณ์การไต่ยอดเขา EverestW พร้อมกับชมภาพประกอบ และชมชุดเครื่องแต่งกายไต่เขา (ของจริง) จากจั้นเวลา 16.15 - 17.45 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. งานพบปะสังสรรค์ สมาชิก สชร. ร่วมรับประทานอาหารเย็น จับฉลาก จนถึงเวลา 19.30 น. การแต่งกาย ชุดปฏิบัติงาน หรือ ชุดสมาคม หรือ ชุดพลเรือนสุภาพ
ขอชวนเชิญศิษย์เก่านักเรียนจ่า ทุกพรรค - เหล่า ที่ประสบค์จะสมัครเป็นสมาชิก ให้มาสมัครได้ที่บริเวณงาน และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามได้ที่ "สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ" อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้นที่ 3 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700 โทรศัพท์ 024755790