2552-10-01

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน นรจ.24/นย.26 ที่สอบเลื่อนฐานะเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2552 ดังนี้

อัตรานาวาโท
  • หน.แผนกสนับสนุน ศฝ.สอ.รฝ. ได้แก่ น.ต.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
  • หน.ธุรการ บก.กร. ได้แก่ น.ต.สุรพล ฐิตาคม
  • หน.โรงงาน กงน.พธ.ทร. ได้แก่ น.ต.บุญยิ่ง บุญผุด
  • รอง หน.กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร. ได้แก่ น.ต.สิทธิชัย เรืองขจิตร
อัตรานาวาตรี
  • ผอ.ร้อย.ป้องกัน พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. ได้แก่ ร.อ.ณรงค์ ยิ้มแย้ม
  • ประจำแผนกโต้ตอบ กสบ.สบ.ทร. ได้แก่ ร.อ.พิภพ เดชชัย
  • นายทหารธุรการ กฝร. ได้แก่ ร.อ.ประสงค์ มุขอ่อนประกาศโดย สมาชิก สชร.945