2551-01-04

พรรคนาวิน - เหล่าสามัญ

 • จ.อ.สนธยา ศรีสังวาลย์
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.ปรีชา นิยม
  - บก.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ร.ท.ประภาส พูลสุข
  - บก.ฐานทัพเรือสงขลา
 • น.ต.ยงยุทธ คำประสิทธิ์
  - กองเสมียนตรา กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ
  - พันขนส่ง กรม สน. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.นเรศ พรภัทรนันท์
  - ชั้น 3 อาคาร 4 บก.ทร.
 • ร.ท.บุญเกิด รัตนบริบูรณ์ลาภ
  - แผนกแผนที่เดินอากาศ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
 • พ.จ.ท.สำเนียง เตียบฉายพันธุ์
  - โอนไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • จ.อ.บรรเจิด เณรเถาว์
  - ลาออก
 • น.ต.อดิศร สางชัยภูมิ
  - แผนกขนส่ง กองสนับสนุน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
 • น.ต.ศุภโชค เสือขำ (ปรีชา เสือขำ)
  - แผนกช่างเรือ กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ร.อ.ปรัชญพล ไชยสืบ (เปรม ไชยสืบ)
  - กองบังคับการ กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • น.ต.วิทยา สวัสดิ์มี
  - แผนกกรรมวิธีข้อมูล กนผ.กพ.ทร.
 • น.ต.ทินกร ทองแสน
  - แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.ท.วสิทธิ์ แสงคำไพ
  - Thai PBS
 • ร.อ.ธงชัย ภู่ประเสริฐ
  - กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • น.ต.ประทีป คำขวัญ
  - หัวหน้าหมวดรถยนต์นั่งที่ ๓ แผนกรถยนต์นั่ง กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ร.ต.สุทธิชัย สินน้อย (เดือน สินน้อย)
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.เกล็ดแก้ว หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.ประจักษ์ กิติศัพย์
  - กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.อ.จริวัฒน์ มาศแก้ว (สมศักดิ์ มาศแก้ว)
  - ลาออก
  - กิจการรีอร์ท ที่เชียงคาน
 • จ.อ.สุรศักดิ์ นาคสุข
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.บุญสันต์ อนุตธโต
  - ประจำแผนกธุรการ กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ศุภลาภ ประกอบกิจ
  - ช่างเขียน แผนกประชาสัมพันธ์ กองธุรการ กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • ร.อ.ประสงค์ มุขอ่อน
  - ประจำแผนกบัญชีพล กองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.คมกริช เจริญแพทย์
  - แผนกพระธรรมนูญ กองกำลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ร.อ.ไพฑูรย์ วงศ์พรหม
  - ผู้บังคับการ ร.ล.ปรง หมวดเรือที่ ๒ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุทัศน์ ชาวบ้านเกาะ
  - กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • ร.อ.ศุภกิจ พรมเสนวงศ์
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชนินทร หริ่งฤกษ์
  - เสมียน กองกำลังพล กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประกิต คงใจ
  - ประจำหมวดเรือ แผนกขนส่ง กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณัฐนันท์ กำเนิดศรี
  - กองบังคับการ กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ชาตรี ทองกรณ์
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประกอบ สิงห์โตทอง
  - ข่าว กองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.ชาญณรงค์ กลิ่นมาลา
  - รรก.นายทหารประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.นิรันดร์ เหล่าทองสาร
  - พันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.กลึงบาดาล หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สายัน รอดขาว
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมประสงค์ กระจ่างใจ
  - ผู้ควบคุมเรือ ท.๔ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.สถิตร์ ดีลี
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.พงษ์เทพ ทองพันธ์
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ณัฏฐพัฒน์ วงษ์ประคอง (ประจักษ์ วงษ์ประคอง)
  - ประจำแผนกงานพิธี กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พิชิต สกุลประเสริฐ
  - ผู้ควบคุมเรือ ท.๕ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมพร โชติวิไลวรรณ
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๖ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ต.พิษณุ ปราการรัตน์
  - ประจำแผนกกำลังพลประจำการ กองทะเบียนพล กรมกำลังพลทหารเรือ
 • พ.จ.อ.เริงศักดิ์ ศรีแผ้ว
  พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชนะกิจ มณีกาศ
  - ช่างเขียน แผนกเครื่องช่วยการฝึกและบันทึกภาพ กองวิทยาการและนิรภัยการบิน กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.ไพโรจน์ สัมฤทธิ์สิทธิสุข
  - ผู้ควบคุมเรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุนที่ ๓ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.วิทยา วงศ์ไศยา
