2551-01-04

พรรคนาวิน - เหล่าปืนใหญ่

 • พ.จ.อ.ชัยวัทน์ กฤษวงษ์ (ชัยยศ กฤษวงษ์)
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พรกมล โจมพรม (กำพล โจมพรม)
  - ลาออก เมื่อ 1 ธ.ค.44
 • น.ท.สมพาน มีทอง
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.กฤษดา ยาหิรัญ
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • นิวัฒน์ เล็กน้อย
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.ต.สุนันท์ ยิ่งกว่าชาติ
  - กองร้อยป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สมคิด สุขนันท์
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต..ณรงค์ ยิ้มแย้ม (บุญชอบ ยิ้มแย้ม)
  - กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ทออินทร์ อินทร์ทอง (จรูญ อินทร์ทอง)
  - ลาออก เมื่อ 2 เม.ย.47
 • น.ต.ดุสิต ค้างอบ
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  - E-mail : dusitkangob@hotmail.com 
 • น.ต.สุรพล ฐิตาคม
  - หน.ธก.บก.กร. 
 • ร.อ.สมพิศ จันทร
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.ต.ประเสริฐ เห็นกลาง
  - เสียชีวิต
 • ร.อ.สุชาติ เขาแก้ว
  - กองร้อยนักเรียนที่ ๔ กองพันนักเรียนที่ ๔ กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • น.ต.สุรศักดิ์ แสงจันทร์
  - กองบังคับการ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.จำนงค์ คงโหมด
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.สุจินต์ พึ่งพระ
  - แผนกโรงงานเรือเหล็ก กองโรงงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • พ.จ.อ.ระพีพงษ์ แสนสอ
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สุทธิชัย รักษ์ชน
  - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.วินัย ม่วงกลม
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมมาศ ริมสมุทร
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.มนต์ชัย ศรีไชย
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สุวิทย์ สรรสม
  - ศูนย์ควบคุมและรายงานที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.วีระ โหระโช
  - โอน ไป กรมสรรพากร เมื่อ 1 ส.ค.40
 • น.ต.เจริญ ชาตะสิงห์
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.บุญผ่อง สัตบุศ
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ประสาน รัตนเกตุ
  - กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมชาย จันทร์ป้อม
  - ร.ล.วิทยาคม หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • น.ต.สมเกียรติ จันทรโอภาส
  - กองการปกครอง กรมกำลังพลทหารเรือ
 • ร.อ.ฉัตรชัย ปลื้ม
  - เสียชีวิต เมื่อ 16 ก.ค.49
 • น.ต.บรรจง ก้อนชัยภูมิ
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.ทองใบ ประสงค์
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.เชาว์ สีผ่องใส
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมชาย ชมวิชา
  - กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ดนัย พิพิธสิทธิกุล (ดนัย ขันธศักดิ์)
  - ลาออก เมื่อ 1 มี.ค.47
 • พ.จ.อ.รอนสัน พิมสร้อย
  - ลาออก
 • ร.ท.ธนูทอง สร้อยพันมี
  - ร.ล.จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สัญญา ศรีจันทร์
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.ไตรภพ บรรเทิงสุข
  - ลาออก เมื่อ 2 ต.ค.39
 • พ.จ.อ.ชาลี ภัทรวรกาญจน์ (ชาลี สุขขะ)
  - ร.ล.มันกลาง หมวดเรือที่ ๓ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.โฉม มหันตะกาศรี
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  - โทร.087150301
 • ร.อ.วิรัช ศรีสงวน
  - ย้ายไป นายทหารส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบริการสนับสนุน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕ สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อ 30 ก.ย.51
 • ร.อ.สมนึก มั่นคง
  - ฐานทัพเรือกรุงเทพ
 • น.ท.สมพงษ์ ครุฑวัฒนา
  - กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ท.บัณฑิตย์ ขันธสาลี
  - ฝ่ายงบประมาณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ต.มานะ แย้มทรัพย์
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.อุดร ปิ่นแก้ว
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.เกริกศักดิ์ ชอนกระโทก
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.เฉลิม นนทบท
  - ลาออก เมื่อ 1 ม.ค.31
