2554-10-10

บิดา น.ต.วิรัช ขุนทรง ถึงแก่กรรมได้รับแจ้งจาก เพื่อน อล.ฟฟ.ว่า บิดา น.ต.วิรัช ขุนทรง เพื่อน อล.ฟฟ. ถึงแก่กรรม เมื่อ 9 ต.ค.54  โดยมีกำหนดการดังนี้

  • กำหนดสวดอภิธรรม ระหว่าง 9 - 15 ต.ค.54 เวลา 1930 ณ วัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
  • กำหนดฌาปนกิจศพวันอาทิตยที่ 16 ต.ค.54 เวลา 1600 ประกาศโดย นาวาโท สาธิต ดวงเนตร สมาชิก สชร.945