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.เอกพร ขลิบศรี
  - ครู หมวดตรวจการณ์ แผนกยุทธการ กองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.อำนวย วรรณวงษ์
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.ประเสริฐ ทองมี
  - ผู้ควบคุมเรือสนับสนุน หมู่เรือสนับสนุนที่ ๓ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ประวิทย์ เกศแก้วรณฤทธิ์
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.ปภงกร รักดีศิริสัมพันธ์ (สมเกียรติ รักดีศิริสัมพันธ์)
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๓ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.ชาญชัย แย้มต่วน
  - หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์
 • ร.ท.สุทัศน์ ขนิษฐ์ทอง
  - ประจำกองยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.สนิท สินครบุรี
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ภคดลพจน์ จุ้ยมั่น (ธีระศักดิ์ จุ้ยมั่น)
  - เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการ กองเรือป้องกันฝั่งเขต ๓ กองเรือป้องกันฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ วิเศษศรี
  - เสมียน แผนกข่าวอากาศ กองปฏิบัติการฐานบิน สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • น.อ.จิรเมธ เหมบุตร (ไพรัช เหมบุตร)
 • ร.ต.สุชาติ เขียวกะแล
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.รัง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมพงษ์ เผ่าวิจารณ์
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.วสันต์ ชื่นมนัส
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.อุทัย วิทยานุกรณ์
  - ประจำแผนกธุรการ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.วรรณชัย โหมดตั๋ว
  - ออก
 • ร.อ.สุเทพ ทองชุ่ม
  - ประจำแผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.ยงยุทธ ชูสวัสดิ์
  - ประจำแผนกแผน กองการศึกษา กองบังคับการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.ประพันธ์ งามทอง
  - ผู้ควบคุมเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.รุ่งโรจน์ ใจบรรจง
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๒ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.นพ วงษ์วิริยะ (มานพ วงษ์วิริยะ)
  - รองผู้บังคับหมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๗ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ปรีชา ดีการ
  - ประจำกองงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 • ร.อ.วันชัย ทรงเลี่ยม
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.แมน สนธิ์น้อย
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๑ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.กิตติ มากสมบูรณ์
  - ประจำแผนกแผนและโครงการ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
 • ร.อ.ขวัญชัย สกุณา
  - ประจำหมวดช่างตัวเรือ แผนกซ่อม กองช่าง กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.บรรเจิด หอมชื่น
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.วาทิต สุวาทิต
  - ประจำแผนกพัฒนาระบบงานวิจัย กองนโยบายและแผน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • พ.จ.อ.ชุมพล ศิลปชัย
  - ออก
 • พ.จ.อ.ไชยา เนียมแสง
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๔ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมบัติ เขม้นเขตการณ์
  - เสมียนงบประมาณ แผนกธุรการ กองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • น.ท.อนุชา ม่วงใหญ่
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ยุวนเรศ ผลมั่ง
  - ครูผู้ช่วย หมวดการเรือ แผนกสามัญ กองฝึกปฏิบัติการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ
 • น.ท.สาธิต ดวงเนตร
  - หัวหน้าแผนกทะเบียน ศูนย์ประสานกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
 • ร.อ.สมศักดิ์ บุญสวน
  - สรั่งเรือ แผนกอาวุธและการเรือ ร.ล.คีรีรัฐ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุรชัย ปฎิรัตนัง
  - โอนไปกระทรวงพาณิชย์
 • จ.อ.ชัยภูมิ มีอิ่ม
  - ลาออก
 • จ.อ.ชาติชาย โลหิตชาติ
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.วีระเดช อันรุ่งสุภาพร
  - ประจำ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.มัจสริยะ ครไชยศรี
  - ลาออก ไป ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัทChevron สำรวจและผลิต
 • พ.จ.อ.สุคนธ์ กิจประยูร
  - พันจ่าเรือ แผนกเดินเรือ ร.ล.หาญหักศัตรู หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ไพรัช ม่วงไหมทอง
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.เมธี พิชาลี
  - ลาออก
 • พ.จ.อ.ยุทธศักดิ์ สุขจิตร
  - พันจ่าเรือลาดตระเวนลำน้ำ หมู่เรือตรวจการณ์ที่ ๔ หมวดเรือที่ ๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