 • ร.อ.อดุลย์ เหิมขุนทด
  - ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษา
 • พ.จ.อ.จำรัส เอี่ยมปา
  - กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.อดิศักดิ์ วันหมัด
  - ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • น.ต.สมชาย เดชรุ่ง
  -ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้
 • ร.อ.สุนทร พรายศรี
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้
 • อนุวัตร จันทร์แดง
 • ร.อ.เชี่ยวชาญ พันธุเดช
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.สมภพ ภู่เกลี๊ยะ
  - สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • จ.อ.วิศิษฐ์ จันทร์เปล่ง
  - 17 เม.ย.29
 • ร.อ.ประเวทย์ อยู่นาน
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.สุธี ผิรังคะเปาระ
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.วิเชียร ติ๋วโวหาร
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ปรีชา ประทุมมาศ
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.เรืองศักดิ์ นกไธสง
  - หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • น.ต.พิทักษ์เกียรติ เสวตวิหารี
  - ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.วันชัย เกตุแก้ว
  - 17 ม.ค.44
 • พ.จ.อ.วิรัช บัวศิริ
  - เสียชีวิต
 • พ.จ.อ.เริงศักดิ์ สุขพรหม
  - กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สงเคราะห์ โกมารศรี
  - กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ร.อ.กระแส ภูษิต
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.อสมาพงศ์ เพ็งพันธ์ (บุญทรง เพ็งพันธ์)
  - กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.กัมพล ผลผกา
  - กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.เฉลิม แก้วศรีสุข
  - ลาออก เมื่อ 1 ส.ค.38
 • น.ต.ทองเจือ ช่วงโชติ
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.มนตรี ศุภธรรมกิจ
  - นายธงรองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
 • จ.อ.วัชรินทร์ ศุภสมภพ
  - กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.กฤษฎา รัตนศรี
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ชัยชนะ นามมณี
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.มานะ พิมพ์งาม
  - กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สุดใจ ภู่เชิด
  - 21 ธ.ค.30
 • พ.จ.อ.นักรบ มหาวีระ
  - ร.ล.ตากใบ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.อนิรุทธิ์ คงสถิตย์
  - ย้ายไป ยบ.ทหาร
 • พ.จ.อ.สุริยะ มั่งมี
  - โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • พ.จ.อ.ประสาน เทียนชัย
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ งาสุวรรณ
  - แผนกวิชาข้อบังคับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์ 65330
  082-0512402
 • ร.อ.พร้อมพงษ์ เพ็ชร์ศรีงาม
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.มังกร ยศสังข์
  - ร.ล.ปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.ฏฤษณ์ วุฒิโต
  - โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ชาญ สอนดี
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.เพชรรัตน์ วงษ์แสน
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ท.อนุชา ปลั่งวัฒนะ
  - กองโรงงานเรือเหล็ก อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
 • ร.อ.ธนภาพ สมัครการ (อมรินทร์ สมัครการ)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๓ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.อนรรค แก้วน่วม
  - กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.อ.คณิต รัสมิภูตานนท์
  - ย้ายไป ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล. กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ 3 ก.พ.44
  - บ้าน โทร. 025721413
 • พ.จ.อ.วันชาติ ถ้ำน้อย
  - เสียชีวิต เมื่อ 23 พ.ค.49
 • พ.จ.อ.ศักดา เกิดทอง
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • จ.อ.สมเกียรติ์ ภูมิประหมัน
  - ลาออก ตั้งแต่ 2 ต.ค.36
  โทร.084482600
 • พ.จ.อ.เจษฎ์ กุลโนนแดง (ปิยะ กุลโนนแดง)
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.เนาวรัตน์ คล้ายวันเพ็ญ
  - แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.วิโรจน์ ยนต์พงษ์
  - กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ท.ดุสิต คงรัตนวรรณ
  - กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
 • พ.จ.อ.ทองหล่อ เกิดเรียน
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ระพีพัฒน์ พงษ์พิทักษ์ (สมหวัง พงษ์พิทักษ์)
  - กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สำเนียง อุตส่าห์การ
  - ร.ล.สิมิลัน หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • ร.ต.อรุณ รุ่งสว่าง
  - กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.ต.นาวี บุญพิทักษ์
  - เสียชีวิต 40 - 41
 • พ.จ.อ.มานพ สีแก่น
  - ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.รัฐพล ปุ๋ยกระโทก (ผิน ปุ๋ยกระโทก)
  - ร.ล.บางปะกง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ทวีวัฒน์ พินสมบูรณ์
  - ย้ายไป รร.ชท.
  - บ้าน โทร.025110618
 • พ.จ.อ.กมล ศิริสินธุ์ (อดิศักดิ์ ศิริสินธุ์)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.ศุภกานต์ ทับทิม (เชิดชาย ทับทิม)
  - กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๒ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • ร.ท.จรัญ ทองเพิ่ม
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.พิสิฐ สิทธิสูงเนิน
  - เรือ ต.๙๙ หมวดเรือที่ ๒ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.อ.สมชาย ทิมละม่อม
  - ศูนย์ควบคุมและรายงานที่ ๑ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๒ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.สมศักดิ์ จันทร์หอมกุล
  - ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ประดิษฐ วิลัย
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สมชาย ทัศนะพงษ์
  - กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.สุรสีห์ ไทยานุสรณ์
  - กองนโยบายและแผน กรมกำลังพลทหารเรือ
 • พ.จ.อ.อนนท์ สาติยะ
  - กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ต่อศักดิ์ ลายกนก
  - ตั้งแต่ 30 ก.ค.30
 • ร.อ.อุดม สังข์จุ้ย
  - กองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ
 • พ.จ.อ.พรชัย ทิพยจันทร์
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธานี กองแก้ว
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนากร พรรณลาภ
  - ร.ล.กระบุรี หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ณเรศ กำเลิศทอง
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ร.ท.สันติ หนูรอด
  - ศรภ.
  - บ้าน โทร. 029284926 ,มือถือ โทร. 0814267733
 • พ.จ.อ.อภิรักษ์ ศรีละม้าย
  - ร.ล.นเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.สาธิต บุญจอม
  - โอนไป กรมราชทัณฑ์ มท. เมื่อ 16 มิ.ย.36
  - โทร.0814753929 
 • พ.จ.อ.สมชาย อยู่ศิริ
  - ร.ล.สีชัง หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.โกศล พาลี
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ทองสุข พรหมโชติ
 • พ.จ.ท.สันธุภิเศก จันทะยานี
  - เสียชีวิต เมื่อ 26 ม.ค.52
 • พ.จ.อ.เกียรติณรงค์ กุลพิบูลย์ (ชาญบูรณ์ กุลพิบูลย์)
  - กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ยศศิริ นวาวัฒน์
  - เสียชีวิต เมื่อ 29 ธ.ค.50
 • พ.จ.อ.ปริญญา เล่ห์หลีกภัย
  - กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • จ.อ.ณเรศ หมอยา
  - กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
 • พ.จ.อ.ธนิตพงษ์ ชิดเชื้อ (ชนิศ ชิดเชื้อ)
  - กองวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
 • จ.อ.บุญญฤทธิ์ บุญนราพิทักษ์
  - ลาออก เมื่อ 1 พ.ย.40
 • จ.อ.ไชโย พรหมสมบัติ (สายัณห์ พรหมสมบัติ)
  - 9 มิ.ย.41
 • ธวัชชัย สว่างเวียง
 • จ.อ.ภูวเดช บางข่า (สมทรง บางข่า)
  - กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
 • จ.อ.สมโภชน์ น้อยศรี
  - ลาออก ตั้งแต่ 1 มี.ค.37 ไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  - บ้าน 1/2263 คอนโดเอื้อยอมร บางจาก พระโขนง กทม.
  - โทร. 090130221
 • ร.อ.ณัฏฐ์ ดวงจันทร์
  - กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 • พ.จ.อ.วรมันต์ เกิดสุข
  - กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  - บ้าน โทร.023961156 มือถือ โทร. 0815050755
 • ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ มีศรี (ธีรวัฒน์ มีศรี)
  - หมู่เรือสนับสนุน หมวดเรือที่ ๓ กลน.กร.
 • น.ต.เจียม มณีเจริญ
  - รอง ผบ.ส่วนแยกที่ ๒ กรม สน.สอ.รฝ.