25 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4/10/53 09:14

  น่าจะดำเนินการปรับปรุงในเดือนตุลาของทุกๆปีจะดีมาก

  ตอบลบ
 2. ร.ต.มนตรี ผ่องบุรุษ แผนกขนส่ง กองสน.ยศทร1/12/53 21:37

  ทราบข่าวว่า จ.อ.บรรเจิด เณรเถาว์ ทำงานที่ เทศบาลเมืองพัทยา ใครทราบข่าวช่วยบอกที่ เพื่อนเราสุขสะบายดีไหม

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ1/12/53 21:40

  หัวหน้า เปรม (หัวหน้าห้อง 17 ของกระผม ) เราคิดถึงนายจัง ติดต่อไม่ได้เลย เรา ผจญ จันทร์ทาทอง 0818348178 หรือ 54406 โทรหากันบ้างนะคิดถึงจริง ๆ คนอื่น ๆ ด้วย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7/12/53 11:14

  ซ้าย ขวา ซ้าย ยังจำเสียงได้ จาก จ่าบอส พลาฯ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ20/1/54 23:43

  ไอ้โบ้ วาทิต สุวาทิต เรายังคิดถึงนายเหมือนเดิม ทินกร คนเดิม

  ตอบลบ
 6. วีดๆๆวีๆๆหวอ ประกาศ ๆ 7 พ.ค 54 ครบรอบ 30 ปี แล้ว จะจัดกันที่ไหน วันใด แบบไหน อย่างไร ได้ข้อสรุปยังครับท่านเพื่อนๆ ชาว 24 ทุกคน

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ23/2/54 10:30

  เห็นควร....ด้วย...

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ10/3/54 21:36

  เอาไง เอากัน ฮุย..เล..ฮุย....

  ตอบลบ
 9. นงค์นุช เทียนเบ็ญจะ29/5/54 13:47

  เชิญเยี่ยมชม เว็บไซด์ www.bangsaraerealestate.igetweb.com ค่ะ

  ตอบลบ
 10. ใครติดต่อเพื่อน..ร.อ.ชาตรี ทองกรณ์..ได้หรือมีเบอร์โทรช่วยบอกว่า
  เพื่อนแก๋งคิดถึงมาก...

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ29/11/54 19:31

  จ่าเอก สนธยา ศรีสังวาล์ย อยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตค่ะและปี พ.ศ.ที่เสียชีวิตค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 12. จ่าเอก สนธยา ศรีสังวาล์ย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ตรงทางแยกเข้าบ้าน จำปี พ.ศ.ไม่ได้ครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ2/2/55 22:37

  ใครทราบข่าว หน.นักเรียน ประพาส พูนสุข บ้าง ตอบที

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ6/2/55 20:47

  ขอเบอร์โทรติดต่อ ชุมพล ศิลปชัย

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ13/2/55 14:42

  เป็นเพื่อนเก่าของชุมพล ศิลปชัย ทราบข่าวว่าออกจากราชการ ใครรู้ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนช่วยบอกด้วย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ18/3/55 17:52

  เพื่อนสุรชัย ปฏิรัตนัง เสียชิวิตแล้ว

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14/4/55 06:54

  สุรชัยรุ่นน้องเรา เคยอยู่นปข.ธาตุพนมด้วยกันประมาณปี 2529-2531นี่ เป็นอะไรเสียชีวิตซะแล้ว

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ15/1/56 18:18

  คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคน และคิดถึงเพื่อนที่จากไป โดยเฉพาะ พ.จ.อ.ชาญ สอนดี วันนี้ได้ข่าวจากเพื่อน พ.จ.อ.ชัยชนะ นามมีณี ( แอ็ดดี้ ) ที่อยู่ กลน.กร. ก็รู้สึกเสียใจและใจหายทำไมเพื่อนจากโลกไปเร็วจังคิดถึงเรียนมัธยมจาก
  พิษณุโลก กันมา และเข้า นักเรียนจ่าด้วยกัน จบมาก็ทำงานและเที่ยวด้วยกัน เมื่อปีที่แล้วเพื่อนก็โทรไปหาบอกว่าคิดถึง
  เมื่อตอนเช้า ตี 4 ออกมาวิ่งออกกำลังกายเหมื่อนมีรางสังหรณ์นึกถึงเพื่อน ชาญฯ และเพื่อนดี้ ตอนสี่โมงเย็นเพื่อนดี้โทรไปบอกว่า ลองทายดูซิว่าเพื่อนซี้คนไหนตายก็ตอบเพื่อนว่าชาญฯใช่ไหมทั้งที่ยังไม่รู้เพื่อนดี้ตอบว่าใช่แสดงว่าพื่อนส่งกระแสจิตวิญญาณไปหาเราไปสู่สุขตินะเพื่อนรัก จาก ชุมพล ศิลปชัย

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ15/1/56 18:46

  ขอบใจเพื่อนเก่าท่านไม่ได้ระบุชื่อเราไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านอยู่ในเครื่องแบบท่านอาจจะปลอดภัยดีแต่เราได้ถอดเครื่องแบบแล้วอยู่โลกข้างนอกมัน อ.ต.ร.สำหรับเรา จาก
  ชุมพล ศิลปชัย

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ4/2/56 20:43

  ดีใจมากที่เธอตอบมา ยังระลึกถึงอยู่เสมออยากทราบข่าวคราวว่าเธอทำอะไรอยู่ที่ไหน เราไม่ได้เป็นคนในเครี่องแบบแต่เป็นเพื่อนที่พอคุ้นเคยกัน ถ้าเอ่ยชื่อเธอคงรู้จักเราแต่เราจำชื่อเธอได้ชัดเจน
  (ชุมพล ศิลปชัย) หรือเรียกสั้นๆว่า "พัน" จากเพื่อนเก่า คนกาฬสินธุ์

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ7/2/56 20:25

  ถึง ชุมพล ศิลปชัย
  ที่ผ่านมาพี่ยังคิดถึงเธออยู่เสมอ พี่ไม่เคยลืมเธอเลยนะ คิดถึงทุกคนในครอบครัวของเธอ ความผูกพันเสมอพี่น้องยังอยู่ในความทรงจำ ถ้ายังไม่ลืมพี่ ก็ส่งข่าวคราวไปหาพี่บ้างนะ ตอนนี้พี่รับราชการเป็น
  ปลัดเทศบาล ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก พี่ต๋อย (วารุณี นันทบุรมย์)

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ16/2/56 19:56

  ถึง พี่ต๋อย ที่เคารพ
  ผมดีใจที่ได้รู้ว่าเป็นพี่และผมจะตอบพี่ทางไปรษณีย์นะครับ น้าประเสริฐผู้มีพระคุณ พี่ต๋อยพี่ตุ่มและเพื่อนพีอีก 2 - 3 อยู่ในความทรงจำของผมเสมอคิดถึงบ่อยครั้งแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบางครั้งผมคิดถึงบ้านหลังนั้นที่ ซ.สายลม 2 พหลโยธิน 8 ผมก็ขับรถไปที่นั่นแต่วิวมันเปลี่ยนไป พี่ชายผมยังรับราชการทหารเรือ ชื่อ นาวาเอก เทวินทร์ ศิลปชัย ชื่อเล่น พล โทร.0847583561 แล้วพบกันทาง จม.ครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ18/2/56 10:39

  ถึง ชุมพล
  พี่ดีใจมากที่เหมือนตามหาญาติที่พลัดพรากจากกัน และจู่ๆก็ได้ทราบข่าวจากเขา ทุกครั้งที่พี่ไดันั่ง
  รถผ่านชอยสายลม พี่ก็จะคิดถึงพี่เสริฐและพวกเราทุกคน พี่จะรออ่านจดหมายจากเธอ เบอร์โทรพี่
  0814459966 ตุุ่มเขาก็ดีใจเหมือนกัน พี่กับเค้าคุยถึงเธอเสมอ เพราะเราพบกันบ่อย และบางครั้งก็โทร
  ถีงกัน ส่งข่าวคราวให้เขารู้ด้วยนะเขาคงจะดีใจมาก
  จาก พี่ต๋อย

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ11/3/56 12:11

  ผม วรรณชัย โหมดตั๋ว ออกจากราชการปี29 ไปเรียนหนังสือใหม่เป็นนักเรียนโขล่ง ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับแม่พิมพ์รถยนต์ของเยอรมัน สบายดีครับ คิดถึงเพื่อนทุกคน
  Tel.081 8906709

  ตอบลบ