24 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1/4/53 15:50

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้กองปลื้มด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27/1/54 15:27

  พ่อเราเท่ จัง

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ21/4/54 13:44

  แก้ไข น.ท.สุรพล ฐิตาคม หน.ธก.บก.กร.

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5/5/54 18:19

  ผู้กองเส อยากเจอศุภกานต์จัง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ5/5/54 18:20

  ศภกานต์อยากเจอก็มาหาซิ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5/5/54 18:26

  ยังมีคนโสดชายหนุ่มชื่อ ศุภกานต์

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ9/5/54 20:52

  ขอเพิ่มชื่อ น.ต.เจียม มณีเจริญ นว.ป. ๒๔ ด้วยคนนะครับ(ตกสำรวจ)

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ9/6/54 12:37

  ขอเพิ่มชื่อ น.ท.บัณฑิตย์ ขันทสาลี น.ต.ณรงค์ ยิ้มแย้ม

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ9/6/54 12:44

  ร.อ.มานะ พิมพ์งาม , พ.จ.อ.พยุง ไวยพาลี อยู่ที่ไหน ใครรู็บ้าง แจ้้งให้ทราบด้วย

  ตอบลบ
 10. สัญชัย18/8/54 10:12

  มานะ ,พยุง หลงมนต์เสน่ห์อิสาน ไม่กลับที่ตั้งปกติหลายปีแล้วจ๊ะ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ19/12/54 10:12

  พิภพ สบายดีหรือไม่ เป็นห่วง

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ29/1/55 16:30

  พิภพ สบายดีหรือไม่ เป็นห่วง

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ29/1/55 16:32

  ขอให้กองทัพไทยชนะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ29/1/55 16:33

  รน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ18/3/55 17:55

  เพื่อน...ชิงชัย..อยูไหน?(นวป.)

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ20/3/55 15:40

  เพื่อนสุวรรณ์ สังข์บูรณ์..อยู่ซัยครับ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ19/4/55 21:18

  น.ต.เจียม มณีเจริญ ปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่ นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
  ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ19/10/55 21:18

  ขอแก้ไขหมายเลชโทรศัพท์ ให้เพื่อนๆทราบน่ะ เราสมเกียรติ ภูมิประหมัน 0844826001 ถูกค้องที่สุด อยู่ที่ ธกส.ลำปางน่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ19/10/55 21:20

  ไอ้โจ้ สบายดีน่ะมีญาติเองที่ลำปางน่ะ บอกเป็นน้าว่ะ สมเกียรติ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ23/1/56 20:43

  แก้เบอร์มือถือน่ะ0844826001 สมเกียรติ ภูมิประหมัน

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ7/5/56 16:37

  วันนี้ไป ธนาคารธนชาต ช่วงแรกเข้าไปในธนาคาร มีนายทหารนายหนึ่ง ยืนกดมือถือ เส่นสังคมออนไลน์โดยไม่สนใจสายตาประชาชน จึงถ่ายภาพหญิงคนหนึ่งก็พูดว่าทำไมไม่มานั่งให้เรียบร้อยไปขว้างทางคนอื่น

  อยากทราบชื่อไม ? ไอ้นี้เอง ร.อ.สุชาติ เขาแก้ว มึงไม่เหมาะเป็นนายทหารเลยเดี๋ยวกูจะส่งรูปสามรูปให้ ผบ.ทร. และส่งไปตามหน่วยงาน ทร.ประจานมึง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ7/5/56 16:46

   https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/253317_10201012511225123_886821187_n.jpg
   https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/182528_10201012511345126_1937322248_n.jpg
   https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/316303_10201012510905115_769978007_n.jpg

   เขาไปดูเองนะ

   ลบ
 22. ขอขอบคุณพี่สุชาติ เขาแก้วด้วยครับ ที่ทำให้ผมต้องลาออกมาจาก ทร. ตอนแรกก็โกรธพี่เขานะครับ แต่ตอนนี้ขอบคุณจริง ๆ ครับ เพราะตอนนี้ผมมีการงานที่มั่นคง เงินเดือนสูงและยังได้รับบำนาญจากกองทัพเรืออีก (สาเหตุ มีหนังสือขอตัวไปแข่งกีฬาแห่งชาติ ซึ่งตอนแรกได้รับการอนุมัติแล้วแต่อีกสองสามวันแจ้งมาไม่อนุมัติ และจะลากิจลาพักร้อนก็ไม่อนุมัติ จึงลาออกเลย ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2540)

  ตอบลบ
 23. ตืดต่อ รอ วินัย ม่วงกลมได้ตรงใหนคับ

  ตอบลบ